Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Řekl, že digitalizace významně ovlivnila schopnost učení. Současný přístup k datům umožňuje lidem vzdělávat se v oblastech, o které mají zájem, a to prakticky a pohodlně díky různým online nástrojům, jako jsou aplikace a weby. Například, učení ...
  • Jste-li výrobcem strojů či řídicích rozvaděčů a toužíte být v obraze o nejnovějších trendech a produktech ve vašem oboru, pak si nenechte ujít toto živé vysílání! V této prezentaci společnost Eaton představí svůj aktuální sortiment a poslední inovace ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Jeden z posledních návrhů nové vyhlášky 50...


Document Actions
Článek
...ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví bližší podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
ze dne: 27.11.2000
reklama

Ministerstvo práce a sociálních věcí nařizuje podle § 7b) zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a podle § 134a odst. 2 a 134b odst. 5 zákona č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

§ 1 Rozsah platnosti
1) Vyhláška určuje, která technická zařízení se považují za vyhrazená elektrická zařízení a zařazuje je do tříd podle míry ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví osob, zvířat a majetku. Vyhláška dále stanoví bližší podmínky týkající se jejich bezpečnosti a předpoklady odborné způsobilosti právnických osob (dále jen "organizace"), podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních a způsoby prověřování jejich odborné způsobilosti.
2) Vyhláška je závazná pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, na které se vztahuje působnost orgánů a organizací státního odborného dozoru1).
3) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění.

§ 2 Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) vyhrazeným elektrickým zařízením (dále jen "zařízení") - provozní seskupení (soubor) elektrotechnických výrobků, tvořících funkční celek, určený k výrobě, přeměně, rozvodu nebo spotřebě elektrické energie, které je schopno ohrozit osoby a majetek a seskupení výrobků, tvořících funkční celek, určený k ochraně před nebezpečnými účinky atmosférické a statické elektřiny,
b) osvědčením - doklad osvědčující, že fyzická osoba je odborně způsobilá provádět revize zařízení, vydaný jí organizací státního odborného dozoru po ověření její odborné způsobilosti zkouškou,
c) oprávněním - doklad o odborné způsobilosti, vydaný organizací státního odborného dozoru, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kterým se osvědčuje, že je odborně způsobilá, montovat, opravovat, provádět údržbu nebo revize elektrických zařízení dodavatelským způsobem,
d) prohlídkou - souhrn úkonů, kterými organizace státního odborného dozoru ověřuje bezpečnost zařízení,
e) činností na zařízení - jeho obsluha, údržba, oprava, montáž, kontrola, zkoušení a revize,

_________________________
1) viz. § 3 odst. 1) a 2) zák. č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů
f) průkazem odborné způsobilosti - doklad potvrzující, že fyzická osoba je odborně způsobilá k činnostem, které jsou předmětem této vyhlášky (s výjimkou provádění revizí na vyhrazených technických zařízeních), vydaný jí akreditovanou osobou s předmětem akreditace - certifikace personálu pro provádění předmětné činnosti,
g) obsluhou - jednoduché úkony spojené s provozem zařízení (např. zapínání, vypínání, regulování, čtení údajů) za předpokladu, že technické provedení zařízení zabraňuje obsluhujícímu nebezpečně se přiblížit k částem pod napětím,
h) údržbou - činnost prováděná na zařízení nebo jeho částech, za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu zařízení, bez zásahů do jeho konstrukce, bez výměny částí nebo celků,
i) opravou - jednorázová činnost provedená na zařízení nebo jeho částech, jejímž cílem je obnovení bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení a při níž dochází, je-li to nutné, k výměně částí nebo celku, případně i k zásahu do konstrukce,
j) montáží - zřizování nových a rekonstrukce již provozovaných zařízení, instalací elektrotechnických výrobků, jejich vzájemným propojením a připojením ke zdroji elektrické energie,
k) zkoušením - činnost, kterou se ověřuje účinnost ochranných a signálních zařízení, např. proudových chráničů, zařízení pro hlídání izolačního stavu, zařízení pro nouzové vypínání,
l) revizí - souhrn úkonů, kterými odborně způsobilá fyzická osoba k provádění revizí zařízení ověřuje bezpečnost zařízení,
m) prací podle pokynů - výkon práce, pro kterou jsou dány pouze nejnutnější pokyny. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracovníci, kteří práci vykonávají,
n) prací s dohledem - výkon práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů. Před zahájením práce se osoba zajišťující dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací podle potřeby občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracovníci, kteří práci provádějí,
o) prací pod dozorem - výkon práce prováděné za trvalé přítomnosti osoby, pověřené dozorem. Tato osoba je odpovědná za dodržování bezpečnostních předpisů.

§ 3 Zařízení a jejich zařazení do tříd

1) Zařízení ve třídě I. jsou elektrická zařízení:

a) v místnostech pro lékařské účely;
b) v prostorách s nebezpečím výbuchu;
c) v prostorách zvlášť nebezpečných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
d) v objektech s prostory určenými pro shromažďování více než 250 osob;

dále jsou to zařízení:
e) pro ochranu před nebezpečnými účinky atmosférické elektřiny instalovaná na objektech s prostory uvedenými pod bodem b),
f) pro ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny instalovaná v místnostech a prostorách uvedených pod body a) a b).

(2) Zařízení ve třídě II. jsou:

a) zařízení na výrobu elektrické energie se jmenovitým výkonem větším nebo rovným 3 MVA,
b) zařízení pro přeměnu elektrické energie o jmenovitém výkonu větším nebo rovným 250 kVA,
c) rozvodné sítě elektrizační soustavy,
d) zařízení v prostorách s nebezpečím požáru
e) zařízení v pojízdných prostředcích

(3) Zařízení ve třídě III. jsou ostatní zařízení, neuvedená v odstavci 1 a 2.

§ 4 Základní podmínky k zajištění bezpečnosti el. zařízení z hlediska jejich provedení

(1) Zařízení musí být ve všech svých částech navržena, montována a provozována tak, aby se při obvyklém používání nemohla stát zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu a aby byla chráněna proti nebezpečím, která mohou být způsobena vnějšími vlivy.

Technickým provedením a správnou instalací musí být zajištěno, že:

a) osoby a zvířata jsou odpovídajícím způsobem chráněny proti nebezpečí zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí;
b) nevzniknou nebezpečné teploty, elektrické oblouky a radiace;
c) ochrana osob, zvířat a majetku před nebezpečím způsobeným zařízením, které je v důsledku získaných zkušeností známé, je dostatečná;
d) zařízení odolává očekávaným mechanickým namáháním tak, aby osoby, zvířata a majetek nebyly ohroženy;
e) zařízení při předpokládaných přetíženích žádným způsobem neohrozí osoby, zvířata ani majetek;
f) osoby, zvířata a majetek budou chráněny proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů a proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny.

(2) Zařízení musí být po ukončení montáže a opravy, před uvedením do provozu, odborně prověřeno a vyzkoušeno. Pod napětí může být zařízení uvedeno pouze v souvislosti s tímto prověřováním a zkoušením a pod napětím může být ponecháno pouze tehdy, je-li výsledek odborného prověření a zkoušek kladný.
(3) Zařízení uváděná do provozu po částech, musí mít nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zajištěny, aby nemohlo dojít k ohrožení osob, zvířat a majetku.

(4) Zařízení je možno instalovat a používat (provozovat) pouze za pracovních a provozních podmínek, pro které byly jejich jednotlivé části konstruovány a vyrobeny.

(5) Všechny části zařízení musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné, nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení a musí být chráněny vhodným způsobem proti nepříznivému působení vnějších vlivů.

(6) Všechny části zařízení vedoucí proud musí být chráněny proti účinkům nadproudů (přetížení a zkratů) a dimenzovány tak, aby nemohlo dojít za obvyklých podmínek k jejich nebezpečnému ohřátí.

(7) Každé zařízení musí být možno v případě potřeby vypnout. Pokud lze vypnutím zařízení odvrátit nebo zmírnit nebezpečí při poruše, havárii nebo úrazu, musí být vypínací prvek instalován tak, aby byl dobře viditelný, snadno přístupný a rychle ovladatelný.

(8) Zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, zvířat nebo že ohrožují majetek, musí být ihned odpojena a zajištěna.

(9) Zařízení mohou být prozatímním způsobem instalována pouze v odůvodněných případech, předepsaným způsobem obsahujícím zvýšená bezpečnostní opatření proti zařízením definitivním5)

(10) V prostředí s nebezpečím výbuchu, požáru snadno zápalných látek a v zemědělských objektech se zařízení prozatímním způsobem instalovat nesmějí.

§ 5 Základní podmínky k zajištění bezpečnosti elektrických zařízení uváděných do provozu

(1) Organizace a podnikající fyzické osoby, provádějící montáže zařízení, jsou k zajištění bezpečnosti zařízení povinny před uvedením zařízení do provozu:

a) zajistit před předáním dokončené montáže nového nebo rekonstruovaného zařízení provedení revize zařízení revizním technikem. U zařízení ve třídě I. zajistit též provedení prohlídky organizací státního odborného dozoru. Tato prohlídka může po dohodě s dodavatelskou organizací v plném rozsahu nahradit výchozí revizi,

b) předat odběrateli průvodní technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí a případné další jeho rozšíření.

(2) Průvodní technickou dokumentací je projektová dokumentace, zprávy o revizích, doklady o prohlídkách a podklady pro vyhotovení provozních předpisů, návody k obsluze, doklady o shodě 2).

(3) Organizace a fyzické osoby, které zařízení provozují, jsou k zajištění jejich bezpečnosti povinny:

a) provádět revize zařízení revizním technikem ve lhůtách stanovených v příloze č. 3
b) udržovat zařízení ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob, zvířat a majetek tak, aby splňovalo podmínky uvedené v § 5,
c) pověřovat činností na zařízení jen odborně způsobilé osoby,
d) zajistit, aby zařízení, která svým provozem bezprostředně ohrožují bezpečnost, zdraví a životy osob a majetek, byla okamžitě odpojena od zdroje elektrického proudu a zajištěna před nežádoucí manipulací do doby, než bude uvedeno do bezpečného stavu,
e) u zařízení třídy I. zajistit provedení prohlídky nejméně 1x za 5 let, u zařízení třídy II. a) b) d) nejméně 1x za 10 let organizací státního odborného dozoru. Prohlídka provedená organizací státního odborného dozoru může po dohodě s provozovatelem nahradit každou třetí revizi prováděnou na těchto zařízeních.

___________________________________________________
2) Viz § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


§ 6
Odborná způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k vydání oprávnění

1) Odborně způsobilou k montáži, opravám, údržbě nebo k provádění revizí zařízení dodavatelským způsobem je organizace nebo podnikající fyzická osoba, která má platné oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru.

2) Organizace státního odborného dozoru vydá oprávnění poté, co na základě písemné žádosti prověří, zda organizace nebo podnikající fyzická osoba má potřebné technické vybavení, odborně způsobilé pracovníky a zda provedla nezbytná technickoorganizační opatření k zajištění bezpečného vykonávání činnosti v rozsahu požadovaného oprávnění.

3) V žádosti o vydání oprávnění organizace nebo podnikající fyzická osoba uvede:
a) svůj název a sídlo, případně IČO,
b) název a sídlo organizační jednotky, pro kterou je oprávnění požadováno,
c) rozsah požadovaného oprávnění ve smyslu přílohy této vyhlášky,
d) jméno a příjmení odpovědného zástupce, který bude odpovědný za činnosti prováděné dle požadovaného oprávnění
e) údaje o technickém vybavení, technickoorganizačních opatřeních a odborné způsobilosti pracovníků, případně další údaje potřebné k posouzení odborné způsobilosti


4) Organizace státního odborného dozoru v oprávnění uvede:
a) název a sídlo držitele oprávnění, popřípadě název a sídlo organizační jednotky, pro kterou je oprávnění vydáváno, IČO
b) rozsah platnosti oprávnění a datum vydání,
c) jméno, příjmení a rodné číslo odpovědného zástupce, je-li ustanoven
d) podmínky k zajištění bezpečného provádění činností podle rozsahu vydávaného oprávnění
e) v případně, že prověřovaný subjekt dosud neprováděl žádné elektromontážní činnosti, nemá přidělené IČO nebo nesplňuje podmínky podle § 6 článku 2, je nutno doplnit dobu platnosti oprávnění na dobu, která je dostatečná pro splnění těchto podmínek, nejdéle však na dobu 1 roku. Omezení nesmí být provedeno u nesplnění podmínek bránících bezpečnému provádění dodavatelské činnosti.
5) Organizace nebo podnikající fyzická osoba oznámí organizaci státního odborného dozoru změny podmínek k bezpečnému provádění činností uvedených v oprávnění, změnu názvu a sídla jeho držitele, odpovědného zástupce, popřípadě ukončení činnosti na zařízení podle vydaného oprávnění nejpozději do 14 dnů ode dne kdy tyto změny nastaly a požádá o prověření oznámených změn.
6) Organizace státního odborného dozoru prověří oznámené změny a v případě, že i po změnách organizace nebo podnikající fyzická osoba splňuje podmínky, potřebné technické vybavení a odborně způsobilé pracovníky k činnostem podle dříve vydaného oprávnění, vydá oprávnění nové.

§ 7 Způsob a podmínky prověřování odborných znalostí fyzických osob pro vydání osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení

1) Odborně způsobilou k provádiní revizí elektrických zařízení je fyzická osoba (revizní technik), která má k této činnosti platné osvědčení.

2) Osvědčení vydá organizace státního odborného dozoru poté, co na základě písemné žádosti prověřila zkouškou znalosti fyzické osoby z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, předepsaných postupů ověřování bezpečného stavu zařízení a předepsaného způsobu zpracování revizní zprávy.

3) V žádosti bude uvedeno:
a) jméno, příjmení a rodné číslo,
b) údaje o vzdělání, délce a druhu odborné praxe,
c) rozsah požadovaného osvědčení ve smyslu přílohy této vyhlášky.


4) Ke zkoušce organizace státního odborného dozoru přijme fyzickou osobu, která:
a) je starší 18 let,
b) splňuje minimální požadavky na odborné vzdělání, délku a druh odborné praxe uvedené v příloze vyhlášky,
c) dokladuje svoji zdravotní způsobilost k provádění revizí elektrických zařízení.

5) Organizace státního odborného dozoru v osvědčení uvede:
a) jméno, příjmení a rodné číslo držitele osvědčení
b) rozsah platnosti osvědčení, datum vydání a lhůtu platnosti

6) V případě, že fyzická osoba u zkoušky neuspěje, může ji v termínech sjednaných s organizací státního odborného dozoru opakovat .

7) Prokáže-li se, že fyzická osoba nevykonává revizní činnost způsobem skýtajícím záruku objektivního ověření bezpečnosti zařízení, může jí být osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí zařízení, ve správním řízení odejmuto, orgánem dozoru.

8) Přezkušování v termínech stanovených zákonem 174/68 Sb. provádí organizace státního odborného dozoru podle schválené metodiky.

§ 8 Odborná způsobilost fyzických osob k ostatním činnostem na zařízení

Odborně způsobilé fyzické osoby k činnostem na zařízení jsou osoby:

1) seznámené,
které byly upozorněny na možné nebezpečí, které pro ní zařízení představuje a seznámené se zásadami bezpečného zacházení se zařízením. Činnosti, kterými lze fyzické osoby s touto odbornou způsobilostí na zařízení pověřit jsou uvedeny v příloze č. 1.

2) poučené,
které byly prokazatelně a řádně vycvičeny k činnostem na zařízení. Výcvik musí být zaměřen na předpokládanou činnost s přesným vymezením povinností a na seznámení se zásadami poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Výcvik provádí osoba s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti. Má-li být činností práce na elektrickém zařízení, provádí výcvik osoba znalá (samostatný elektrotechnik).
O výcviku pořídí písemný záznam a opatří jej datem konání výcviku, svým podpisem a podpisem osoby, která výcvik absolvovala. Činnosti, kterými lze fyzickou osobu s touto odbornou způsobilostí na zařízení pověřit jsou uvedeny v příloze č. 1.

3) znalé,
a) elektrotechnik,
b) samostatný elektrotechnik,
c) vedoucí elektrotechnik,
d) kvalifikace ve zvláštních případech

Osoby znalé mají vzdělání a délku odborné praxe uvedené v příloze vyhlášky a byly přezkoušeny ze znalostí potřebných k vykonávané činnosti. Činnosti, kterými lze tyto osoby pověřit a které mohou případně řídit práce jsou uvedeny v příloze č. 2.

(4) Názvy studijních oborů jsou uvedeny ve vyhlášce MŠ č. 354/1991 Sb. a ve vyhlášce č. 187/1992 Sb., kterou se vyhl. č. 354/1991 Sb. mění a doplňuje a ve věstníku MŠ sešit 4 z května 1995.
Diplomy, případně jiné doklady o vzdělání (VŠ studiu, postgraduálním studiu nebo o vykonaných zkouškách) vydané v zahraničí, platí pouze tehdy, byly-li výslovně uznány (nostrifikovány), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
O nostrifikaci rozhoduje škola, na které jsou stejné nebo podobné studijní obory. Pokud taková škola v ČR není, rozhoduje Ministerstvo školství. Při nostrifikaci se rozhodne též o přiznání akademického titulu a akademicko-vědeckého titulu podle zákona o vysokých školách.
Vzdělání získané na slovenských vysokých školách před rozdělením republiky, které bylo uznáváno na celém území federace se i nadále uznává bez nostrifikace.

§ 9 Zkoušky osob znalých k činnostem na zařízení

1) Odborně způsobilým ve smyslu tohoto nařízení je ten, kdo splňuje předpoklady odborné způsobilosti pro obsluhu technického zařízení nebo činnost uvedené v tomto nařízení a vlastní osvědčení nebo průkaz odborné způsobilosti vydaný na základě úspěšně vykonané zkoušky organizací nebo podnikající fyzickou osobou, akreditovanou s předmětem akreditace - certifikace personálu a k této činnosti pověřenou ČÚBP. Na pověření k této činnosti není právní nárok.

2) Ke zkoušce se přihlašuje fyzická osoba sama, případně ji přihlašuje její zaměstnavatel. V přihlášce ke zkoušce je uvedeno:

a) jméno, příjmení a rodné číslo fyzické osoby,
b) údaje o odborném vzdělání a délce odborné praxe na zařízení.

3) Předmětem zkoušky je ověření znalostí bezpečnostně technických předpisů pro činnosti na zařízení daného druhu a výše napětí, týkající se uvažované činnosti žadatele, případně i jejího řízení, znalosti ochrany před úrazem elektrickým proudem a teoretické i praktické znalosti poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem, případně též znalosti ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny. O zkoušce musí být pořízen zápis. V případě vyhovujícího výsledku zkoušky je žadateli vydán průkaz odborné způsobilosti s vyznačeným rozsahem činnosti a druhu zařízení na kterých tyto činnosti může vykonávat případně i řídit, pro které při zkoušce prokázal požadované znalosti.

§ 10 Zápočet doby odborné praxe pro zkoušku
1) Do doby odborné praxe se započítává doba provozní, výrobní, montážní, údržbové, kontrolní a zkušební činnosti na zařízení příslušného druhu a napětí.

2) Nejvýše polovinu předepsané délky odborné praxe pro činnosti na příslušném zařízení je možno nahradit praxí na jiných zařízeních nebo při jiných činnostech na příslušném zařízení. Chybějící doba musí být v takovém případě nahrazena praxí dvojnásobné délky.

3) Pokud byla odborná praxe přerušena na dobu delší než tři roky, započítává se délka praxe před jejím přerušením pouze polovinou.

§ 11 Výjimky
1) Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně osob nebo při likvidaci provozní nehody (havárie).

2) Kromě případů uvedených v odstavci 1) je možné odchýlit se v odůvodněných případech po předchozím souhlasu orgánu dozoru od ustanovení vyhlášky týkajícího se délky odborné praxe elektrotechniků a od ustanovení týkajícího se délky odborné praxe revizních techniků se souhlasem organizace státního odborného dozoru.

§ 12 Přechodná ustanovení
1) Platnost osvědčení odborné způsobilosti podle § 6 až § 8, § 10 a § 11 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice končí uplynutím 3 let od data jejich vystavení.

2) Platnost osvědčení odborné způsobilosti podle § 9 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice vydaných orgány dozoru a platnost osvědčení vydaných organizací státního odborného dozoru před 1. lednem 1997 platí do 31. prosince 2001, ostatní končí uplynutím 5 let od data jejich vystavení.

3) Organizace a podnikající fyzické osoby, které provozují zařízení třídy I. jsou povinny k zajištění jejich bezpečnosti zajistit provedení prohlídek ve smyslu § 4 odst. 3) písm. d).:

a) u zařízení uvedených do provozu před 1. lednem 1978 do 1 roku od nabytí účinnosti této vyhlášky,

b) u zařízení uvedených do provozu od 1. ledna 1978 do 31. prosince 1990 do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky,

c) u zařízení uvedených do provozu po 1. lednu 1990 do 3 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 13 Zrušovací ustanovení
1) Ruší se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

2) Ruší se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 553/1990 Sb.

3) Ruší se ustanovení § 194, § 195, § 196, § 197, § 198 a § 199 vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb.


Příloha č. 1 Lhůty pravidelných revizí
1) Lhůty pravidelných revizí zařízení, stanovené s ohledem na působení vnějších vlivů

Označení prostoru podle působení vnějších vlivů1), Revizní lhůta
nebezpečí, které vnější vliv působí v rocích

normální 5
nebezpečné 3
nebezpečí požáru (BE2, BE2N1, BE2N2, BE2N3) 2
nebezpečí výbuchu (BE3, BE3N1, BE3N2, BE3N3) max. 22)
zvlášť nebezpečné 1

2) Lhůty pravidelných revizí zařízení stanovené s ohledem na zvýšené riziko ohrožení osob a majetku

Umístění zařízení. Revizní lhůta v rocích

a) Zděné obytné3) a kancelářské budovy 5
b) Zděné objekty - rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, 3
hotely a jiná ubytovací zařízení
c) Prostory zdravotnických pracovišť 2
d) Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob4) 2
e) Objekty nebo jejich části, zhotovené ze stavebních hmot stupně 2
hořlavosti C2 nebo C33)
f) Pojízdné a převozné prostředky5) 1
g) Prozatímní zařízení staveniště 0,5

3) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Revizní lhůta v rocích
a) Objekty s prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu 2
b) Objekty zhotovené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
c) Objekty chráněné aktivním hromosvodem 2
d) Ostatní objekty 56)

_____________________________
1) Viz ČSN 33 2000-3
2) Viz ČSN EN 60079-17
3) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
4) Například prostory v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech, stanicích hromadné dopravy a podobně.
5) Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy a podobně.
6) Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí s žádným prostorem ve kterém je nebezpečí výbuchu
Lhůty pravidelných revizí elektrického ručního nářadí
Revizní lhůta
v měsících
Skupina1), třída ochrany2)

C, I 2
C, II a III; B, I 3
A, I; B, II a III 6
A, II a III 12

________________________________
1) Viz čl. 3 ČSN 33 1600
2) Viz názvosloví ČSN EN 60335-1+A55


5) Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů
Revizní lhůta v měsících
Skupina1)
B, spotřebiče držené v ruce a přenosné spotřebiče 3
B, nepřenosné spotřebiče 6
C, spotřebiče držené v ruce 6
C, přenosné spotřebiče 12
D, spotřebiče držené v ruce a přenosné spotřebiče 12
E, spotřebiče držené v ruce 12
E, přenosné spotřebiče 24

_____________________
1) Viz čl. 5 ČSN 33 1610

Příloha č. 2 Rozsah činností na zařízení, jejichž prováděním případně i řízením lze osoby s ohledem na jejich odbornou způsobilost pověřovat

1. Osoba poučená,
může samostatně obsluhovat jednoduchá zařízení všech napětí. Podle pokynů může pracovat na částech zařízení nízkého napětí, které je ve stavu bez napětí. S dohledem může pracovat v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm a na vypnutých zařízeních vysokého a velmi vysokého napětí. Pod dozorem může pracovat v blízkosti živých částí zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, které jsou pod napětím. Na částech zařízení nízkého napětí, které jsou pod napětím může provádět pouze jednoduché práce, určené pracovním návodem schváleným orgánem státního odborného dozoru. Může rovněž měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického ručního nářadí apod.

2. Osoba znalá - elektrotechnik,
může vykonávat samostatně činnost na zařízení nízkého napětí, které je ve stavu bez napětí i v blízkosti částí tohoto zařízení je-li pod napětím a to v rozsahu uvedeném v průkazu odborné způsobilosti, vydaném na základě úspěšně vykonané předepsané zkoušky2). Na zařízení s napětím vyšším než 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných, může vykonávat činnost pouze s dohledem samostatného nebo vedoucího elektrotechnika.
Na zařízení s napětím do 1000 V střídavých a do 1500 V stejnosměrných, které je ve stavu pod napětím může pracovat sám, pokud se nejedná o pracoviště venkovní, o prostory těsné, nevyhovující platným předpisům a o prostory vlhké, mokré, horké a se zvýšenou agresivitou, kde může na částech pod napětím pracovat pouze pod dozorem samostatného nebo vedoucího elektrotechnika. Na zařízení s napětím vyšším než jsou tyto honoty, může pracovat pod napětím pouze pod dozorem samostatného nebo vedoucího elektrotechnika, pokud není v pracovním postupu pro příslušnou práci jeho bezpečnost zajištěna jiným způsobem.

3. Osoba znalá - samostatný elektrotechnik,
Může vykonávat samostatně činnost na zařízení v rozsahu uvedeném v průkazu odborné způsobilosti, vydaném na základě úspěšně vykonané předepsané zkoušky.2)Ve stejném rozsahu může řídit činnost nejvýše dvou elektrotechniků nebo většího počtu osob poučených. Pracovat v blízkosti částí zařízení nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných může v minimálních povolených vzdálenostech uvedených v bezpečnostních předpisech pro práci na elektrických zařízeních. Na částech těchto zařízení pod napětím může pracovat pouze společně s dalším samostatným nebo vedoucím elektrotechnikem.

4. Osoba znalá - vedoucí elektrotechnik,
Může vykonávat činnost na zařízení a tuto řídit v rozsahu uvedeném v průkazu odborné způsobilosti, vydaném na základě úspěšně vykonané předepsané zkoušky2).

5. Osoba znalá - revizní technik,
Může provádět revize a zkoušky zařízení v rozsahu uvedeném v osvědčení odborné způsobilosti, vydaném na základě úspěšně vykonané předepsané zkoušky.


6. Osoba znalá - kvalifikace ve zvláštních případech

(1) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích při které používají elektrická zařízení pod napětím.

(2) Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za osoby znalé; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s touto činností ověřena zkouškou.


příloha č. 3 Pro jednotlivé stupně odborné způsobilosti osob s ohledem na výši provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení je požadována minimálně následující odborná praxe :

samostatný elektrotechnik 1)

- při činnostech prováděných na el. zařízení do 1000 V nad 1000 V
SO, ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky


- při činnostech prováděných pouze na hromosvodech
SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců

vedoucí elektrotechnik 1)

- při činnostech prováděných na el. zařízení do 1000 V nad 1000 V
SO 4 roky 5 let
ÚSO 3 roky 4 roky
VŠ 2 roky 3 roky

- při činnostech prováděných pouze na hromosvodech
zaučen 5 let
SO 2 roky
ÚSO, VŠ 1 rok

revizní technik

- pro revize prováděné na el. zařízení v objektech třídy A rozsahu E0+E1 E2 E42)
SO 8 let 7 let 5 let
ÚSO 6 let 5 let 3 roky
VŠ 4 roky 3 roky 1 rok

- pro revize prováděné na el. zařízení v objektech třídy B rozsahu E0+E1 E2 E42)
SO 9 let 9 let 7 let
ÚSO 7 let 7 let 5 roky
VŠ 5 roky 5 roky 3 roky

- pro revize prováděné pouze na hromosvodech (E3) v objektech třídy A B
SO 5 let 6 let
ÚSO 3 roky 4 roky
VŠ 1 rok 2 roky

1) Uvedené délky praxí se vztahují k elektrickému zařízení v objektech třídy A. V případech praxe na elektrickém zařízení v objektech třídy B se prodlužují ve všech případech termíny o 1 rok s tím, že na zařízení ve třídě B musí být potvrzena praxe v rozsahu 50 % celkové požadované délky.
2) U kvalifikace pro rozsah E4 může zkušební orgán stanovit délku praxe odlišně s ohledem na druh vymezeného zařízení.

Označení a druhy rozsahů platnosti osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí zařízení

Podle druhu zařízení a velikosti provozního napětí
a) Zařízení s napětím nad 35 kV, (skupina E0)
b) Zařízení s napětím do 35 kV, (skupina E1)
c) Zařízení s napětím do 1000 V, (skupina E2)
d) Zařízení pro ochranu před bleskem, (skupina E3)
e) Úzce vymezený druh zařízení , (skupina E4)

Podle třídy objektů, druhu objektů a charakteru zařízení

A) Objekty bez nebezpečí výbuchu (objekty třídy A)
a) Prostory se zdravotnickými pracovišti, (třída A1)
b) Prostory se zvýšeným nebezpečím úrazu elektřinou, (třída A2)
c) Prostory kde se shromažďuje více než 250 osob, (třída A3)
d) Zemědělské objekty, (třída A4)
e) Prostory stavenišť a demolic, (třída A5)
f) Ostatní prostory blíže neurčené, (třída A6)

B) Objekty s nebezpečím výbuchu (objekty třídy B)
a) Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, (třída B1)
b) Prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, (třída B2)
c) Prostory s nebezpečím výbuchu výbušnin (třída B3)

C) Objekty podléhající dozoru báňské správy (objekty třídy C)

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933