Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 160
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH: Nezbedný blesk v nepříčetném stavu nemohl podniknouti drzý výlet přímo do aparátu


Document Actions
#EH: Nezbedný blesk v nepříčetném stavu nemohl podniknouti drzý výlet přímo do aparátu
Nad míru prudká bouře podzimní pravě dozuřila: "elektrický aparát" matky přírody již jen potrhává ... začíná příběh z roku 1853. Tedy v době, kdy naší ČSN 34 1390 nemohli ani snít. kdo je vyznavač hromosvodů a ochrany před bleskem, určitě se pozastaví nad úvodním textem stopadesát roků starého polodramatu. Jsem si jistý, že i toto patří do kultury elektrotechniky i přes to, že se nic takového na školách, seminářích nebo veletrzích určitě nelze očekávat.
Fran.Tuček, ze dne: 8.01.2022
reklama


Není v mých silách vyčistit celou knihu, tak alespoň úryvek týkající se našeho atmosférického přepětí ...

Z šedých, jednotvárných mraků, jež se už do syta „vyplakaly”, vyšlehuje z dáli jen ob čas slaboučký blesk a teprve po dvaceti a více vteřinách následuje chrochtavé zamručení hromu. Jak zcela jinak bylo před hodinou! Neobyčejné, po několik dní trvající vedro poslední to úpalný pozdrav léta s naším podnebím se loučícího, pusobilo tak „červencovitě”, (možno-li totiž v tomto případě tohoto epitheta po stránce jazykové užiti), že i lidé úplně zdravých, ba „ocelových” nervu stávali se již melancholickými jako pudlíci za nejparnějších letních dnů.

Na štěstí poskytla dobrodušná matka příroda sama sobě, to jest „přírodě trpící" v pravý čas osvěžující prostředek v podobě dobročinného lijáku, provázeného vichrem, bleskem a nezbytným za takových okolností hromem ...

Bouře přikvačila krátce po třetí hodině odpolední s úžasnou rychlostí. Ačkoli už podzimně obstarožná, rozzuřila se s neurvalou prudkostí vášnivé mladice "v nejlepším věku". Šedavě zamodralá, bezoblačná obloha halila se tak rychle v temné kápě hrozivých mraků, že vichr, hlavní pomocník, dechem sotva stail.

A v několika minutách nebylo po žhavém slunci, azuru, bezvětří, dusném vedru a všech ostatních atributech
vládnoucí královny nebes ani památky. Ledový vichr fiče a skuče nebo hučivě sténaje, skláněl nejvyšší stromy skoro k zemi, lomcoval keři, že choulily se úzkostliv k vyprahlé půdě - trhal došky a šindele se střech - a žena před sebou kotouče prachu, smetí, slámy a jiných malomocných ,,atómu'' přírody, hnal se s dunivým lomozem v před, jako několik pluků jízdy k poslednímu, rozhodnému útoku na nejpevnější postavení nepřítelovo ...

V brzku zdála se býti celá příroda v nejhroznějším zděšení; z mraků blesky jen sršely, hřmění takořka neustávalo - slovem ,,soudný den" byl na zápraží, jak ctihodná, odvěkým prachem již z dáli zářící fráse dí.
A proto běda každému, koho rozpoutaní živlové přírody, kteří se "suverénním pánem a králem" své vlastní matky nemívají žádného milosrdí - překvapili pod širým nebem!

Nestihla-li ho žádná vážnjší pohroma živelní, promokl "na kůži" ... Blaze však bylo každému, kdo chráněn před hněvem soptící matky přírody, mohl se na řádění živlu pouze dívati ... Jedním z těchto šťastných smrtelníků byl pan Florian Hanibal, přednosta X-ské stanice jedné z devatero drah pražských.

Zpozorovav, že blíží se bouře, zarazil podle předpisu "špejl" - (jak nazýval prostý nástroj, kterým se v telegrafickém aparátu přerušuje elektrický proud, aby nezbedný blesk v nepříčetném stavu nemohl podniknouti drzý výlet pímo do aparátu a ve své bezmyšlenkovité zaslepenosti netoliko celý aparát, nýbrž i telegrafistu a vůbec vše, což v nejbližším okolí se nalézá, na padrť nerozbil - slovem pan Florian Hanibal zabezpečil se ve svém bureau proti nepředvídanému výbuchu hněvu matky přírody.

Na to pošoupnul stolici, na které sedl, když byl před několika minutami dal signál do nejbližší stanice, že nákladní vlak stanici jeho právě opustí - blíže k oknu a maje nyní asi na dvě hodiny svatosvatý pokoj, zadíval se bezmyšlenkovitě oknem ven. Je to mužík droboučké postavy, skoro kost a kůže. Na pohled zdá se býti čtyřicátník; ale má už své abrahamovinv za zády.

Nápadně vyvinuté, v pravdě granátnické kníry dodávají sice tváři ostrých tahů výrazu zmužilosti; plavá barva jejich a ještě plavější barva hustého "geniálně rozcuchaného" vlasu však zmužilost zase paralysuje.

V celku prozrazuje fysiognomie páně Hanibalova přitrpčelý, skoro mrazivý klid, vlastně resignaci muže, kterýž byl přísným konáním nesnadných, mnohdy i mozolných povinností svých zažehnal všechny démony zpupnosti, nespokojenosti a všech těch necností, které člověku z „bláta společenského” aspoň na „chodník společenského postavení” se deroucímu, život po leta ztrpčujou.

Pravidelnost a souměrnost hlavních rysů, pěkně vyklenuté čelo, ušlechtilý nos, ale výrazné. bleděmodré oko,  energická brada - vše to trpkost výrazu mírní. Kdo však se vyzná ve fysiognomiích lidských jen poněkud, shledal by ve tváři té stopy prudkých bouří duševních.

Mělať - nyní již ovšem se drolící pečeť dávné nespokojenosti, úmorné a vysilující práce, vůbec onoho krutého zápasu životního, jaký jest nucen podnikali skoro každý, kdo chud a bez dostatečného vzdělání, bez přátel a bez protekce snaží se s na veškerých svých sil dodrápati vyššího společenského postavení, v němž jiní šťastnější smrtelníci, nechť už vlastní zásluhou nebo protekcí, octnou se začasté bez namáhánĺ, hravě.

Pan Hanibal osiřev totiž svém patnáctém roce, právě když byl absolvoval kvartu, protloukal se životem. jak vůbec bylo možno. Po nějaký čas diurnioval u advokáta, pak šťastnou náhodou octnul se jako diurnista u dráhy a poněvadž měl zdravý smysl pro věci praktické. vpravil se brzo v nové své postavení a stal se dosti zručným, spolehlivým, ovšem nehrubě skvěle placeným úřadníkem železničním.

Druhé toto "povyšinutí se" stálo jej ovšem celou řadu let nejsvědomitější práce bezpříkladného sebezapírání a úmorného namáhání. Avšak jak u lidí tohoto rázu obyčejné bývá, on toužil přece ještě výše: neboť alfou a omegou veškerých jeho přání bylo: státi se přednostou některé z menších stanic, kde by mohl v klidu spokojenosti stráviti zbytek svého života v odloučenosti od celého světa, jenž mu byl, poněvadž s ním býval vždy jen v pranepatrném spojení, skoro až lhostejný, mnohdy i odporný.

Pan Florian Hanibal sloužil tedy u dráhy .,od piky” sloužil věrně, ba vzorně. Přes to vše bylo by nejvřelejší jeho přání zůstalo nevyplněno, kdyby před několika lety náhodou nebyl se stal přednostou pražského nádraží muž, kterýž s ním před čtyřiceti a více roky do školy chodil a nyní poznav v panu Hanibalovi netoliko vzorného úřadníka, nýbrž i dokonalého člověka. stal se mu upřímným přítelem.


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Informační materiál popisuje prvky k ochraně proti blesku a přepětí. Téma komentuje Jiří Burant, produktový specialista českého OBO. V nabídce této značky nacházíme komplexní sortiment výrobků pro vnější a vnitřní ochranu. SPD pro svod bleskových proudů i dalších druhů impulsních přepětí. Svorkovnice a další výrobky pro vyrovnání potenciálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Prvky pro klasická i izolovaná jímací zařízení a svody. Vysokonapěťové izolované svodové vodiče isCon. Materiál pro uzemňovací systémy. A nechybí ani potřebná podpora projektování ...
Praktické montážní drobnosti ... katalog plný malých prvků, které montáž zařízení minimálně ulehčují. Jde o zboží, kterým obchodník závratný obrat zřejmě nedosáhne, na druhou stranu je katalog VBS oblíbeným čtivem mnoha elektrikářů na montážích. Možná to nevíte, ale právě tento typ sortimentu kdysi proslavil značku OBO BETTERMANN. První myšlenkou totiž bylo usnadnění realizace rozvodů tak, aby bylo možné ušetřeným časem dosáhnout klientovi lepšího servisu. V této části se dozvíte, které montážní pilíře obsahuje katalog označený jako VBS ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933