Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Světelné zdroje a svítidla jsou v elektrotechnice samostatnou disciplínou. Nás elektrotechniky zajímá především způsob zapojení, instalace a výběr vhodného typu, aby splňoval předepsané normativní parametry. Podstatně větší byznys se však odehrává se ...
  • Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou ...

EH#: Vypínače a přepínače pro zvláštní účely (1970)


Document Actions
EH#: Vypínače a přepínače pro zvláštní účely (1970)
Dnes se asi na některé ovládací prvky, půl století staré, musíme dívat s naprostým nepochopením. Zvláště když dnešní spínání a signalizace funguje na bázi datových sběrnic a třeba výsledků vyhodnocení proměnných iot zařízení. Přesto je dobré se podívat, jak kdysi vypadaly ovládací a návěstní přepínače, koncové vypínače, plovákové spínače, tlakové spínače, rtuťové spínače, voltmetrové přepínače, nožní spínače, deskové přepínače, kontrolérové či nožové vypínače a přepínače. Je však otázkou, zda to v dnešní době ...
František Tuček, ze dne: 28.05.2023
reklama


... může ještě někoho zajímat. Dnešní skuteční odborníci to ví a dnešní nastupující odborníci to už vědět možná nemusí. A tak pro ty ostatní jsem si dal tuto malou práci ...

Ovládací a návěstní přepínače
Používají se pro řízení a kontrolu polohy spínacích orgánů. Prou­dové zatížení je 6A při stejnosměrném napětí 250V a 9A při střídavém napětí 400V. Vyrábějí se ve třech tvarech: ONPP, ONPS, NPP.

Konstrukčně jsou uspořádány tak, že je v jeden celek spojen paketový přepínač se signální žárovkou, která prosvětluje čelní kroužek rukojeti. Ovládací a signalizační část přepínače se ovládá společnou rukojetí s prosvětlovací lištou tak, že otočením rukojeti se spínají kontakty v signalizační části. Kontakty ve spínací části se však spínají až při stlačení rukojeti a jejím otočením o 45°, a to vpravo nebo vlevo z polohy značící zapnutý nebo vypnutý stav. Z těchto ovládacích poloh se rukojeť samočinně vrací zpět do polohy, ze které před stlačením vyšla. Při tomto otočení rukojeti o 45° nenastane přerušení signali­začního okruhu.

Tvar ONPP — používá se pro řízení vypínačů a odpojovačů, pro indikaci jejich polohy na funkčních schématech. Hlášení polohy může být provedeno dvojím způsobem:

  • a) rozsvícená žárovka v přepínači značí, že poloha rukojeti pře­pínače souhlasí s polohou příslušného vypínače
  • b) blikavé světlo žárovky v přepínači značí, že poloha rukojeti přepínače nesouhlasí s polohou příslušného vypínače

Tvar ONPS — je určen pro řízení a signalizaci stykačů. Hlášení změny polohy je stejné jako u předcházejícího typu. Konstrukce a elek­trické zapojení je na obrázku.


 
Ovládací a návěstní přepínač tvar ONPS


Stav stykače vyznačuje poloha rukojeti: svislá — zapnut, vodorovná — vypnut. Přitom žárovka nesvítí; svítí pouze, když nesouhlasí poloha rukojeti se stavem stykače. Tvar NPP — je to zvláště upravený paketový přepínač kombi­novaný se signálkou. Elektrické uspořádání je na obrázku.Ovládací a návěstní spí­nač se signálkou tvar NPP


Koncové vypínače
Koncové vypínače se montují tam, kde je třeba vymezit mezní polohy některé pohybující se části, např. koncové polohy suportu u soustruhu, ramene radiální vrtačky, u pojízdných jeřábů, výtahů apod.; popřípadě jich lze použít jako dveřních doteků u elektrických pecí, pro signalizaci apod. Podobají se tlačítku, avšak místo izolačního knoflíku mají ocelový čep nebo kladičku, na kterou naráží narážka stroje.

Vyrábějí se jako jednopólové (typ ML) s kontakty I/I nebo 1/0 pro proud 6A při 500V, nebo trojpólové (typ LK 130) v litinovém pouzdře pro 25A a 500V. Jejich páky se samočinně vracejí do střední polohy. Jednopólový vypínač spíná pomocné a ovládací obvody stykačů, trojpólový koncový vypínač může spínat hlavní obvody.

Plovákové spínače
Plovákové spínače jsou vhodné pro udržování výšky hladiny v určitém nastaveném rozmezí v nádrži nebo vodojemu. V zásadě se používá dvou druhů plovákových vypínačů, a to jednopólových nebo trojpólových. Jednopólový (nebo dvoupólový) plovákový spínač typu PSP má kontakty na proud 2A při napětí 250V. Může jednopólově nebo dvoupólově spínat ovládací obvody stykačů. Do­dává se s příslušenstvím (plovák, závaží, kladky, svorky a lanko).

Funkce plovákového spínače:
Plovák plovoucí po hladině ve vodojemu je přes kladky spojen lankem s plovákovým vy­pínačem. Lanko je zatíženo závažím, jehož váha překlápí kontakty v plovákovém vy­pínači. Lanko prochází okem v páce plo­vákového vypínače a páku překlápí na­rážkami, připevněnými na lanku. Aby se dala vyvážit váha lanka a závaží, je plo­vák dutý a vysypává se suchým pískem. Aby nekorodoval ve vodě, dělá se ze skla.


Plovákový spínač LK130 s příslušenstvím

Tlakové spínače
Zapínají nebo vypínají ovládací obvody stykačů v závislosti na změnách tlaku kapalin nebo plynu v nádržích. Tlak kapaliny nebo plynu působí na membránu, která se prohýbá a její pohyb se přenáší na spínač. Nejčastěji se používají v domácích automatických vodárnách nebo v kompresorových stanicích. Udržují určitý tlak v nádržích v na­staveném rozmezí.

Vyrábějí se v těchto typech:
  • TSP2A, 250V — tlakový spínač pro řídicí ovládací proud s kontakty podle potřeby: jednopólové nebo dvoupólové. Tlaky od 0,5 do 10 at.
  • TSP48, 4A, 380V — jako jednopólový do 4 at bakelitový, nebo litinový od 4 do 10 at.
  • TSPII48, 4A, 380V — dvoupólový v litinové skříni do 10 at.

Rtuťové spínače
Působí tak, že kontakty zatavené ve skleněné trubičce jsou zalévány rtuti nakláněním trubičky. Mohou pracovat jako vypínače nebo přepínače. K ovládání potřebují malou sílu a přitom mohou spínat velké proudy. Rtuťové spínače se vyrábějí z obyčejného skla pro proudy 4, 6, 10 a 15A při napětí 250V a z tvrdého skla pro proud 15, 20 a 30A a napěti 250V. Montují se jako spínací prvky do schodišťových automatů SA5, do padáčkových, kompenzačních a programových regulátorů.


Rtuťový spínač a přepínač


Voltmetrové přepínače
Přepínají tři sdružená a jedno fázové na­pětí na jeden voltmetr. Nad rukojetí je okén­ko, v němž se objevují čísla obvodů, které jsou pravě zapojeny.


Nožní spínače
Ovládají se nohou u těch zařízení, kde není možno uvolnit ruce (navíjecí stroje, šicí stroje apod.). U nás se vyrábí:
  • Typ NP25L — používá se na spínání univerzálních motorků, ale dá se použít v trojfázové síti 3x380V do 25A. V provozu musí být naplněn transformátorovým olejem. Má tři polohy: 0 — vypnuto, I — chod, II — brzdění, přičemž se po oddálení nohy sám vrací do polohy 0.
  • Typ NS3-10 — je to nožní spínač pro spínání pomocných obvodů do 10A a 500V.

Deskové přepínače
Jsou to přepínače s kruhovou dráhou vhodné pro rychlé přepínání většího počtu přívodů. Hlavně se jich používá jako přepínačů odboček u transformátorů, přepínačů odporových stupňů spouštěčů a regulátorů. Na obr. 88 je jednoduchý klikový přepínač s pružným kontaktem. Pro větší proudy pak musí být pružný kontakt nahrazen kartáčem ze svazku měděných pásků nebo grafitu. Používá-li se přepínače jako spouštěče kroužkových motorů, je klika ve tvaru trojramenné hvězdice a pevné kontakty na desce jsou též rozděleny do tří skupin proti sobě pootočených o 120°.


Deskový (klikový) přepínač jeho reverzaci a brzdění


Kontrolérové přepínače
Zatímco u deskových pře­pínačů je možrto přepínat je­den obvod za druhým postup­ným přepínáním kontaktů, u kontrolérů můžeme přepínat li­bovolný počet přívodů mezi sebou. To umožní různá vzá­jemná propojení segmentů naotočném válci mezi sebou. Tím je umožněno ovládání více ob­vodů současně, pouhým otáče­ním kliky kontroléru. Válec kontroléru má více poloh a tím také více spínacích možností, takže na jedno otočení válce kontroléru lze provést i složi­tější úkon, např. spouštění a re­gulaci stejnosměrného motoru, jeho reverzaci a brzdění.


Princip válcového kontroléru


Podle provedení dělíme kontroléry na válcové a vačkové nebo také stykačové. Princip válcového kontroléru je na výše uvedeném obrázku. Na otočném izolačním válci jsou měděné segmenty v různých tvarech a různě propojené podle žádaného spínacího programu. Segmenty kloužou po pevných kontaktních palcích. Palce jsou z mědi na ploché pružině z bronzového pásku a jsou izolovaně upevněny na nehybné části kon­troléru.


Jeden kontakt vačkového (stykačového) kontroléru kontroléru se zhášecí cívkou


Na obrázku je vačkový kontrolér se stykačovými (palcovými) kontakty. Pevný kontakt 1 a pohyblivý kontakt 2 jsou spolu se zhášecí cívkou 3 izolovaně upevněny na ožehlených svornících 4. Podobně ožehlené svorníky 5 nesou otočně uloženou páku s pohyblivým kon­taktem. Ten je k pevnému kontaktu přitlačován pružinou, jejíž tlak je regulován šroubem 6. Páka s pohyblivým kontaktem je odtlačována vačkou 8 přes kladku 7 do vypínací polohy. Vačky jsou nasazeny na obrázku. Princip válcového čtyřhranu 9, na němž je nasazena též ovládací rukojeť nebo klika, pomocí které se vačky natáčí. Jednotlivé polohy jsou zajišťovány rohatkou s odpruženými válečkovými západkami.

Nožové vypínače a přepínače
Pro zvětšení vypínací rychlosti bývá vybaven mžikovým vypínáním a jeho otočné nože jsou ovládány pákou. Proto se jim také říká pákové vypínače, i když tento název nevystihuje jejich princip. Nožové spínače mají několik nevýhod. Jejich nože i kontakty se odírají při vypínání a zapínání, protože musí mít velký tlak ve styku pro spínání velkých proudů. Proto se hodí pro méně časté spínání. Jejich vypínací rychlost je malá a rozměry velké. Proto se nahrazují modernějšími typy spínačů.


Kloubový nožový vypínač s mžikovým vypínáním


Nožový vypínač nebo přepínač v robustním provedení pro spínání velkých proudů se však dodnes používá v panelových rozváděčích jako kloubový vypínač. Vlastní spínač je umístěn za čelní deskou panelu. Na vnější straně rozváděče je jen ovládací ústrojí. Tvoří ho čelní deska s rukojetí pro ovládání spínacích nožů. Ty jsou spo­jeny s pákou rukojeti izolačním táhlem a kloubem. Všimněme si, že spínač je vybaven mžikovým nožem a že nožové kontakty jsou rozříznuty na tři části, aby se dosáhlo lepšího využití dosedací plochy nože. Pevné nožové kontakty jsou přitmeleny na porcelánové izolátory.

Zdroj: Technologie, Květoslav Kučera, František Soukup, SNTL 1970
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
WAGO na jaře na veletrhu představila krabicové svorky Green Line. Jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu a využívají technologii depolymerizace pro dosažení plnohodnotného nového plastu. I přes mírně vyšší cenu jsou pro technika zajímavé zejména díky jejich udržitelnosti a snaze o ochranu životního prostředí. Jsou vhodné, když je prioritou ekologický aspekt a kde není vyžadována extrémní odolnost.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933