Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Elektrikář a smlouva o dílo


Document Actions
Článek
Uzavíráte při zakázkách písemné nebo jen ústní dohody? Pamatujete na způsob uvedení ceny ve smlouvě? Co vše je objednatel povinen dohodnout a následně přesně vymezit? Jak moc je pravda, že je zhotovitel povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době? K čemu by se mělo přihlížet při stanovení data splatnosti? V kterém případě může zhotovitel díla pověřit jeho provedením jinou osobu?
Autorský článek, ze dne: 15.01.2018
reklama


Předmět a obsah smlouvy o dílo
Písemné stvrzení dohody o spolupráci, provedení práce nebo dodávce jako celku, bývá často odborníky v technických oborech podceňováno. Až příliš často se setkáváme s ústní nebo telefo­nickou dohodou, jejímž výsledkem jsou nedorozumění nebo neshody při ukončení dohodnuté činnosti. Téměř nastejno dopadne písemná smlouva zpracovaná neúplně. Pro jistotu toho, kdo něco potřebuje (objednatele) a toho, který to zhotoví nebo zajistí (zhoto­vitele), je dobré, případně použitelné u soudu, vypracování „smlouvy o dílo“ podle zásad uvede­ných v obchodním zákoníku (zákoně č.513/1991 Sb.), kde se např. v § 536 uvádí:
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny za jeho provedení.


Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být stanoven způsob jejího určení, leda že z jednání o uzavření slmouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Pokusme se přiblížit výše citovaný paragraf na příkladu smlouvy o provádění pravidelné údrž­by elektroinstalace. Smluvní vztah mezi elektrotechnikem a majitelem udržované elektroinsta­lace nebo pracovních strojů vzniká na základě požadavku zákoníku práce a lhůt stanovených technickou normou, právním předpisem nebo místním provozním bezpečnostním předpisem.

Objednatel je povinen dohodnout a následně přesně vymezit rozsah požadované údržby, zho­tovitel musí vyhodnotit reálnost splnění požadavku (rozsah svého oprávnění, možnosti spolu­práce s odborníky, přístup k potřebným podkladům apod.). Při stanovení ceny za údržbu elektrického zařízení v objektu, který elektrotechnik zná nebo je schopen jej prohlídkou posoudit, lze hovořit o konkrétní částce. To je případ, kdy se dohodou stanoví konkrétní cena. Častější je však případ (zejména u našeho příkladu pravidelné údržby), kdy se dohodne způsob stanovení konkrétní ceny. Principem je dohoda o stanovení hodinové sazby (v korunách za 1hodinu práce) s tím, že se dohodne způsob vykazování počtu skutečně odpracovaných hodin při údržbě včetně času potřebného na studium dokumentace a dalších
souvisejících podkladů a zpracování záznamů o provedené údržbě. Otázku ceny doporučuji ve smlouvě řešit vždy.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Provedení díla
Další § 537 uvádí: Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

Pri provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není pri určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. U zvoleného příkladu (údržby elektrického zařízení) je obvyklé, že elektrotechnik využívá své měřicí přístroje, své právní a technické normy i své nářadí. Pro efektivní výkon údržby může za­davateli navrhnout, aby mu poskytnul odborného pracovníka znalého místních poměrů, který může podstatně usnadnit orientaci, může s ním spolupracovat a tím podstatně snížit časovou náročnost údržby a samozřejmě i cenu.

Nesmírně důležitá je otázka bezpečnosti, a to jak elektrické, tak mechanické. Je-li elektro­technik zaměstnancem zadavatele, je tato oblast ošetřena právními předpisy. Pokud je ale v roli externího pracovníka, musí být ve smlouvě určena odpovědnost za bezpečnost. Porušení zajiš­těného pracoviště při provádění údržby, protože zaměstnanci objednatele nebyli dostatečně informováni, může být příčinou úrazu elektrotechnika. Naopak, při měřeních a zkouškách
prováděných elektrotechnikem, může být zařízení, o němž se předpokládá, že je bez napětí, pří­činou úrazu. Takže už ve smlouvě nebo v jejím dodatku musí být otázka odpovědnosti za za­jištění bezpečnosti řešena v rozsahu, který bude dostatečným podkladem šetření při vzniku úrazu.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Smlouva obvykle obsahuje datum, do něhož musí být dílo dokončeno. U údržby to může být například konec měsíce nebo roku, u zhotovení dokumentace termín žádosti o stavební po­volení, zajištění materiálunebo zahájení prací atd. Podaří-li sezhotoviteli provést dílo dříve, není to na závadu. Objednatel je povinen dílo převzít včetně odpovědností, které z toho vyplývají. Jde-li o údržbu, tak například včetně požadavků na úpravy nebo opravy elektrického zařízení,
jejichž potřeba vyplynula při provádění údržby. Věcí dohody je platba za provedené dílo. Při stanovení data splatnosti by bylo seriozní vycházet z původně sjednaného data dokončení díla.

Při plnění zadaného úkolu postupuje zhotovitel dle svého rozhodnutí v souladu s požadavky právních i technických norem a pokyny výrobců jednotlivých materiálů nebo výrobků. Objed­natel nemá právo do této oblasti zasahovat, pokud si to do smlouvy výslovně nezapracoval. Samozřejmě může doporučit odlišný postup, svůj požadavek zdůvodnit, ale je na zhotoviteli, zda ho bude akceptovat.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

§ 538 uvádí: Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při prováděni díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pokud to smluvní vztah nevylučuje, může zhotovitel pověřit plněním úkolu (díla) nebo jeho části i jinou osobu nebo osoby. Pokud zhotovitel tuto možnost využije, nezbavuje se odpověd­nosti za splnění všech částí smluvního vztahu. Pokud zůstaneme u příkladu údržby, je značně pro­blematické provádět údržbu technicky náročného zařízení bez potřebných podkladů nebo zácviku u výrobce. Lze tedy využít možnost přizvat specialistu. Využívat takovou „externí“ pomoc při provádění údržby je výhodné a neodporuje to ani technickým normám, ani právním předpisům.

Ale pozor, mějme na paměti, že zejména měření, která se provádějí pro následné využití při revizích, mohou být prováděna měřicími přístroji, které nemají charakter pracovních měřidel ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii nebo je provádějí pracovníci bez potřebné platné odborné způsobilosti. Nebo, a to je běžné, záznamy nemají potřebné údaje prokazatelného dok­ladu (místo, přesné určení měřených elektrických veličin konkrétních obvodů, datum, jméno a podpis pracovníka, který měření prováděl). S touto situací se setkáváme nejen u specialistů, ale i u pracovníka, který provádí údržbu.
Michal Kříž

Více o tomto tématu naleznete v této knize.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Aleš Šilhavý popisuje software, který pomáhá navrhovat svorkovnice WAGO v rozvaděčích. Jde o konfiguraci svorek pro upevnění na DIN lištu a svorek do plošných spojů. Vybereme typ lišty, její délku, přidáme na lištu koncovou svěrku, následuje konkrétní sestava řadových svorek výběrem z databáze. Ty vybíráme dle typu, velikosti, průřezu, nebo barvy. Uděláme zkušební návrh, zkusíme zkompilovat projekt. Systém odhalí chybějící prvky. Díky aplikací máme představu o veškerém dostupném příslušenství. Pokud bude kompilace bezchybná, můžeme přikročit k popisu svorek. Tak se krok po kroku naučíte rychlému sestavení ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933