Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nové ...

One Fits All - Pfannenberg představuje 2 novinky ze svého portfolia. ...

To nejlepší z ...

K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 318
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • ... ptá se nejeden uživatel systémové instalace, kterou její výrobce přestal podporovat. A to již z jakéhokoliv důvodu. Zánik společnosti, zrušení projektu nebo třeba i neschopnost reakcí v požadovaných časech. Je tedy xComfort řešením? Jaká je vazba ...

Témata z alespoň jedné oblasti

Normalizace

DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec

 • 27.10.2014
DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
Aktivní jímače ESE jsou využívány jako alternativní ochrana před bleskem. Při jejich instalaci a dimenzování ale dochází k chybám, které mohou zapříčinit například požár, ohrožení osob dotykovým napětím či zavlečení bleskových proudů do budovy. Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci jímačů ESE? Jak se vypočítá velikost ochranného prostoru a jak dostatečná vzdálenost? A k jakým konkrétním příkladům selhání jímačů ESE v minulosti došlo? To se dozvíte v tomto článku.

Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva

 • 22.10.2014
Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva
Jaký tepelný výkon na normálně hořlavém podkladu bez ochranných opatření je již nebezpečný z hlediska vzniku požáru? Co říká článek 422.3.9 normy ČSN 33 2000-4-42 ed.2 o ochraně před vznikem požáru u běžných sítí TN a TT? Na jaké obvody se požadavek tohoto článku vztahuje? A v jaké zemi je tento požadavek uzákoněn? To se dozvíte v tomto článku.

Nové české technické normy vydané v roce 2013 a 2014

 • 17.10.2014
Nové české technické normy vydané v roce 2013 a 2014
Jaké nové české technické normy se vydaly v roce 2013 a 2014? Čemu se věnují a kdy nabyly účinnosti? Jaká je aktuální norma pro bezpečnostní značky a jaká pro venkovní světelné instalace? Jaké požadavky klade norma ČSN EN 60519-12 na infračervená elektrotepelná zařízení? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v přehledném textu Michala Kříže o nových technických normách.

Požární bezpečnost elektrických zařízení

 • 15.10.2014
Požární bezpečnost elektrických zařízení
Jaká vyhláška stanovuje podrobné technické podmínky požární ochrany staveb a v nich instalovaných elektrických rozvodů a zařízení? Jaké normy se vztahují k požární ochraně elektrických zařízení? A která norma stanovuje pravidla pro požární bezpečnost kabelových rozvodů? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v další části textu Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Nouzová opatření pro bezpečnou práci v normě ČSN EN 50110 ed.3

 • 9.10.2014
Nouzová opatření pro bezpečnou práci v normě ČSN EN 50110 ed.3
Jaká nouzová opatření stanovuje norma ČSN EN 50110 ed.3 pro elektrická zařízení? Komu se má podle normy neprodleně oznámit smrtelný úraz? Jaká opatření se mají přijmout při nehodě? Co v nouzové situaci zajišťují pohotovostní čety? Tomu se věnuje další část textu Bohuslava Krameria o změnách, která zavádí norma ČSN EN 50110 ed.3.

Náplň a zpracování revizních řádů a systémů v prostorách zvlášť nebezpečných

 • 3.10.2014
Náplň a zpracování revizních řádů a systémů v prostorách zvlášť nebezpečných
Jaké platí předpisy v prostorách s nebezpečím požáru či výbuchu, jako jsou chemické závody nebo tepelné elektrárny? Jaké vnější vlivy charakterizují tyto prostory? Jaké typy revizí se v těchto místech musí provádět a jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost pracovníků provádějících revize? Odpovědi na otázky a další informace z oblasti revizních řádů a systémů ve zvlášť nebezpečných prostorách se dozvíte v článku inspektora EZ Jiřího Sluky.

Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku

 • 2.10.2014
Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
Jaké jsou nové a připravované normy v oblasti elektrotechniky či nová norma pro staveništní rozvaděče? Jaké technické normalizační informace platí v oblasti pravidel pro elektrotechniku? A jak probíhá zavádění souboru HD 60364? Odpovědi na tyto otázky a další informace z této oblasti se dozvíte v článku Vincenta Csirika.

Posuzování atmosférických podmínek pro práci na elektrickém zařízení v normě ČSN EN 50110 ed. 3

 • 24.09.2014
Posuzování atmosférických podmínek pro práci na elektrickém zařízení v normě ČSN EN 50110 ed. 3
Za jakých atmosférických podmínek je nutné podle normy ČSN EN 50110 ed.3 zastavit práci na elektrickém zařízení? Kdy je naopak možné v práci bez problémů pokračovat? Co říká norma o ochraně před požárem, elektrickým obloukem či výbuchem? A co o vyhodnocování rizika? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v další části textu Bohuslava Krameria o změnách v normě ČSN EN 50110 ed. 3.

Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439

 • 8.09.2014
Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
Víte, jak se od letošního podzimu změní ověřování u rozvaděčů? Prvního listopadu vstoupí v platnost řada norem ČSN EN 61439, která ruší řadu norem ČSN EN 60439. Nová norma rozlišuje původního výrobce a výrobce rozvaděče. Původní výrobce je výrobce skříně, který provede dílčí ověření, jako je odolnost proti korozi, tepelná stabilita skříně nebo pevnost krytu. Za výrobce rozvaděče je podle normy označován ten, který složí celý rozvaděč a pošle ho do světa. A ten ověří celý návrh. Jak při ověřování postupovat se dozvíte v článku Davida Klimši.

Údržba a opravy na elektrickém zařízení v ČSN EN 50110 ed. 3

 • 3.09.2014
Údržba a opravy na elektrickém zařízení v ČSN EN 50110 ed. 3
Umíte správně definovat oba tyto termíny podle ČSN EN 50110-1 ed. 3? Ta stanovuje pravidla pro údržbu a opravy elektrických zařízení. Rozlišuje dva druhy údržby podle toho, zda při údržbě může dojít ke zranění elektrickým proudem. Pokud zranění hrozí, je nutné dodržovat odpovídající pracovní postupy. Údržbu přitom smí provádět jen kvalifikovaný pracovník. Norma také stanovuje vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy bez a s použitím izolovaného ochranného prostředku.

SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí

 • 28.08.2014
SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
Horečné nasazování nových fotovoltaických elektráren do provozu přivedlo Michala Kříže k vytvoření přednášky na téma Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí. Co vyžaduje norma ČSN EN 62446 o minimálních požadavcích na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontroly? Kdo by měl normu používat a co je jejím záměrem? Jak vypadá zkouška fotovoltaického panelu? Jaká dokumentace by neměla chybět? Sledujte článek s videem.

LPE: Michal Kříž o použití přístrojů v elektrických instalacích

 • 7.08.2014
LPE: Michal Kříž o použití přístrojů v elektrických instalacích
Použití přístrojů v elektrických instalacích. Tak zní název přednášky Michala Kříže. Zaměřil se v ní na aktuální normy, které se vztahují k proudových chráničům, pojistkám, jističům, odpojovačům, hlídačům a dalším přístrojům. Jaké požadavky musí podle norem tyto přístroje splňovat? Jak použít proudový chránič z hlediska ochrany při poruše? Jaká pravidla platí pro přístroje pro ochranu před podpětím? Kde se používá nouzové vypnutí? A jaké jsou požadavky na záložní ochranu? To vše se dozvíte v jeho přednášce.

Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #2

 • 4.08.2014
Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #2
František Štěpán přednášel o požadavcích, které klade na rozvaděče nízkého napětí nový soubor norem ČSN EN 61439. Důležitou změnou je například zavedení tří ekvivalentních typů ověřování požadavků, jimiž jsou ověřování zkoušením, ověřování výpočtem či měřením a ověřování splněním pravidel pro konstrukci. K jakým dalším důležitým změnám v normě ještě došlo? Jak se mění například ověřování zkratové odolnosti či technické požadavky na rozvaděče?

ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...

 • 17.07.2014
ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...
Facebook jako informační "metla lidstva" se těší velké podpoře Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nevidí se tak často, že by státní úřad podpořil či využil soukromý subjekt tak jako v tomto případě ÚNMZ. Obsah, který pro Facebook tvoří, je ovšem opravdu zajímavý! Dovolím si tvrdit, že facebookový profil je informačně výživnější než skoupé www stránky úřadu. Do jisté míry je to diskriminace těch, kteří sociální sítě nechtějí používat. Kdo ovšem "zatne zuby", neprohloupí a získá opravdu pěkný přehled toho, co se děje nového v normalizaci.

SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2

 • 22.05.2014
SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
Michal Kříž hovoří v druhém díle přednášky o ochraně před přepětím a elektromagnetickým rušením dle nové normy ČSN 33 2000-4-444. V přednášce se dozvíme o hlavním uzemnění, kde jsou jaké zóny přepěťové ochrany v budově, kombinace ochran nebo o připojení přepěťových ochran v síti TN a IT. Víte jak zapojit přepěťové ochrany ve vztahu k ochranám před zkratem? Jaké je rozložení elektrického potenciálu do okolí nebo jaké jsou účinky proudu na člověka? Toto vše a další podrobnosti si poslechněte v této přednášce!
FIREMNÍ TIPY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933