Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • ... společnost americká, jež využitkuje doly v jižní Africe, má vedení na sta Km dlouhé, v němž převádí energii elektrickou s napětím 40 000 Volt a to v zcela normálním pohonu. O tom, že náš slovanský vědátor v Americe dlící Tesla rodem Charvát, dělá ...

Jak určit osobu odpovědnou?


Document Actions
Jak určit osobu odpovědnou?
Ale kterou? Dle zákona 25082021Sb., dle nařízení vlády 190/2022Sb. nebo nařízení vlády 194/2022Sb.? Povinnosti, kvalifikace a jak určit odpovědnou odbornou osobu dle zákona 250/2021Sb. a osobu odpovědnou dle NV 190/2022Sb. a odpovědnou osobu dle NV 194/2022Sb.? Jak je to tedy s požadavkem na „odbornou odpovědnou osobu“? Jaké jsou povinnosti pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu a provozovatele dle zákona č. 250/2021Sb. Vše vysvětluje Petr Létal na podzimní konferenci 2022 ve Šternberku. Záznam sledujte zde!
Autorský článek, ze dne: 2.12.2022Výběr z konference SOLIDTEAM OlomoucPřednáší Petr Létal ...


Požadavek §7 zákona je na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montážím, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a to je, že musí být zajištěna odborně způsobilá fyzická osoba pro danou činnost. Jedná se tedy o zajištění této povinnosti, což vlastně nemusí být pracovník s odbornou kvalifikací (§4, 6, 7, 8). Zde je samozřejmě podmínka znalosti odpovídající odborné kvalifikace k těmto činnostem. (například revize §8 NV 194/2022Sb. s odpovídajícím rozsahem E1, E2, E3 – A, B).

Pak je zde požadavek §8 zákona na vydání oprávnění k montážím, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení. Zde musí být určena jedna nebo více fyzických osob s odbornou způsobilostí pro požadovaný rozsah činnosti na vyhrazených technických zařízeních, které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí zkoušek vyhrazených technických zařízení. Zde se tedy jedná o „odpovědnou odbornou osobu či osoby“. Zde je tedy třeba kvalifikace dle §7 NV 194/2022Sb. – vedoucí elektrotechnik (s rozsahem pro řízení činnosti a řízení provozu, případně projektování v požadovaném rozsahu E1, E2, E3 - A, B). Žadatel musí mít zajištěno vykonávání těchto jednotlivých činností, jako jsou montáž, opravy, revize a zkoušky, odborně způsobilými osobami s požadovaným rozsahem kvalifikace. Dále žadatel musí mít potřebné technické vybavení pro tento požadovaný rozsah. Jestli je vše splněno, pak prověřuje pověřená organizace (TIČR). Pokud je vše vyhovující, tak pověřená organizace vydá oprávnění s platností 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.

Důležitá je i oznamovací povinnost takovéto právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které bylo vydáno oprávnění. Tato oznamovací povinnost je v tom, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15-ti dnů od vzniku změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob musí toto organizace oznámit pověřené organizaci (TIČR). Údaje vedené v evidenci jsou: jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, identifikační číslo, sídlo podnikatele, jméno popřípadě jména odpovědné či odpovědných odborných osob. Následně pak pověřená organizace vydá nové rozhodnutí s uvedenými změnami. V rozhodnutí je tedy uvedeno jméno případně jména odpovědné odborné osoby, její bydliště nebo místo trvalého pobytu a datum narození, dále činnosti, pro které se oprávnění vydává, jejich rozsah a podmínky organizačně-technického výkonu a doba platnosti oprávnění.

Jen pro informaci uvedu, kdy dojde k zániku oprávnění:
 • když držitel oprávnění oznámí pověřené organizaci, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění k činnosti k montážím, opravám, revizím, zkouškám vyhrazeného technického zařízení
 • kdy držitel oprávnění zanikne, popřípadě fyzická podnikající osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou,
 • kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění k montážím, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení
 • k němuž uplyne doba platnosti oprávnění (poznámka: což si každý musí hlídat sám, není zde povinnost pověřené organizace jej vyzvat k žádosti o prodloužení platnosti), nebo
 • kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění.

Došlo-li k odnětí nebo omezení nebo zrušení oprávnění, včetně dne, kdy k odnětí došlo, pověřená organizace (TIČR) bezodkladně uvede v evidenci odborně způsobilých právnických osob či podnikajících fyzických osob k montážím, opravám, revizím, zkouškám vyhrazeného elektrického zařízení.

Dle požadavku §10 zákona je pověřená organizace povinna vést evidenci odborně způsobilých právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím zkouškám vyhrazených technických zařízení. Ve veřejně přístupné části s možností dálkového přístupu (na internetových stránkách www.ticr.eu) pověřená organizace vede po dobu platnosti a pak v neveřejné části dalších 20let tyto údaje:
 • název právnické osoby či jméno(a) a příjmení fyzické osoby
 • identifikační číslo (pokud bylo přiděleno)
 • sídlo podnikatele
 • jméno(a) odpovědné odborné osoby
 • evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datem jeho zániku.  

Požadavky vycházející z § 20 zákona pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (což platí i pro provozovatele) na montáž, opravy, revize a zkoušky vyplývající, jsou, aby při těchto činnostech bylo postupováno v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto by měla za organizaci zajistit osoba odpovědná. Opět zde jde o zajištění činností nikoli provedení. Tyto povinnosti jsou tedy zejména, aby:
 • při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky,
 • prohlídky a zkoušky vyhrazeného elektrického zařízení třídy I. byly provedeny před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu zaměstnanci pověřené organizace (TIČR) nebo za jejich přítomnosti,
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami a jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem, (dodavatelé musí mít platné oprávnění s odpovídajícím rozsahem)
 • zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení (dokladu o elektro kvalifikaci) o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Pokud se jedná o právnickou osobu nebo fyzickou podnikající osobu, tak za toto jistě bude odpovídat osoba „odborná odpovědná osoba“. Jak je to tedy u provozovatelů, kteří nemají vydané oprávnění k těmto činnostem? Musí to být opět kvalifikace pracovníka v rozsahu §7 NV č.194/2022Sb. vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti a řízení provozu? Tento požadavek zde není uveden. Je zde uveden jen požadavek a jeho splnění, což vlastně může být zajištěno i pracovníkem bez elektrotechnické kvalifikace, ale se znalostí těchto požadavků a podmínek jejich splnění. Bylo by však více než vhodné, aby toto byla osoba odborně způsobilá a znalá všech těchto požadavků nejlépe v rozsahu §7 NV č.194/2022Sb. vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti a řízení provozu.

Dalším požadavkem je zajistit, aby vyhrazené elektrické zařízení bylo používáno pouze pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu se považuje i:
 • provoz vyhrazeného elektrického technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doloženo osvědčení k zařízení třídy I., vydané pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
 • provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,
 • chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

Další povinnost provozovatele je, že pokud není průvodní nebo provozní dokumentace k dispozici, stanovit rozsah kontroly zařízení v místním provozním předpisu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je provozovatel povinen po rekonstrukci ověřit bezpečnost včetně provedení zkoušek a výchozí revize. A další povinností je pro provozovatele zajistit, aby u jím provozovaného zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly (OIP). Případný termín odstranění závady je dán v opatření orgánu inspekce práce nebo v termínech stanovených provozovatelem.

Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení. Opět je třeba si položit otázku, kdo za toto všechno vlastně má odpovídat? Je to provozovatel, to je jasné, ale ten by měl určit konkrétní fyzickou osobu s odpovědností za splnění těchto požadavků nebo to bude i více osob. 

Závěr k této části článku.
Dle požadavku zákona je tedy v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro získání oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazeného elektrického zařízení nutné mít  ...

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Na 63. konferenci SOLID Team ve Šternberku přednášel Miroslav Záloha rozbor fatálních pracovních úrazů. Velice poučná přednáška a zvláště pro dlouholeté praktiky, kteří činnost provádí již rutinně a některé bezpečnostní prvky vynechávají. Možná to zní strašidelně, ovšem není lepšího varování, než se poučit z předchozích chyb a selhání svých kolegů. A víte jaká je nejvíce ohrožující pracovní pomůcka elektrikáře? I na to zde dává pracovník OIP odpověď!
Tradiční konference olomouckého SOLID Team je opět ve dvou městech! Pečlivě připravený program přednášejících lze na již 62. konferenci zhlédnout v Ostravě nebo Šternberku. Uslyšíte aktuální shrnutí toho zásadního, co se v předpisech změnilo. Budou prozrazeny poznatky z dozoru a inspekcí po skončení vyhlášky 50/78Sb. Dozvíte se, jak určit osobu odpovědnou podle nařízení vlády 190 a také dle nařízení vlády 194/22Sb. (Ne)závaznost technických norem po 1.7. 2022. A také o revizích fotovoltaických systémů, nebo o spínání různých typů zátěží. Podrobnosti o této události pro specialisty sledujte zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933