Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Kolaudace stavby (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 16.11.2022
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2022 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Kolaudace stavby


Kolaudace stavby
Co vše je předmětem kolaudace stavby? Jakou roli hraje stavební úřad? Víte, že projekty bytových domů vypracované v období od začátku padesátých let do devadesátých let minulého století, podle kterých byla realizována většina bytové výstavby, nesměly přesahovat určené cenové limity a směl na ně být použit jen určený materiál. Z tohoto důvodu v nich byly rozvody a zařízení navrhovány v minimálním rozsahu jaký připouštěly příslušné ČSN.
Autorský článek, ze dne: 16.11.2022Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li
vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. (Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 119 odst. 2). Kolaudací byla stavba, včetně TZB, uznána za způsobilou bezpečného užívání.

Pozor! Kolaudace neřeší (nepřekrývá) problematiku skrytých vad.Poznámka:
Je nutné mít vždy na paměti, že dochází-li k jakémukoliv zásahu do elektroinstalace, její revize dokládá, že nedošlo na elektrických rozvodech (například při opravě) ke změnám, které by jakkoliv zvýšily riziko úrazu oproti stavu, který byl při kolaudaci. Při rekonstrukci se automaticky předpokládá, že bezpečnost rekonstruované elektroinstalace bude na úrovni požadavků v době rekonstrukce; výjimky jsou přípustné v jednotlivých případech, kdy není možné současné požadavky splnit z objektivních důvodů (například pračka v původní koupelně z prostorových důvodů zasahuje do zóny 2).Definice objektů

Bytový dům – stavba pro bydlení. Funkci bydlení v něm plní více než polovina podlahové plochy, jinak nejde o bytový dům, ale o komerční nemovitost s byty.

Rodinný dům – stavba pro bydlení. Svým uspořádáním a dispozicemi odpovídá požadavkům rodinného bydlení. Pro bydlení slouží více než polovina podlahové plochy všech místností. Rodinný dům má nejvýše jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a jedno podkroví. Zahrnuje maximálně tři samostatné byty.

Nástavba – část stavby, kterou se zvýšila nebo je právě zvyšována již hotová stavba.

Vestavba [dle § 6 odst. c) zákona č. 283/2021 Sb. patří „vestavba“ do kategorie „stavební úprava“] – změna dokončené stavby, při níž se nemění objem stavby jako u přístavby nebo nástavby, ale dochází k novému členění vnitřních prostor, nebo také stavební úpravy (změny) dokončené stavby, při nichž se zachová vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Vzniknou tím nové byty, zpravidla v půdním prostoru, přičemž vnějším projevem jsou buď střešní okna v původní (obvykle sedlové) střeše, nebo arkýře.

Přístavba – část stavby přistavěná nebo přistavovaná k již hotové stavbě. Přístavba je změnou dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. Významná je zde podmínka provozního propojení přístavby a původní stavby.
- Karel Dvořáček

Více na téma elektrických instalacích v RD zde v této knize!Co je dnes na kolaudacích špatně?
Dejte svou zkušenost vědět v níže otevřeném diskusním vlákně!TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.