Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
3.08.2020 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless. Ať už instalujete vypínače do novostavby, nebo jen potřebujete změnit pozici vypínačů, či přidat další v již hotové stavbě, existuje pohodlnější řešení, které může změnit způsob vaší práce. Sady Go Wireless vyvinuté společností Eaton, jsou přizpůsobeny nejčastěji používaným aplikacím, jejichž řešení je díky nim rychlé, spolehlivé a bez použití kabeláže ...
2.08.2020 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou. Během konfekce a instalace je obvykle každý kabel opatřen kovovým nebo plastovým štítkem, což by mělo pomoci při pozdější identifikaci funkce kabelu v systému. Informace o něm jsou však omezené. Pomocí Digital Cable Code vytvořil nyní LAPP řešení, které obohacuje tyto základní informace o další data, která lze kdykoli doplnit nebo změnit. Každý ...
31.07.2020 Biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje. Dveřní nástěnná biometrická čtečka pro rozpoznání obličeje s multiformátovou RFID čtečkou provádí autentizaci třemi různými způsoby, a to pomocí rozpoznání geometrie obličeje, nebo rozpoznání obličeje a RFID média, či pouze přiložením RFID média. Integrovaná multiformátová RFID čtečka nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125kHz, tak i na 13,56MHz. Díky provoznímu ...
28.07.2020 TiP na e-shop ELEKTRO Brůna. Pokud řešíte dodávky elektroinstalací, tedy ať již pro rodinnou nebo komerční sféru, pak určitě přivítáte rychlé naklikání hotové rozvodnice pro konkrétní použití. Především elektrotechnik v praxi ví, že je dobré mít v záloze rychlá řešení. Zvláště pak, pokud naruší plán dodávek nějaký ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Člověk by myslel, že čas rekonstrukcí skončil, ovšem vše má svou délku funkčního života a díky stále novým technologiím hovoříme stále častěji více o morální, než fyzické životnosti. Samozřejmě se v této souvislosti skloňujeme nejčastěji mobilní ...
  • Proč by se měl elektrotechnik zajímat o tvorbu konstrukce podlahy? Pravda. Ten, který pouze realizuje již navržené, toho to opravdu zajímat nemusí. Avšak konstruktéři, projektanti, designéři vidí dál, než pouze povrch finálního celku. A co prozrazuje ...

Měření izolačního odporu


Document Actions
Článek
Izolační odpor elektrické instalace se musí měřit mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem spojeným se zemničem. Pro účely této zkoušky se mohou pracovní vodiče spolu navzájem spojit. Jestliže je pravděpodobné, že výsledky měření mohou být ovlivňovány přepěťovými ochranami nebo jinými přístroji, nebo jestliže takové přístroje mohou být měřením poškozeny, mají se tyto přístroje před měřením odpojit. Podrobnější informace o měření izolačního odporu se dozvíte v tomto článku.
Autorský článek, ze dne: 7.01.2015
reklama


Izolační odpor elektrické instalace se musí měřit mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem spojeným se zemničem. Pro účely této zkoušky (měření) se mohou pracovní vodiče (fázové vodiče a nulový vodič) spolu navzájem spojit.

Izolační odpor se bez ohledu na prostředí, ve kterém je instalace situována, doporučuje ověřit i mezi pracovními vodiči navzájem.

Měření izolačního odporu je měřením, kterým ověřujeme zařízení i z hlediska požární bezpečnosti.

Jestliže je pravděpodobné, že výsledky měření mohou být ovlivňovány přepěťovými ochranami (SPD) nebo jinými přístroji, nebo jestliže takové přístroje mohou být měřením poškozeny, mají se tyto přístroje před měřením odpojit. Pokud však odpojení těchto přístrojů není prakticky proveditelné (např. v případě pevných zásuvek obsahujících přepěťové ochrany), je možné zkušební napětí pro takové obvody snížit na hodnotu 250V DC. Přitom však izolační odpor musí vykazovat hodnotu nejméně 1MΩ. Při praktickém měření jsou tyto minimální hodnoty téměř vždy překročeny.

Izolační odpory se musí měřit i u zařízení kde je uplatněna ochrana malým napětím SELV a PELV a nebo ochrana elektrickým oddělením.

Z praxe známe, že v určitých případech a to především u řídících a ovládacích obvodů elektronických systémů můžeme změřit izolační odpor pouze u kabelových vedení před zapojením do těchto systémů (binární vstupy, binární výstupy, signalizační obvody, obvody proudových smyček atd.). Tato zařízení jsou výrobky, které jsou vzájemně propojeny a z hlediska bezpečnosti jsou ověřeny ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. My při výchozí revizi provedeme kontrolu správného zapojení a dodržení požadavků výrobce na napájecí zdroje a způsob provedení instalace těchto obvodů a připojených zařízení jako například průtokoměry, snímače polohy, teploty, tlaku, otáček atd. To znamená dodržení požadavků výrobce nainstalovaného zařízení a projektové dokumentace, která řeší způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem.

V případě provádění pravidelné revize je ve většině případů v podstatě technicky nemožné měření izolačního stavu provést bez zásahu do zapojení. Tato situace je mnohdy neřešitelná i z provozních důvodů – řídící  systém prostě zákazník nedovolí vypnout. A naše dobře míněné zásahy do stávajícího zapojení za účelem měření izolačního stavu mohou způsobit poškození nebo poruchu  řídícího systému.

Pokud už tato situace nastane je dle mého lepší v závěru revize uvést tzv.“ pravdu skutečného provedení“ – dále uvádím možný popis této situace, který lze uvést např. v závěru revizní zprávy.

Některá měření na řídícím systému SŘTP a určitých částech silového zařízení nebyla z důvodu možného poškození zařízení měřícím napětím (měření izolačních odporů) nebo proudem (měření impedance vypínací smyčky) provedena. Tato měření jsou u některých provozovaných elektronických zařízení v podstatě technicky neproveditelná bez zásahu do zapojení.

U části zařízení nebylo možné zasahovat do obvodů i z hlediska technologického. U elektronických zařízení je možné určitá měření provést pouze v době montáže - např. měření izolačního odporu signalizačních a řídících obvodů systému SŘTP.

U těchto zařízení byla ověřena bezpečnost z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem kontrolou a měřením přechodových odporů a připojovacích svorek ochranných vodičů, tj. ověření připojení k ochranné soustavě napájecí sítě. U zařízení třídy ochrany II (dvojitá izolace ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.412) byla provedena fyzická kontrola přístrojů a zařízení, tj. prověření skutečného stavu prohlídkou. U obvodů SELV a PELV (ochranné opatření – ochrana malým napětím) byla provedena kontrola zdrojové části ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.414.3, včetně ověření požadavků na tyto obvody – ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.414.4.

Pokud jsou v revidované elektroinstalaci obvody FELV (funkční malé napětí) je provedena kontrola požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.7.

Tabulka - Minimální hodnoty izolačního odporu


Izolační odpor měřený zkušebním napětím podle tabulky se považuje za vyhovující, jestliže žádný obvod při odpojených spotřebičích nemá izolační odpor menší než je příslušná hodnota uvedená v tabulce.
Tabulka platí i pro měření izolačního odporu mezi neuzemněným ochranným vodičem a zemí.
 
Co se týče měření izolačního odporu u elektromotorů, je nutné dodržet požadavky výrobce. Každý výrobce ve svém návodu k obsluze uvádí, že před uvedením do chodu nebo spuštěním déle nepoužívaného elektromotoru je nutné zkontrolovat, zda se nezhoršil izolační stav a zda tím nehrozí nebezpečí poškození vinutí nebo úrazu elektrickým proudem. Izolační stav nutno rovněž kontrolovat při prohlídkách v souladu s ustanovením ČSN 34 3205 a ČSN 35 0010. Velikost izolačního odporu za studena před připojením musí být nejméně 5MΩ. Co se týká měření za studena, je nutné ho brát jako orientační pro účely zjištění, zda je nebo není proražená izolace a dále zda mají všechny cívky přibližně stejný izolační odpor. Se změnou teploty dochází ke změně hodnoty izolačního odporu. Hodnota izolačního odporu klesá se zvyšující se teplotou.

V odborné literatuře se uvádí, že při nízkých teplotách (pod 30°C) stroj začíná absorbovat vlhkost a izolační odpor začíná klesat. Jeden z parametrů používaných při hodnocení stavu izolace je tzv. polarizační index PI. U dobré izolace se po připojení měřícího napětí postupně zvyšuje izolační odpor. Při testování PI se měří izolační odpor ve dvou po sobě jdoucích časových intervalech a to obvykle po jedné minutě od okamžiku přiložení měřícího napětí a po deseti minutách. Polarizační index PI je dán podílem obou změřených izolačních odporů. Pokud je hodnota PI 4 a vyšší jedná se o výbornou izolaci. Čím nižší  je hodnota PI tím je horší stav izolace. Tento fakt je nutné vědět, protože v některých případech měříme kabelové vývody i s elektromotory a naměřené hodnoty nemusí v některých případech být v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v tabulce. Nesmíme zapomínat na rozsah platnosti normy ČSN 33 2000-6 - tj. stanovení požadavků pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace.

Poznámka: Polarizační index PI je pouze jedním z faktorů, se kterým je nutné počítat při měření na elektromotorech, transformátorech atd. 


Autor: Milan Dolenský, revizní technik EZ v rozsahu E1/B

Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro č. 72 (zde)
 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
Přijměte pozvání na Elektrickou spojku 2020! Letošní osmý ročník je z jara přeplánován na druhý zářijový víkend. Sjíždí se na ni elektrotechnici s Česka i Slovenska, aby se potkali s těmi, co znají z celoroční elektronické komunikace na portálu Elektrika.cz. V tomto případě se můžete těšit na přírodu okolo rekreačního střediska KLETEČNÁ. Přijedou opět sami specialisté, ale i celé rodiny! Počítá se totiž se zábavou i pro děti. Využijte nekomerčního formátu promluvit si o své profesi u ohně a správně oroseného piva!
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933