Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 33
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Koho v každodenní praxi oslovují spojky, víka žlabu, trapézové úchyty, konzoly, stojiny, stropní držáky závitových tyčí, závitové tyče, závěsy, L-nosníky, zemnící spojky a třeba C-nosníky, pak může vytušit, že tento informační materiál se může hodit ...

Nač myslet při zřizování přípojek nn


Document Actions
Nač myslet při zřizování přípojek nn
Víte, čeho elektrická přípojka zřízená po nabytí účinnosti zákona č. 458/2000Sb nebyla součástí? Distribuční nebo elektrizační soustavy? K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.? Přípojková skříň je místem, v němž se odběrné elektrické zařízení zákazníka připojuje na zařízení provozovatele distribuční soustavy a zároveň i místem jištění celého odběrného elektrického zařízení. Toto jištění slouží zejména k lokalizaci poruch vzniklých v odběrném zařízení (v prvé řadě k ...
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 21.07.2017
reklama


Elektrická přípojka je spe­cifickým případem rozvodu elektřiny. Přípojka zřízená po nabytí účinnosti zákona č. 458/2000Sb. nebyla obecně součástí distribuční soustavy, byla však vždy a je nadále sou­částí elektrizační soustavy České republiky. Novelou energetického zákona vydanou zákonem č. 158/2009Sb. (účinnost od 4. července 2009) dochází ke změně definice distribuční soustavy (viz §2 odst. 2 písmeno a) bod 1 zákona), dle které se elektrické přípojky ve vlastnictví pro­vozovatele distribuční soustavy též stávají součástí distribuční soustavy (distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu).


Ve smyslu §45 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění slouží elektrická přípojka nízkého napětí k připojení jedné nemovitosti, v případě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Při připojení odběrného elektrického za­ řízení pomocí smyčky (smyčkové kabelové připojení) se nejedná o přípojku.
Nemovitost může být připojena z venkovního vedení, které je v místě již provozováno, pří­padně nově zřizováno (zejména v menších obcích) nebo z kabelové rozvodné sítě realizované převážně v městské zástavbě. Společným znakem nově prováděných přípojek řešených buď venkovním, nebo kabelovým vedením je místo ukončení přípojky, což je dle ČSN 33 3320 vždy přípojková skříň.

Přípojková skříň z hlediska technických norem
Přípojková skříň je místem, v němž se odběrné elektrické zařízení zákazníka připojuje na zařízení provozovatele distribuční soustavy a zároveň i místem jištění celého odběrného elektrického zařízení. Toto jištění slouží zejména k lokalizaci poruch vzniklých v odběrném zařízení (v prvé řadě k lokalizaci poruch přívodního vedení od přípojkové skříně po hlavní jistič odběrného zařízení), tj. zamezuje např. přenesení vzniklých zkratových proudů z od­běrného zařízení do rozvodného zařízení distributora elektřiny. Jističi prvky v přípojkové skříni dále slouží k mechanickému odpojení odběrného zařízení objektu od rozvodného zařízení distributora, což je v řadě případů nezbytné.

Z pohledu ČSN 33 3320 je přípojkovou skříní:
- hlavní domovní pojistková skříň, je-li přípojka provedena venkovním vedením (přičemž nerozhoduje, zda je řešena holými vodiči, izolovanými vodiči nebo závěsným kabelem),
- hlavní domovní kabelová skříň, je-li přípojka provedena kabelovým vedením.

Z hlediska konstrukčního provedení jsou přípojkové skříně uzpůsobeny pro:

- koncové připojení vodičů,
- průběžné připojení vodičů.

Z hlediska způsobu osazení jsou přípojkové skříně určeny:
- pro zapuštění do zdivá (do výklenku ve stěně),
- k montáži na sloup venkovního vedení,
- jako volně stojící - osazené do pilířů,
- pro montáž na povrch stěny.

Z hlediska technických norem se přípojkové skříně a ostatní kabelové rozvodné skříně považují za stabilní typově zkoušené rozvaděče pro venkovní instalaci, které se používají v trojfázových sítích distribuční soustavy na místech přístupných veřejnosti. Přístup do těchto skříní mají (z hlediska obsluhy a údržby) pouze osoby s kvalifikací stanovenou vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978Sb.

Současnou kmenovou (základní) normou pro všechny typy rozvaděčů nn je ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107) Rozvaděče nn. Část 1: Typově zkoušeně a částečně typově zkoušeně rozvaděče, jejíž druhé vydání vstoupilo v platnost 1. prosince 2000. Norma je českou verzí EN 60439-1 z ro­ku 1999 a je identická s IEC 60439-1:1999. Tato základní norma byla v prosinci 2004 doplněna o změnu A1.


Základní technické požadavky na provedení kabelových rozvodných skříní (a tudíž i pří­pojkových skříní) stanovuje ČSN EN 60439-5 ed. 2 (35 7107) Rozvaděče nn. Část 5: Zvláštní požadavky na rozvaděče distribuční soustavy, která vstoupila v platnost 1.6.2007 a která s účin­ností od í . 9. 2009 zcela nahradila ČSN EN 60439-5 (35 7107) ze září 1997 a ČSN EN 50300 (35 7042) z března 2005 platící do data znišení souběžně s citovanou normou.

Uvedené normy jsou vyhlášeny jako harmonizované. Splnění požadavků harmonizované české technické normy lze ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb. považovat za splnění po­žadavků stanovených technickým předpisem, kterým je pro kabelové rozvodné skříně zej­ména nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

Dle vysvětlivky k textu ČSN EN 60439-5 ed. 2 se pod pojmem kabelová rozvodná skříň (CDC) rozumí:
- přípojková skříň,
- rozpojovací jističi skříň

V provedení, kdy je kabelová rozvodná skříň dle ČSN EN 60439-5 ed. 2 vybavena přidaným zařízením (např. elektroměry) v rozsahu měnícím hlavní funkce skříně, mohou také platit pro tyto výrobky i jiné normy, jak je dohodnuto mezi uživatelem a výrobcem. Jedná se zejména (v případech elektroměrových rozváděčů) o ČSN EN 60439-3 (35 7107) Rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice a ČSN EN 60439-4 ed. 2 (35 7107) Rozvaděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS). Uvedené normy pro jednotlivá provedení rozvaděčů doplňují, modifikují nebo nahrazují články základní normy ČSN EN 60439-1 ed. 2. Všeobecné požadavky naprázdné skříně pro rozvaděče nn, které jsou vhodné pro vnitřní i venkovní aplikaci (tudíž i pro prázdné skříně charakteru kabelových rozvodných skříní), stanovuje ČSN EN 62208 (35 7040) Prázdné skříně pro rozvaděče nn - Všeobecné požadavky, která vstoupila v platnost 1.1. 2005. I výše citované technické normy jsou vyhlášeny jako harmonizované.


Pro orientační výpočet mezního oteplení kabelové rozvodné skříně, případně pro získání informace týkající se rozptylu tepelné energie vzhledem k účinnému chladicímu povrchu prázdné skříně (výpočet maximálního ztrátového výkonu prázdné skříně), lze vycházet z ČSN IEC 890+A1 (35 7110). Metoda stanovení oteplení extrapolací pro částečně typově zkoušené rozvaděče (PTTA) pro spínací a řídicí zařízení nízkého napětí z dubna 1998.

Další z vydaných technických norem z oblasti rozvaděčů nn je ČSN EN 50274 (35 7108) Rozvaděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí z října 2002.

Více informací
o elektroinstalacích v bytové výstavbě naleznete například v této publikaci.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933