Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...

KNIHA: Elektrické přípojky ...


Document Actions
KNIHA: Elektrické přípojky ...
Vydavatelství IN-EL představilo druhé aktualizované vydání této publikace, kterou připravil Václav Macháček. Popisuje do podrobností problematiku připojování odběrných míst včetně požadavků rozvodů za přípojkovou skříní. Obsah knihy je sestaven z mnoha souvisejících dokumentů, zákonů, nařízení, norem a vyhlášek. A které otázky zaujaly mé kolegy? Víte, co vše je považováno za černou přípojku? Jakým způsobem se vypočítá náhrada škody černého odběru?
Jiří Macháček, ze dne: 14.03.2018
reklamaPřestože se na fyzikálních zákonech nic nemění, požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav se mohou měnit a také tomu tak je. Václav Macháček v této publikaci připravil ucelené informace platné k datu vydání. Použil pro objasnění odkazy na mnohé předpisy a ustanovení, včetně uvedení čísel podnikových norem. Ty jsou na rozdíl od ČSN volně dostupné.V této publikaci samozřejmě nejde pouze o podmínky venkovního provedení. I když způsoby jakým způsobem provést fyzické připojení je v některých případech opravdu k projednání. V obsahu nalezneme popsané všechny doposud známé a používané postupy. Autor se však věnuje také rozvodům za přípojkovou skříní.
Dozvíte se i takové detaily, jako je stanovení průřezů odboček k měřicím zařízením, požadavky na umístění rozvaděčů, jader a rozvodnic fakturačních měření, nepřímé měření elektrické energie, historie a princip hromadného dálkového ovládání. A co zaujalo mé kolegy? Vzhledem k jejich věku a úzkém vztahu s místní energetikou chápu, že mnoho informací znají a téměř všichni "zabrzdili" u poslední kapitoly, která se týká "způsobu náhrady škody při černém odběru". Člověk znalý Kirchhoffova zákona si nedělá iluze o tom, že by se některý z černých odběrů nedal odhalit, ale přesto se pozornost upínala především sem.

Titul osloví hodně zvídavých lidí, kteří nemají mnoho času dohledávat a zjišťovat tolik souvislostí.A co vše lze očekávat v obsahu?

1.1 Legislativa v elektroenergetice
1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1.2.1 Dodávka elektřiny
1.2.2 Elektrická přípojka

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ
2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení žadatele k distribuční soustavě
2.2 Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
2.2.1 Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech
2.2.2 Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny

3. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO A VYSOKÉHO NAPĚTÍ
3.1 Projektová dokumentace elektrické přípojky
3.2 Stanovení počátku a konce elektrické přípojky
3.3 Normativní požadavky na provedení elektrických přípojek
3.3.1 Rozdělení elektrických přípojek
3.3.2 Normativní požadavky na elektrické přípojky nízkého napětí (nn)
3.3.2.1 Normativní požadavky na přípojky nn provedené venkovním vedením
3.3.2.2 Normativní požadavky na přípojky nn provedené kabelovým vedením
3.3.2.3 Kombinované elektrické přípojky nízkého napětí
3.3.3 Přípojky vysokého napětí (vn)
3.3.3.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením
3.3.3.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením
3.3.3.3 Kombinované přípojky vn
3.3.4 Přípojky velmi vysokého napětí (vvn) a zvlášť vysokého napětí (zvn)
3.3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3.3.6 Ochranná pásma elektrických zařízení distribuční soustavy

4. ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ
4.1 Přípojková skříň z hlediska technických norem
4.1.1 Provedení používaných přípojkových skříní
4.2 Stanovení typového značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách
4.2.1 Systém typového označování kabelových rozvodných skříní
4.2.2 Příklady typového označení přípojkových a rozpojovacích jisticích skříní
4.2.2.1 Přípojkové skříně
4.2.2.2 Rozpojovací jisticí skříně
4.3 Montáž přípojkových skříní
4.3.1 Montáž vypěněním polyuretanovou hmotou
4.3.2 Montáž klasickým zazděním
4.3.3 Podmínky pro umístění přípojkové skříně do a na hořlavý podklad
4.3.4 Montáž přípojkových skříní do pilířů
4.3.5 Montáž přípojkových skříní na podpěrný bod venkovního vedení
4.3.6 Opatření proti kondenzaci vodní páry (roseni) ve vnitřním prostoru přípojkových skříní instalovaných v kompaktních pilířích
4.3.7 Nejčastější chyby při instalaci skříní a pilířů
4.4 Venkovní přípojky
4.4.1 Základní součásti výzbroje pro přípojky provedené venkovním vedením
4.4.2 Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů
4.4.2.1 Přípojky ze závěsných kabelů
4.4.2.2 Technologický postup montáže přípojky ze závěsných kabelů – vnější (venkovní) část přípojky
4.4.2.3 Přípojky z izolovaných vodičů
4.4.3 Přípojky z holých vodičů
4.4.4 Vnitřní část venkovní přípojky – svody do přípojkových skříní
4.5 Kabelové přípojky
4.5.1 Základní požadavky pro uložení kabelů přípojek v zemi
4.5.2 Ukončování celoplastových kabelů
4.5.3 Spojování celoplastových kabelů
4.5.4 Přípojky provedené pomocí T-odbočky
4.6 Připojování vodičů přípojek
4.7 Jištění přípojek proti nadproudům
4.7.1 Jištění přípojek proti přetížení
4.7.2 Jištění přípojek proti zkratu
4.8 Požadavky na uzemnění vodiče PEN (vodiče PE) v distribuční síti a elektrických přípojkách
4.8.1 Uzemňování vodiče PEN (PE) v trase venkovních vedení
4.8.2 Uzemňování vodiče PEN (PE) na koncích venkovních hlavních vedení a na koncích odboček venkovních vedení
4.8.3 Uzemňování vodiče PEN (PE) v kabelovém vedení
4.8.4 Uzemňování vodiče PEN (PE) na konci elektrických přípojek
4.8.5 Mimořádné situace

5. SILNOPROUDÉ ROZVODY ZA PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ
5.1 Hlavní domovní vedení
5.2 Odbočky od hlavního domovního vedení
5.2.1 Odbočky k měřicím zařízením (elektroměrům)
5.2.2 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru)
5.3 Vedení od měřicích zařízení (elektroměrů) k podružným rozváděčům nebo rozvodnicím
5.4 Ochrana proti přepětí a její realizace v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní
5.4.1 Přechodná přepětí
5.4.2 Ochrana před bleskem a přepětím – technické podklady
5.4.3 Postupné snižování přepětí pomocí zón ochrany před bleskem
5.4.4 Přístupy při realizaci ochrany proti přepětí v neměřené části elektrické instalace. Rozhraní distribuční společnost – zákazník (odběratel)
5.4.5 PNE 33 000-5 ed. 3
5.4.6 Instalace a provoz přepěťových ochran

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY – FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ
6.1 Umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a elektroměrových rozvodnic pro měřicí zařízení provozovatele distribuční soustavy u zákazníků
6.1.1 Normativní požadavky pro umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a rozvodnic fakturačního měření ze sítí nízkého napětí
6.2 Elektroměrové rozváděče a rozvodnice
6.2.1 PNE 35 7030
6.2.2 Elektroměrové a přístrojové desky dle ČSN 35 7020
6.3 Druhy měření a základní zapojení rozváděčů pro fakturační měření v sítích nn
6.3.1 Přímé měření spotřeby elektřiny
6.3.2 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v sítích nn
6.3.3 Výpočet násobitele elektroměru při osazení nepřímého měření
6.4 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn
6.4.1 Způsoby nepřímých měření elektřiny ze sítí vn a vvn
6.4.2 Požadavky na měřicí transformátory proudu (MTP) a měřicí transformátory napětí (MTN) – jejich instalace
6.4.3 Vybavení rozváděče ERNM
6.4.4 Spojovací vedení mezi měřícími transformátory (MT) a zkušební svorkovnicí, vodiče vnitřního rozvodu v rozváděči ERNM, barevné značení spojovacích vedení
6.5 Řízení a optimalizace spotřeby elektrické energie
6.5.1 Hromadné dálkové ovládání
6.5.2 Technická opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ŽADATELE – BUDOUCÍHO ZÁKAZNÍKA K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
7.1 Revize a kontroly elektrických přípojek a odběrných zařízení
7.2 Kvalita dodávky elektřiny
7.3 Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny


Více na IN-EL zde ... 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
O vedení v podlahách se psalo na portále Elektrika mnohokrát. Tento způsob ukládání vedení se sice užívá především v administrativních budovách, kde se často rozvody doplňují nebo mění. Díky dostupným trasám v podlaze není potřeba pro změnu pracovišť provádět stavební úpravy. Představa investorů, provozovatelů je taková, aby se systém rozvodů dal dle aktuální potřeby měnit a přitom aby vypadal elegantně. Nejlépe pokud by nebyl vidět vůbec. Takovým požadavkům se velice blíží následující systém podlažních rozvodů OBO BETTERMANN ...
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933