Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Jaké známe druhy revizí?


Document Actions
Jaké známe druhy revizí?
Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize představit různé procesy. Rozeznáváme tři druhy revizí. Které to jsou? První druh se provádí již během výstavby nebo po dokončení stavby. Druhý typ revize se provádí během provozu, kdy její četnost určuje místní předpis nebo technické doporučení ČSN. A nakonec třetí varianta revize je prová­děná na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgá­nu státní správy nebo majitele zařízení. Pokud požadujete služby revizního technika nebo pokud s ním pouze spolupracujete, budou následující základní informace určitě užitečné ...
Autorský článek, Tým portálu Elektrika, ze dne: 17.05.2021
reklama


Revize elektrického zařízení se provádějí jako výchozí revize, pravidelné revize a mi­mořádné revize.Výchozí revize

Každé elektrické zařízení musí být během výstavby a nebo po dokončení, předtím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto a přezkoušeno, aby se ověřilo, pokudje to praktic­ky možné, že jsou splněny základní požadavky (především z hlediska bezpečnosti) na ně kladené. Aby bylo toto ověření provedeno, tak v případech, kdy nebylo (obvykle jednodu­ché továrně vyrobené) elektrické zařízení ověřeno podle jiných předpisů (zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a navazujících nařízení vlády), se na elektrických zařízeních a instalacích provádí tzv. výchozí revize.

Výchozí revize je revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zaří­zení před jeho uvedením do provozu.

Pracovníci provádějící výchozí revize musí mít k dispozici:
 • dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 • protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu (písemné doklady o provedení výchozích revizí částí u elek­trického zařízení sestavovaného po částech)
 • doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (označení vý­robku označením CE, schvalovací nebo certifikační značkou), písemné prohlášení výrob­ce o shodě, resp. ES prohlášení o shodě nebojiný rovnocenný doklad, protokol o kusové zkoušce výrobce)
 • písemné záznamy o opatřeních a kontrolách pro zajištění bezpečnosti na částech elektric­kého zařízení, které byly ze závažných důvodů uvedeny pod napětí ještě před uvedením zařízení do provozu.Pravidelné revize

Provozovaná elektrická zařízení musí být (až na výjimky, které podléhají jiným kontro­lám) pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 331500:1990 (popř. v jiných normách nebo právních předpisech nebo místním provozním bezpečnost­ním předpisu).

Pravidelná revize je revize provozovaného elektrického zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Pracovníci provádějící pravidelné revize musí mít k dispozici:
 • dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
 • protokoly o určení vnějších vlivů
 • zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření
 • záznamy o výsledcích provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka
 • zprávu o předchozí (doporučujeme také o výchozí, případě mimořádné) revizi
 • záznamy o provedených kontrolách po rozšíření některého obvodu, po přemístění zaříze­ní nebo opravě
 • doklady o dozorové činnosti orgánu odborného technického dozoruMimořádné revize

V případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem nebo na základě mimořádného požadavku, např. technické normy, orgánu státní správy nebo majitele zařízení, se na elek­trických zařízeních mohou nebo dokonce v případech, kdyje to vyžadováno právním před­pisem, musí provádět i mimořádné revize.
Mimořádná revize je revize, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prová­děná na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgá­nu státní správy nebo majitele zařízení.

Příkladem takové mimořádné revize může být revize hromosvodu po úderu blesku, revi­ze elektrického spotřebiče provedená po jeho opravě nebo oponentní revize provedená v případě, kdy orgán dozoru, majitel objektu apod. zpochybnil zprávu o původně provedené revizi.

Mimořádná revize se může vyžadovat v případě, kdy k elektrické instalaci není k dispo­zici žádná předchozí revize - pak se tato revize provede na úrovni výchozí revize nebo se vyžaduje z nějakých důvodů (viz výše) provedení revize mimo termín pravidelné revize. Pak se mimořádná revize provede tak, jako se provádí pravidelná revize, tj. s využitím všech podkladů potřebných pro provedení pravidelné revize.

Související ...
Obecně o revizích elektrických zařízení pojednává ČSN 33 1500 z roku 1990. Revize elektric­kých zařízení, o revizích elektrických instalací ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017. Elektrické insta­lace nízkého napětí - Část 6: Revize.

Jde o normu, která prostřednictvím evropské­ho harmonizačního dokumentu zavedla do soustavy ČSN výše zmíněnou mezinárodní normu IEC 60364-6:2016, která pojednává nejen o výchozích revizích elektrických instala­cí, ale stanoví pravidla i pro jejich pravidelné revize. Pro revize elektrických spotřebičů platí ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Otázky revizí elektrických spotřebičů, k nimž je přiřazeno i elektrické ruční nářadí jsou probrány v publikaci IN-EL Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů, svazek 89 knižnice ELEKTRO.

Více se o Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu popisuje tato kniha Michala Kříže a Radka Roušara!


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933