Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
  • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...

Jaké informace a dokumentaci potřebujeme k revizi


Document Actions
Jaké informace a dokumentaci potřebujeme k revizi
Nejen neodborná veřejnost, ale často i někteří elektrotechnici netuší, co vše za dokumenty potřebujeme k provedení revize elektrické instalace. V soukromých budovách obvykle stačí umožnit reviznímu technikovi přístup a ten si nějakým kouzlem vystačí s vlastní intuicí a nějakou detektivní dovedností. Světe, div se, vše zahrnuto v ceně! A to nejde pouze o dokumenty, jde také o související informace. Na tyto tradice zapomeňme a připomeňme si korektní postup. Které dokumenty jsou k revizi opravdu nutné? A snad nakonec je dobré vědět, kam je uložit, aby byly dostupné.
Autorský článek, ze dne: 12.06.2021
reklama


Dokumentace elektrické instalace musí být taková, aby podle ní mohla být zajišťována pravidelná údržba a prováděny též revize elektrické instalace.

Pro provedení revizí jsou potřebné tyto podklady:
- dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
- protokoly o určení vnějších vlivů.

Pro provedení výchozí revize jsou dále potřebné:
- doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení a záznamy o kontro­lách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení jako podklad pro vý­chozí revizi, písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případech, kdy bylo zařízení ze závažných důvodů provozováno bez provedené výchozí revize - v tom­to případě se jedná o mimořádnou revizi,
- doklady stanovené příslušnými předpisy (např. označení CE na výrobcích, průvodní do­kumentace vyžadovaná zákonem č. 102/2001 Sb.).Pro provedení pravidelné revize jsou dále potřebné:

- zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření,
- záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem po­věřeného pracovníka,
- zpráva o předchozí (doporučujeme také o výchozí, případě mimořádné) revizi,
- záznamy o kontrolách provedených po rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžadovalo změnujištění, po přemístění zařízení a po opravě zařízení,
- doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru.

Pokud se týká dokumentace, je třeba pro revize elektrických instalací zajistit především tyto informace:
a) maximální odběr při respektování součinitele soudobnosti odběru [A],
b) počet a typy pracovních vodičů přívodu a obvodů instalace (např.jednofázový třívodičový obvod, třífázový čtyřvodiěový přívod),
c) způsob uzemnění sítě užitý pro instalaci (sítě TN-C, TN-S, TN-C-S, TT a IT),
d) druh a složení obvodů včetně odběrných míst, počtu a průřezů vodičů a typů kabelů. Měl by být uveden též způsob uložení vodičů a kabelů (v trubce, pod omítkou apod.);
e) popis a umístění ochranných (jistících) a odpojovacích přístrojů,
f) způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem při poruše (před nebezpečným do­
tykem neživých částí).

Je vhodné, aby tyto informace nebo jejich kopie byly umístěny na vnitřní straně krytu hlavního rozvaděče nebo na podobném místě.Kde je to vhodné, použijí se schémata, diagramy nebo tabulky uvádějící:
- typy složení obvodů (počet a průřezy vodičů, typy vedení),
- charakteristiky potřebné pro určení ochranných, spínacích a odpojovačích prvků spolu s umístěním těchto prvků.

Pro jednoduché instalace postačuje tyto údaje uvést v soupisu.

Před revizí se musí provést a během revize dodržovat opatření k zajištění bezpečnosti, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, které revizi provádějí, ani osob, které se revize nezúčastňují. Protože revize elektrického zařízení je práce na elektrickém zařízení, je nutno při jejím provádění přiměřeným způsobem dodržovat příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha apráce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.
Při pracích v blízkosti částí pod napětím musí osoba provádějící revizi dbát na to, aby se ani ona ani jiná osoba nemohla částmi těla, oděvu nebo vodivými předměty přiblížit k čás­tem pod napětím na menší než dovolenou vzdálenost.


Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
Dejte vědět svou zkušenost do níže otevřené diskuse!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 12)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933