Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Jak zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?


Document Actions
Jak zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
Zbavme se jednou pro vždy představy, že rekonstrukce elektroinstalace je stav 1:1 k instalaci původní. Neplatí to ve standardní elektroinstalaci objektu a v ochraně před bleskem a přepětím už vůbec ne. Je sice pravda, že se fyzikální zákony nemění, ale mění se způsob užití elektrické energie na stále více rozličných spotřebičů. Je pryč doba, kdy chlívek oddělený stěnou osvětlovala uprostřed jedna žárovka. Dnes se osvětluje vše co je osvětlovat potřebné, ale navíc se přivádí k chovnému dobytku například i senzory. Budete ukládat vedení a chránit elektroinstalaci před přepětím stále stejně jako kdysi?
Jan Hájek, ze dne: 22.10.2018


Vždy když dochází ke změnám v objektu, které se dotknou i elektrické instalace, je třeba zohlednit nové technické normy, které se za dobu životnosti této instalace změnily. Mezi požadavky současných technických norem patří samozřejmě i instalace svodičů bleskových proudů a přepětí. Obecná povinnost instalovat svodič bleskových proudů na vstupu napájení do objektu vyplývá z analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2. Pokud vzniká nový objekt, dochází k jeho rekonstrukci, či opravě, je vždy v souladu s požadavky Stavebního zákona a souvisejících předpisů vypracovat jako první krok analýzu rizika, která určí, jaký svodič je pro ochranu před bleskem dostatečný, tedy jakou má mít schopnost svádět bleskový proud v dané hladině ochrany před bleskem (LPL Lightning Protection Level).

Pro všechny ostatní případy platí, že zda instalaci svodiče bleskových proudů provést či nikoliv je rozhodující postup dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3. Tato norma obsahuje, stejně jako ČSN EN 62305-2 ed. 2, analýzu rizika. Tato analýza je sice jednodušší, ale v rozvaze hrají roli stejné parametry, tedy délka nadzemního a podzemního vedení, jaký je typ prostředí kolem vedení a počet úderů blesku na čtvereční kilometr.

Ochrana před přepětím je vyžadovaná, pokud přepětí může mít následující účinky na:
 • Lidský život, např. u zařízení pro bezpečnost nebo v nemocnicích.
 • Veřejné budovy a kulturní zařízení, např. veřejné služby, telekomunikace, muzea a výstavy.
 • Obchodní a výrobní objekty, např. hotely, banky, průmyslové objekty, obchody, farmy.
 • Shromáždění lidí, např. ve velkých obytných objektech, kostelech, kancelářích, školách.
 • Jednotlivé osoby, např. v obytných objektech a malých kancelářích, pokud jsou v nich instalována citlivá zařízení kategorie I +II, např. domácí spotřebiče, přenosná nářadí a elektronika.

 

Pro větší náhled kliknout!


Dalším posuzovaným parametrem je impulzní odolnost instalovaného zařízení, které je potřeba chránit, protože to je určující pro volbu svodiče a jeho ochranné úrovně. Stejně tak, jako v případech, kdy se svodič bleskových proudů instaluje jako součást vnější ochrany před bleskem, tak i při jeho montáži bez ohledu na vnější ochranu před bleskem,
je třeba zvolit pro jeho umístění místo co nejbližší vstupu vodičů do objektu. Preferovat bychom měli, pokud možno, umístění za elektroměrem, ale jsou situace, třeba v bytových domech, kde nejlepším místem pro instalaci je místo před měřením. Při instalaci svodiče před elektroměrem je třeba respektovat požadavky PNE 33 0000-5. Tyto požadavky
bezezbytku splňují svodiče DEHNventil a DEHNvenCI.

Svodiče přepětí je při jejich instalaci potřeba předjišťovat. S tímto požadavkem se setkal každý z projektantů, projektantek i elektroinstalatérů, kdo se ochrany před bleskem a přepětím pro vnitřní instalace, byť jen trochu dotkl. Lhostejno, zda se jedná o svodič bleskových proudů, nebo přepětí u každého je v montážním návodě uvedena maximální hodnota pojistek, které je potřeba mít instalované v elektrické instalaci před ním.

Pojistka nebo jistič?
Vždy je potřeba instalovat klasickou tavnou pojistku gG/gL. Bylo by chybou instalovat jistič, jehož reakce není k tavné pojistce ekvivalentní. Mezi další z nevýhod použití jističe je jeho impedance, kterou způsobuje v něm integrovaná cívka. Díky této impedanci by mohlo dojít k tomu, že ochranná úroveň svodiče přepětí Up bude navýšena o úbytek napětí na impedanci jističe, a tak by mohlo dojít k tomu, že výsledná úroveň napětí bude vyšší, než dále umístěné spotřebiče dokáží bez problémů přečkat. Pro lepší pochopení toho, co se děje při reakci na svodiči přepětí je dobré si uvědomit, že jakmile svodič začne vést, chová se v elektrické instalaci jako zkrat, který dokáže na rozdíl od toho klasického zkratu opět ,,rozpojit,, bez toho, aniž by došlo k jeho poškození. Svodová schopnost svodiče je dalším z důležitých parametrů, který je potřeba v návrhu ověřit a posoudit, zda je možné svodič na daném místě vůbec instalovat. Při reakci svodiče, teče jeho jiskřištěm, nebo varistorem teoreticky i prakticky téměř celý zkratový proud, který je v místě jeho instalace možný. Tento parametr je u svodičů označován jako (Ifi). Pokud by tento proud byl vyšší než schopnost svodiče, došlo by k jeho poškození.

Pojistka před svodičem přepětí má tedy za cíl, ochránit svodič přepětí před poškozením v důsledku toku vyššího proudu, než svodič přepětí konstrukčně zvládá.

Zapojení do ,,T,, a ,,V,,

Při paralelním zapojení svodiče přepětí, je třeba dbát i na maximální délku vedení těchto připojovacích vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, kdy se do této délky samozřejmě započítávají i vodiče pro připojení předjištění. 

Pro větší náhled kliknout!
Obrázek 534.8 z  ČSN 33 2000-5-534 ed.2


Citace z ČSN 33 2000-5-534 ed.2
Jestliže celková délka vedení ( a+b+c), jak je určena na obrázku 534.8 překračuje 0,5 m, musí být zvolena alespoň jedna z následujících možností:
 • Zvolit SPD s nižší napěťovou ochrannou hladinou Up ( 1 m délky přímého kabelu, kterým protéká proud výboje 10kA (8/20) přidává úbytek napětí okolo 1000V).
 • Instalovat druhou koordinovanou SPD v blízkosti zařízení, které má být chráněno tak, aby se přizpůsobila napěťová ochranná hladina Up jmenovitému impulznímu napětí zařízení, které má být chráněno.
 • Použít instalaci znázorněnou na obrázku 534.9

To, co je na obrázku 534.9 není nic jiného než zapojení do V, které je známo například jako standardní u DEHNventilu, který má zdvojené připojovací svorky. To samozřejmě je možné pouze tam, kde je uvažován proud obvykle do 125A, zařízení s vyššími proudy již nejsou realizovány za pomoci drátů a tak je nutností zapojení do “T“, jak je uvedeno na obrázku 534.8 z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

Jak z toho ven?
Řešením je integrovat pojistku přímo do svodiče přepětí, odpadnou starosti s:
 • Délkou vodičů potřebných k propojení pojistky a svodiče.
 • Výběrem vhodné pojistky.
 • Starostí, zda pojistka přežije průchod bleskového proudu.
 • Místem v rozvaděči – Pojistkový spodek pro NH 00 je už velký macek.
 • S montáží pojistek.
 • Výběrem vodičů pro zapojení.
Prvním svodičem bleskových proudů s integrovanou pojistkou byl v roce 2005 DEHNbloc Maxi S, který stále zůstává v sortimentu. Kromě integrované pojistky má ještě další zajímavost a tou je, že se přímo montuje na PEN sběrnici v rozvaděči, a tak je délka tohoto připojení nulová.

Svodiče bleskových proudů s integrovanou pojistkou
DEHNvenCI obj. č. 961 200 je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jedná se o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2. Svodič DEHNvenCI je kompletní jednotka s integrovanou pojistkou, je přizpůsoben k montáži v rozvaděčích s lištou TS 35. Srdcem svodiče DEHNvenCI je jiskřiště s technologií RADAXFlow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést bleskový proud až 25kA (10/350µs). Tento kombinovaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké
ochranné úrovni Up ≤ 1,5kV. Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti jsou funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM obj. č. 961 205 se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodu nn.Pro větší náhled kliknout!
Porovnání úspory místa při použití DEHNvenCI oproti DEHNventilu s pojistkami 


DEHNvenCI – vnitřní uspořádání jiskřiště a pojistky
Pro větší náhled kliknout!
DEHNvenCI – vnitřní uspořádání jiskřiště a pojistky

DEHNguard CI
Obdobná situace nastává v podružném rozvaděči, kde je nejenom velmi častý problém s místem pro umístění předjištění, ale i se zajištěním správné koordinace mezi svodičem a jeho předjištěním. Díky instalaci jističů, je ve fázi projektování celého rozvaděče nejasné, jestli výsledná kombinace jističů a přepěťové ochrany bude plnohodnotnou náhradou pojistkám s charakteristikou gG/gL. Zde pak přichází jako logická volba svodič s integrovanou pojistkou, kde veškeré starosti s koordinací odpadají, a ještě se ušetří nejenom prostor v rozvaděči.

Tím řešením je nasazení DEHNguard CI. Jedná se o vícepólový svodič přepětí s integrovanou pojistkou, který chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětím. DEHNguard CI je svodič přepětí, typ 2 podle ČSN EN 61643-11 a instaluje se na rozhraních LPZ 0B – 1. Svodič je kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí skládající se ze základního dílu s vyjímatelnými ochrannými moduly, které mají integrované pojistky. Svodič je přizpůsoben pro montáž v rozvaděčích s lištou TS 35. Svodiče přepětí jsou energeticky zkoordinovány s ostatními svodiči řady Red/Line. Ochranné moduly jsou osazeny výkonnými varistory ZnO a pojistkou zapojenou do série. Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením s technologií „Thermo-Dynamic-Control“ s dvojitou kontrolou. Svodič přepětí je schopen chránit koncová zařízení Up ≤ 1,5 kV. Funkční stav nebo porucha jsou signalizovány mechanickým terčíkem v signalizačním poli. Snadné vyjmutí modulů pomocí aretovacího tlačítka na ochranném modulu. Přívodní vodiče se připojují do připojovacích svorek nebo
pomocí hřebenových propojek. Vodiče dálkové signalizace se u provedení FM připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice. Integrovaná pojistka ve svodiči přepětí šetří samozřejmě i montážní čas, kdy je jedním
pracovním úkonem instalována dvojice potřebných přístrojů.

DEHNguard CI vnitřní umístění pojistky a odpojovacího zařízení Thermo-Dynamic-Control
Pro větší náhled kliknout!
DEHNguard CI vnitřní umístění pojistky a odpojovacího zařízení Thermo-Dynamic-ControlDEHNbloc Maxi 1 CI 440/ 760 FM
Nejen v případě IT sítí 400 a 600V je výhodou, pokud je svodič bleskových proudů již vybaven integrovanou pojistkou a není tak potřeba složitě v instalaci řešit, jak a čím svodič předjišťovat. U obou svodičů je třeba počítat s tím, že jejich velikost není stejně malá, jako v případě variant pro 230 V a prostor v rozvaděči zaberou větší. Úspora místa je však i tak velká a oproti variantě, kdy by bylo instalováno předjištění v rozvaděči zbyde místo pro více jak 30 jednopólových jističů.
 
DEHNbloc Maxi 1 CI 440/ 760 FM
Pro větší náhled kliknout!DEHNguard ACI - Budoucnost svodičů přepětí bez nutnosti pojistek.
Společnost DEHN+SÖHNE v roce 2018 představila nové řešení svodiče přepětí, které si poradí bez instalace pojistek i těch vnitřních. Advanced-Circuit-Interruption (ACI).
 

Vývoj svodičů přepětí společnosti DEHN + SÖHNE
Pro větší náhled kliknout!
Vývoj svodičů přepětí společnosti DEHN + SÖHNE


Vývoj svodičů přepětí společnosti DEHN + SÖHNE
Jádrem svodiče je kromě klasického varistoru i nové, speciální jiskřiště, které plní funkci spínače. Díky této kombinaci získává svodič přepětí tyto velmi zajímavé výhody, vůči klasickému řešení se svodičem jak ryze varistorovým, tak svodičem s integrovanou pojistkou.


Jistota při dimenzování
Není třeba se starat o to, zda jsou svodiči předřazeny pojistky, jaká je jejich hodnota a charakteristika. Bezproblémové splnění požadavku ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, nejsou pojistky a tak i délka připojovacích vodičů je zkrátí.

Úspora při instalaci
Výhodou nové konstrukce je i to, že stačí na připojení fázových vodičů připojovací průřez 6mm2.
 
Vysoká pevnost vůči TOV a nulové unikající proudy

Pro větší náhled kliknout!


Vysoká pevnost vůči TOV a nulové unikající proudy
Pokud se v síti objeví díky něčí chybě sdružené napětí, svodič je dokáže dlouhodobě svádět tak dlouho, než vybaví předřazené jištění a zůstane nepoškozen. Integrované jiskřiště se postará i o zabránění toku unikajících proudů, které v instalacích s hlídači izolačního stavu způsobují při použití klasické konstrukce svodiče provozní poruchy.


Úspora místa
Více místa v rozvaděči – cca 60% úspory místa v rozvaděči, protože není potřeba dodatečných pojistek. Úspora nákladů – méně materiálu a montážního času.
 

Pro větší náhled kliknout!


Jaké jsou další výhody této konstrukce?
Svodiče pomaleji stárnou díky galvanickému oddělení varistoru, nedochází tak ani ke v unikajících proudů. Při častých výkyvech napětí v síti, není varistor zbytečně přetěž a tím se opět prodlouží jeho životnost. Svodič s technologií ACI nezpůsobuje útlum převého signálu při komunikaci PLC na síti NN – řídících signálů, Ethernet přes PLC atd.

Závěr
Svodiče DEHN s integrovanou pojistkou nebo technologií ACI přinášejí elektrotechnikům a jejich zákazníkům vysoký komfort nejenom při instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i stávajícího zařízení.
POKUD PRACUJETE V OBORU,
můžete si o aktuální papírový katalog
přepěťových ochran od DEHN+SÖHNE zažádat

NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933