Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 14.01.2022
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi


KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
Víme, že se kvalita kompenzace udává účiníkem cos φ. To je poměr činného a zdánlivého výkonu. Snaha je o docílení ideálního stavu cos φ=1. Odběratelé jsou za účiník nižší než 0,95 penalizováni. Co tedy s jalovinou? Jalovou energií je nazývána proto, že energii do této impedance vloženou nelze nikterak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu však vznikají na jednotlivých prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla uvolňovány do okolí. Pokud není kompenzace zrovna denním chlebem, další souvislosti poskytuje tato kniha ...
Filip Horáček, ze dne: 14.01.2022... Kolem roku 400 před Kristem, tedy v době, kdy v brdských lesích Keltové přemýšleli o lovu medvědů a kdy v ruských stepích Češi přemýšleli o chytání králíků, přemýšleli v Řecku filosofové o atomech a energii. Pro Aristotela byl pojem energie něco jako ...

Tak začíná, "vlastně" legendární kniha o kompenzaci jalové energie. Toto téma je mezi ostatními elektrikáři jakýsi vyšší level. Nejen pro svou složitost, ale snad také pro svůj úzký oborový paprsek v elektrotechnice. Na druhou stranu pohled energetika je zcela jiný. Principy kompenzace, podobně jako fyzikální zákony zůstávají neměnné, a proto byla publikace znovu vysázena a je dostupná jako e-book.


Pro větší náhled kliknout!


Co se dočteme? Sympatické je, že to není styl katalogového zápisu ...
Pojem „reaktivní výkon“, jako protiklad k „aktivnímu výkonu“, se v americké literatuře objevuje až počínaje rokem 1920 a do dneška je používán jen výjimečně. (Výraz „reaktance“ byl na návrh Američana německého původu Steinmetze zaveden do elektrotechniky roku 1893.) „Reaktivní výkon“ byl později převzat jak Angličany, tak Francouzy a dokonce i Rusy. Jen Němci zůstali při svém „slepém výkonu“. Že otcové české elektrotechniky zavedli výraz výkon „jalový“, neplodný, souvisí zřejmě s jejich vesnickým původem.

A co je v obsahu publikace?

Úvodní informace
Historie jalového výkonu, Na počátku byla energie, Od energie k výkonu, Výkon nečinný, Výkon u nesinusových průběhů

Základní teoretické úvahy o kompenzaci jalového výkonu
Základní pojmy, Střídavá síť se sériovým kondenzátorem, Střídavá síť s paralelním kondenzátorem

Současná legislativa
Kompenzace v sítích odběratelů elektrické energie, Principy kompenzace, Základní rozdělení tech prostředků pro kompenzaci jalového výkonu, Rotační kompenzační zařízení, Statické kompenzátory, Prosté kondenzátory, Chráněné kompenzační sekce, Kompenzační filtry, Způsoby řízení kompenzačního výkonu, Stupňovitě řízené kompenzátory, Kontaktní, Bezkontaktní, Plynule řízené – pasivní, Plynule řízené – aktivní, Paralelní aktivní filtr, Sériové aktivní filtry, Kombinované aktivní filtry, Výkonová bilance, Filtrační a kompenzační výkon, Koncepce filtrů, Filtrace harmonických proudu, Co ještě dodat k aktivním filtrům?, Kombinované

Charakteristika kompenzovaných spotřebičů a kompenzovaných sítí
Asynchronní elektromotory, Transformátory, Stejnosměrné regulované pohony, Pohon se stejnosměrným motorem s cizím buzením, Pohon se stejnosměrným motorem se sériovým buzením, Střídavé regulované pohony, Střídače proudové, Střídače napěťové, Elektrotepelné spotřebiče s fázovou regulací výkonu, Elektrotepelné spotřebiče využívající elektrický oblouk, Elektrotepelné spotřebiče s induktorem, Osvětlovací soustavy se zdroji světla s indukčním nebo elektronickým předřadníkem


Pro větší náhled kliknout!Kompenzace jalového výkonu a kvalita elektrické energie
Kvalita elektrické energie obecně, EMC – energetické rušení, Normy související s kvalitou elektrické energie, Zdroje energetického rušení, Zdroje rušení na straně odběratelů elektrické energie, Zdroje rušení na straně distributora elektrické energie, Interakce mezi kompenzátory a signálem HDO, Rezonance signálu HDO, Nechráněná kompenzace, Kompenzační filtr a chráněná kompenzace, Praktické důsledky rezonance na signálu HDO, Následky rušení signálem hDO, Vliv kompenzačních prostředků na kvalitu elektrické energie, Kvalita elektrické energie v dodavatelsko-odběratelských vztazích, Měření kvality elektrické energie, Měřicí přístroje, Budoucí měřicí přístroje

Komponenty kompenzačních zařízení
Regulátory a měřicí přístroje, přístrojové transformátory, Regulátory jalového výkonu, Panelové měřicí přístroje, Přístrojové transformátory, Kondenzátory, Kondenzátory pro hladiny nízkého napětí, Jisticí a ochranné prvky, Spínací prvky, Kontaktní – stykače, Bezkontaktní – polovodiče, Tlumivky, Ochranné, Omezení zapínacího proudového rázu, Omezení rezonančních jevů, Filtrační, Dekompenzační, Rozvaděčové skříně

Postup návrhu kompenzačního zařízení a jeho začlenění do sítě
Nově budovaná kompenzační zařízení, Rekonstrukce již provozovaných kompenzačních zařízení

Provoz kompenzačních zařízení
Uvádění do provozu, Provoz a údržba, bezpečnost práce, Ekologické aspekty

Ekonomický dopad kompenzace jalového výkonu
Platby přirážek za nedodržení předepsaného účiníku odběru, Dopad na provozuschopnost průmyslových sítí, Důsledky nevhodně navržených a provozovaných kompenzačních zařízení

Perspektiva vývoje kompenzačních zařízení
Vývoj jednotlivých prvků kompenzačních zařízení, Jaká budoucnost nás čeká v oblasti kompenzace?Pro větší náhled kliknout!


Podle slov mých starších kolegů jde opravdu o základnu znalostí z problematiky kompenzace a většina ji doporučuje se zdviženým palcem. Ještě přikládám text obou autorů ...

Publikace, kterou předkládáme, má za cíl jednoduchou formou seznámit čtenáře s moderními zásadami kompenzaci jalového výkonu a eliminace harmonických. Již obsah knihy umožní základní orientaci ve zmíněné problematice a pochopení souvislostí mezi kvalitou elektrické energie, zpětnými vlivy spotřebičů a vhodně navrženou a provozovanou kompenzací jalového výkonu.

Autoři této publikace (1999) Vladimír Korenc a Jiří Holoubek

Digitalizovanou starou knihu Kompenzace jalového výkonu v praxi hledejte zde u vydavatele!

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 466 303 032 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.