Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část


Document Actions
inelsv65_2.gif
Tato publikace navazuje na "Příručku pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost" (svazek 62, základní edice ELEKTRO). Podává základní přehled požadavků technicko organizačního a právního charakteru potřebných k získání odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika (v současné době dle § 7 a 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění). U problematiky podrobně zpracované v již vydaných nebo připravovaných příručkách je uvedena pouze stručná informace.
Jan Lojkásek, ze dne: 9.09.2003
reklama

Úvodní část se věnuje právní odpovědnosti vedoucího elektrotechnika a zahrnuje oblasti vyplývající ze zákoníku práce, např. práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, problematiku týkající se prevence bezpečnostních rizik, odpovědnosti za údržbu, kontroly a revize elektrických zařízení atd.

Doporučeno Elektrotechnickým svazem českým - živnostenským společenstvem začleněným v Hospodářské komoře ČR - jako materiál pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků a pro jejich celoživotní vzdělávání.

Další část se věnuje státnímu odbornému dozoru a odborné způsobilosti v elektrotechnice. Pojednává o definicích vyhrazených a určených elektrických zařízení, kompetencích, právech a povinnostech pracovníků orgánů státní správy, nejčastějších nedostatcích při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků.
V další části je pojednáno o povinnostech a odpovědnosti vedoucích elektrotechniků při montáži a zejména provozu (tj. při údržbě, opravách a revizích) elektrických zařízení v souvislosti s dodávkami těchto prací a služeb. Zmíněny jsou důležité pasáže obchodního zákoníku týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů (smlouva o dílo). Navazuje kapitola pojednávající o dokumentaci elektrických zařízení, kde je zdůrazněn její význam pro provoz, údržbu a revize elektrických zařízení. Revizím se věnuje samostatná kapitola.
V nezbytné míře je uvedena problematika související s energetickým zákonem, zejména pak s elektrickými přípojkami.
Otázky ekologie a ochrany životního prostředí souvisejícím s elektrickými zařízeními pojednává další část příručky. Je vysvětleno, co je "elektrotechnický odpad", jak s ním nakládat, jaká opatření je třeba činit atd.
Měření při údržbě, opravách a revizích je jednou z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje jak bezpečnost, tak i spolehlivost elektrických zařízení. Z tohoto pohledu je podstatné, aby výsledky měření byly objektivní, a to nejen z hlediska subjektivního, ale i objektivního. Proto se jedna z kapitol věnuje metrologii.

 

Samotným měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení je věnována další rozsáhlá kapitola.
Příručka pojednává i o poskytování první pomoci při úrazech elektrickou energií a o povinnostech organizací souvisejících s pracovními úrazy (evidence, hlášení apod.).
Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost vedoucích elektrotechniků. Pro jednotlivé druhy a napětí elektrických zařízení však budou potřebné další studijní materiály - příručky již vydané nebo k vydání připravované.
Tato příručka by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu vedoucích elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti, případně pro jejich certifikaci, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi.

Krátce z obsahu....
1. Právní odpovědnost vedoucího elektrotechnika
1.1 Zákoník práce a související právní předpisy
1.1.2 Základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
1.2 Údržba elektrických zařízení a hromosvodů
1.3 Ochranná opatření
1.4 Revize elektrických zařízení a hromosvodů
Právní předpisy ke kapitole 1
Technické normy ke kapitole 1
Kontrolní otázky ke kapitole 1

2. Státní odborný dozor
2.1 Orgány státního odborného dozoru
2.2 Oprávnění a osvědčení podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění
2.2.1 Platnost oprávnění a osvědčení
2.3 Oblast dozoru vykonávaného státní báňskou správou, Ministerstvem dopravy a Drážním úřadem
2.4 Práva a povinnosti pracovníků orgánů státního odborného dozoru
2.5 Organizace státního odborného dozoru
2.6 Spolupráce s odbory a živnostenskými společenstvy
2.7 Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
2.8 Vyhláška č. 20/1979 Sb. v platném znění
Právní předpisy ke kapitole 2
Kontrolní otázky ke kapitole 2

3. Odborná způsobilost v elektrotechnice
3.1 Současný právní stav
3.2 Odborná způsobilost pracovníků bez odborného elektrotechnického vzdělání
3.3 Odborná způsobilost pracovníků s odborným elektrotechnickým vzděláním
3.4 Nejčastější nedostatky vyskytující se při školeních, zkouškách a přezkušování odborné způsobilosti pracovníků
Literatura ke kapitole 3
Právní předpisy ke kapitole 3
Technické normy ke kapitole 3
Kontrolní otázky ke kapitole 3

4. Smlouva o dílo
4.1 Předmět a obsah smlouvy o dílo
4.2 Provedení díla
4.3 Věci určené k provedení díla
4.4 Cena za dílo
4.5 Způsob provádění díla
Právní předpisy ke kapitole 4
Kontrolní otázky ke kapitole 4

5. Dokumentace elektrických zařízení
5.1 Požadavky na dokumentaci
5.2 Dokumentace provozovaného zařízení
Právní předpisy ke kapitole 5
Technické normy ke kapitole 5
Kontrolní otázky ke kapitole 5

6. Energetický zákon a elektrické přípojky
6.1 Právní předpisy a technické normy
6.2 Termíny a definice pro elektrické přípojky
6.3 Charakteristika a účel elektrické přípojky
6.3.1 Začátek a konec elektrické přípojky
6.3.2 Podmínky pro zřízení a rekonstrukci elektrické přípojky
6.4 Zřizování elektrických přípojek
6.4.1 Úhrada za zřízení přípojky
6.4.2 Příklad postupu vyřizování žádosti o zřízení přípojky
6.5 Projektová dokumentace přípojky
6.6 Přípojková skříň
6.7 Měření
Literatura ke kapitole 6
Právní předpisy ke kapitole 6
Technické normy ke kapitole 6
Kontrolní otázky ke kapitole 6

7. Revize elektrických zařízení
7.1 Revize z pohledu technických norem a legislativních předpisů
7.2 Účel revizí
7.3 Podklady a pomůcky potřebné k provedení výchozí revize
7.4 Obsah výchozí revize
7.5 Pravidelné revize
7.6 Mimořádné revize
7.7 Revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Literatura ke kapitole 7
Právní předpisy ke kapitole 7
Technické normy ke kapitole 7
Kontrolní otázky ke kapitole 7

8. Ekologie a ochrana životního prostředí
8.1 Odpadové hospodářství
8.1.1 Povinnosti při nakládání s odpady
8.2 Ochrana ovzduší
8.2.1 Spalování
8.2.2 Nanášení nátěrových hmot
8.2.3 Ochrana ozónové vrstvy Země
Literatura ke kapitole 8
Právní předpisy ke kapitole 8
Kontrolní otázky ke kapitole 8

9. Metrologie
9.1 Právní předpisy v oblasti metrologie
9.2 Měřicí přístroje používané v elektrotechnické praxi z hlediska metrologie
9.3 Kalibrace měřidel
Právní předpisy ke kapitole 9
Technické normy ke kapitole 9
Kontrolní otázky ke kapitole 9

10. Měření při údržbě a revizích elektrických zařízení
10.1 Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňkového pospojování
10.2 Izolační odpor elektrické instalace
10.3 Elektrické oddělení, SELV a PELV
10.4 Odpor podlah a stěn
10.5 Ověření podmínek ochrany samočinným odpojením od zdroje
10.5.1 Měření impedance smyčky v sítích TN
10.5.2 Ověření ochranného přístroje v sítích TN
10.5.3 Měření odporu RA v sítích TT
10.5.4 Výpočet nebo měření první poruchy v sítích IT
10.5.5 Měření odporu zemniče
10.6 Měření úbytku napětí
10.7 Měření proudu
10.8 Měření osvětlení
10.9 Další měření
10.10 Měření při údržbě
10.11 Měření elektrického ručního nářadí a spotřebičů
10.11.1 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem
10.11.2 Měření dotykového proudu
10.11.3 Měření náhradního unikajícího proudu
10.11.4 Měření izolačního odporu u elektrického ručního nářadí
10.11.5 Měření izolačního odporu u elektrických spotřebičů
10.11.6 Odpor ochranného vodiče u elektrického ručního nářadí
10.11.7 Odpor ochranného vodiče u elektrických spotřebičů
Technické normy ke kapitole 10
Kontrolní otázky ke kapitole 10

11. První pomoc při úrazu elektrickou energií
11.1 Vyproštění postiženého z dosahu zdroje úrazu
11.2 Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickou energií
11.3 Účinky sinusového střídavého proudu v rozsahu 15 až 100 Hz
11.4 Účinky stejnosměrného proudu procházejícího lidským tělem

12. Pracovní úrazy
12.1 Hlášení pracovních úrazů
12.2 Hlášení smrtelných pracovních úrazů
12.3 Evidence pracovních úrazů
Právní předpisy ke kapitolám 11 a 12
Technické normy ke kapitolám 11 a 12
Kontrolní otázky ke kapitolám 11 a 12

Příloha
Vzor záznamu o úrazu

Slovo vydavatele
Proč tato publikace? Kromě jejího hlavního účelu, totiž napomáhat vedoucím elektrotechnikům (samostatně pracujícím elektrotechnikům, vedoucím pracovních skupin, vedoucím elektroúdržby atd.) k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti i k jejich celoživotnímu vzdělávání a tím k dosažení potřebné odborné úrovně, přepokládáme, že přispěje i ke zvýšení celkového právního vědomí elektrotechnické veřejnosti. K tomu, aby si elektrotechnici byli vědomi svého postavení ve výrobní nebo montážní organizaci i ve vztahu k partnerům a zákazníkům mimo ni. Proto okruh čtenářů této publikace není omezen jen na vedoucí elektrotechniky. Nic nebrání tomu, aby si ji přečetli a aby ji také dále používali jako pomůcku při řešení svých pracovních problémů i elektrotechnici, kteří vedoucí místo nezastávají. Konec konců pro svůj poctivý přístup k práci a řemeslu mohou být na místo vedoucího také vybráni.
Pro výkon funkce vedoucího elektrotechnika je třeba si uvědomit celou řadu vztahů mezi pracovníky v rámci organizace i mimo ni. Každý má svá práva, ale i povinnosti, a to v rámci organizace i navenek mimo ni. Práva a povinnosti, stejně jako vztahy pracovní a občanské, nejsou založeny pouze na dobré vůli partnerů, nadřízených a podřízených, ale jsou definovány a určeny. K tomu slouží celá řada předpisů. Nejsou to jenom ty nejvyšší právní předpisy, jako jsou zákony a vládní nařízení, ale je to i celá řada předpisů organizací, jsou to i předpisy místní - pracovní a provozní, jsou to dokumenty, jako je prohlášení o shodě nebo různé smlouvy a dohody. Přitom i takové nižší předpisy a dokumenty musí vyhovovat vyšším právním předpisům. Např. co musí splňovat smlouva o dílo, je dáno obchodním zákoníkem, povinnost revidovat elektrické zařízení vychází ze zákoníku práce atd.
Tato publikace zdaleka není encyklopedií práva pro vedoucí elektrotechniky. Uvádí jenom ty nejpodstatnější právní předpisy a vztahy, které by měl pro svou činnost znát a se kterými se téměř určitě při výkonu své funkce setká. Objasňují se zde pouze některé nejmarkantnější příklady vztahů a povinností, na jejichž plnění je třeba trvat. Vedoucí elektrotechnik však zřejmě bude řešit ještě celou řadu dalších problémů a otázek spojených s jeho funkcí, než které jsou zde uvedeny. Pro ně však bude muset potřebné právní podklady hledat již mimo tuto příručku. Přesto však věříme, že v následujících kapitolách najde dostatečný podklad, aby se v otázkách spojených s výkonem své funkce dobře orientoval.

Ing. Michal Kříž

 

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část
Autor: Jiří Hemerka, dpt.
Svazek 65 základní edice ELEKTRO
ISBN 80-86230-30-9
Formát A5, 93 stran, 4 obrázky, 1 příloha

 

Kniha je již vyprodána!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933