Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

HMV: Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?


Document Actions
HMV: Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
Jak jsme uvažovali jištění a dimenzování v době logaritmických pravítek a prvních kalkulaček? Tehdy si elektrotechnik vystačil s několika tabulkami a zdravým rozumem. Dnes nosíme přesné výpočty "po kapsách" a zdravé úsudky často odmítáme. Jak se tato problematika řešila tehdy? A jak dnes? Určitě nebude překvapením, že fyzikální zákony jsou stále stejné a podobnost s dnešními postupy není čistě náhodná. Jen máme jiné možnosti jak se výsledkům dopracovat. Jak to vidíte s odstupem času vy, praktici?
Vilém Gracias, ze dne: 21.12.2017
reklama

Vybral jsem ty nejzajímavější pasáže, které mi samotnému utkvěly v paměti ...

Všechna elektrická vedení se musela správně volit se zřetelem na maximální proud, který jím měl procházet, a na úbytek napětí, který byl tehdy předpisy povolen. Vedení bylo třeba jistit před přetížením a zkratem. Příčinou přetížení rozvodu bylo porušení izolace vodičů nebo elektrických strojů.


Pro větší náhled kliknout!
Nejmenší povolené průřezy vodičů


Bližší podrobnosti o provedení jednotlivých druhů vedení byly v normách ČSN 34 1050, ČSN 37 5050, ČSN 37 5051, ČSN 37 5054. Průřez vodičů vedení za elektroměrem byl však třeba volit takový, aby úbytek napětí ve vedení v daném případě nebyl větší než 2% u světelných obvodů, 3% u obvodů pro vařidla a topidla a 5% u ostatních obvodů.

Nadměrné zatížení rozvodu mohlo vzniknout i připojením spotřebičů o větším výkonu, než pro jaký byl rozvod nebo obvod (např. zásuvkový) dimenzován. V obou případech bylo zapotřebí chránit vedení jištěním, které v tomto případě odpojilo vedení od zdroje.

Průřez vedení a jištění se zjišťovalo výpočtem; v hromadně se opakujících případech napojení byly průřezy vodičů a předepsaná jištění sestaveny do tabulek obecně platných, z nichž mnoho bylo uvedeno v předpisech ČSN. Pro uspořádání jištění byly v bytových domech normalizovány určité podmínky, které musely být splněny. Všude v elektrickém zařízení (vyjma přípojkové skříně nebo rozvaděče a rozvodnice, k nimž mměly přístup jen osoby k tomu pověřené) se musely používat jen pojistky s krytem nebo krycím panelem a s uzavřenou tavnou vložkou nebo jističe (ochranné jističe) nebo jiné jištění stejně bezpečné.
 
Jistící zařízení muselo vyhovovat zkratovým výkonům. Muselo být závitové (podle ČSN 35 4710) se závitem E27 nebo E33, nebyl-li nutný závit G1 1/4. V hlavních domovních skříních se měly používat do 63A závitové pojistky se závitem E33 nebo jističe, popř. chrániče a nad 63A pojistky výkonové (podle ČSN 35 7000 a přidružených norem).

Všechny připojovací svorky pojistek a svorkovnic v odbočné rozvodnici hlavního domovního vedení před elektroměrem musely být spolehlivě zakryty, např. zaplombovaným krytem, z něhož vyčnívaly jen hlavice pro obsluhu. Dveře rozvodnice nemusely být zaplombovány.

V části mezi rozvodnou sítí a elektroměrem musel být zapojen jistič, který se montoval zpravidla na elektroměrovou desku nebo na elektroměrový rozvaděč. Tento jistič musel spolehlivě jistit před přetížením i před zkratem a byl-li na elektroměrové desce, musel být zaplombován.

U bytů s elektrickým vytápěním (stupeň elektrizace C) bylo třeba dimenzovat jistič před elektroměrem podle soudobého příkonu bytu a dohodnout se s příslušným energetickým závodem.

Pro větší náhled kliknout!
Jmenovité proudy jističů před elektroměrem


Šlo-li o odběr vyhrazený na omezenou dobu (např. blokovaný noční odběr) s ústředním spínáním pro několik odběratelů, jistil se ústřední spínání pomocného obvodu jističem umístěným na rozvodnici pro společnou spotřebu domu. Šlo-li však o odběr vyhrazený na omezenou dobu, měřený jednosazbovým elektroměrem, musela se odbočka jistit jističem umístěným v zaplombované odbočné rozvodnici.

Všechny připojovací svorky jističů a svorkovnic v rozvodné skříňce hlavního domovního vedení před elektroměrem musely být spolehlivě zakryty, např. zaplombovaným krytem, z něhož vyčnívaly jen páčky pro obsluhu. Dvířka skříně nemusela být zaplombována.

Pro pojistky a jističe umístěné v rozvodnicích za elektroměrem podmínky zaplombování již neplatilo. Při dimenzování vodičů se vycházelo ze soudobých příkonů a z výpočtových proudů. Všechna vedení byla třeba dimenzovat tak, aby při provozu trvalé zatížení nepřekročilo dovolenou mez a aby jištění se zřetelem k provozu při správném stavu zařízení ho neodepnulo. Maximální trvalý proud (tj. výpočtový proud) procházející vedením po dobu delší než 1 hodinu neměl přestoupit jmenovitý proud předepsaného předřazeného jištění. Předpokládalo se, že vedení bude zatíženo po kratší dobu větším proudem, než je jmenovitý proud předřazené pojistky nebo jističe, bylo třeba při jeho dimenzování vzít v úvahu charakteristiku příslušného jistícího článku.

Se zřetelem k mechanické pevnosti vedení platilo pro elektrické silnoproudé rozvody ustanovení příslušných norem.
Úbytek napětí v rozvodu za přípojkovou skříní u bytových domů šlo rozdělit na jednotlivé úseky rozvodu takto:

 • a) úbytek napětí v rozvodu mezi přípojkovou skříní a rozvaděčem (rozvodnicí) za elektroměrem (např. bytovou rozvodnicí) neměl přesáhnout:
  u zařízení světelných a u zařízení se smíšeným odběrem 2%
  u zařízení pracovních 3%
 • b) úbytek napětí od rozvodných zařízení ke spotřebičům neměl přesáhnout:
  u světelných obvodů 2%
  u obvodů pro vařidla a topidla 3%
  u ostatních obvodů 5%
U budov, kde je rozvod uspořádán jinak než u bytových domů, se postupovalo při určení úbytků napětí v jednotlivých úsecích obdobně. Pokud by při dimenzování vedení se zřetelem na ostatní požadavky určující průřezy vedení v některém úseku rozvodu vznikly větší úbytky napětí, než bylo uvedeno v bodech a) a b), připouštělo se, nesmělo se však překročit ve vedení od přípojkové skříně až ke spotřebiči tyto úbytky napětí (součet úbytků z jmenovitého napětí bez zřetele, ve které části vedení vznikly):

u vývodů světelných 4%
u vývodů pro topidla a vařidla 6%
u ostatních vývodů 8%

Úbytky napětí v procentech se počítaly z jmenovitého napětí rozvodné soustavy. Protože rozvod v bytě je součástí celého elektrického rozvodu bytového domu, se uváděl výpočetní metodou i tabulkami průřezů vedení a jištění pro všechny části rozvodu.

Průřez hlavního domovního vedení (tj. vedení od přípojkové skříně až k poslední odbočce k elektroměru) v bytových domech se volil se zřetelem na očekávané proudové zatížení, které se nazýval výpočtový proud. Přitom se předpokládalo, že nikdy nenastane případ, že by všechny spotřebiče byly zapojeny současně. Tato okolnost se uvažovala tzv. soudobostí (součinitelem náročnosti) ßn , který závisel na počtu bytů n, připojených k hlavnímu vedení.
Výpočtový příkon Pp byl součin soudobosti ßn a součtu očekávaných maximálních (tj. instalovaných) příkonů všech bytů Pb.


Pro větší náhled kliknout!
Soudobosti pro výpočet vedení


Uvedené hodnoty soudobosti pro skupiny bytů se mohou použít pro výpočet a kontrolu průřezu hlavního domovního vedení. Z hlediska výpočtu zatížení hlavního domovního vedení je maximální soudobý příkon jednotlivého bytu (hodinové maximum) Ph uvažován jako příkon symbolického spotřebiče.

Pro tento účel byl
pro byt stupně elektrizace A ... Pb = 4,4kW

pro byt stupně elektrizace B.
kategorie bytu I-II ... Pb = 5,5kW
kategorie bytu III    Pb = 7kW
kategorie bytu IV—VI ... Pb = 8,8kW

Průřez hlavního domovního vedení se určil z výpočtového proudu Ip. Vždy se však muselo volit průřez tak, aby dovolený proud byl větší než výpočtový proud Ip a jmenovitý proud pojistek musel být alespoň o dva stupně větší než největší jmenovitý proud jističů nebo pojistek před elektroměry. Takto stanovený průřez se kontroloval na úbytek napětí, který mezi přípojkovou skříní a mezi kterýmkoliv rozvadëčem (rozvodnicí) za elektroměrem neměl být větší než 2% u zařízení světelných a větší než 3% u zařízení pracovních. Výpočtový proud I, se stanovil z výpočtového příkonu Pp v trojfázové soustavě.Pro větší náhled kliknout!
Počet a minimální průřezy vodičů hlavního domovního
vedení v bytových domech s byty stupně elektrizace A a BUvedený počet vodičů a jejich průřez platil pro vodiče AY (Y) nebo AG (G) v trubkách, pro soustavu 3X 220/380V s ochranou nulováním a pro vodorovnou část vedení (tj. od přípojkové skříně k první odbočce k elektroměru) do 20m. Úbytek napětí byl u připojení jednoho bytu v podlaží (předpoklad, že úbytek od odbočení k bytové rozvodnici byl zanedbatelný) menší než 2%, u připojení dvou a více bytů v jednom podlaží menší než 1%. Údaje v závorkách platily pouze pro byty připojené trojfázovou odbočkou.

Více historie naleznete v knize Karel Šustr a Stanislav Roškota, Elektrické rozvody a zařízení v bytech (1974)
Doporučili byste tyto postupy i dnes?
Podělte se s námi o svůj pohled v níže uvedeném diskusním tématu i vy!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 13)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933