Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

#EH Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, se v roce 1929 vysvětlovalo zemědělcům


Document Actions
#EH Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, se v roce 1929 vysvětlovalo zemědělcům
Funkce transformátoru v elektrickém obvodu by dnes měla být jasná žákovi na druhém stupni základní školy. V počátcích elektrifikace se musely rozvody popularizovat dospělým, protože tehdy šlo o technologickou novinku. A co dnes? Dnes už každý dospělý ví, k čemu je důležitý transformátor? Podívejme se na tehdejší popis funkce tohoto přístroje. Pokud si přeložíte tehdejší češtinu do dnešního významu, pak by se to mohlo takto možná vyučovat i dnes ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 21.12.2018
reklama

Stroje v elektrárnách na střídavý proud mo­hou vyráběti proud o napjetí až 5000—6000 Voltů.

Kdyby se měl takový proud rozváděti přímo ke spotřebitelům, nebylo by ho možno použiti, ne­boť napjetí takové jest příliš vysoké. Ku pohonu elektromotorů na př. užívá se proudu nejvýše do 500 Voltů, žárovky vyrábějí se nejvýše pro na­pjetí 250 Voltů, obloukové lampy pak jen asi do 35 Voltů. Jest proto třeba konsumní napjetí udě­lat! mnohem nižší.

Naproti tomu v rozváděči síti z elektrárny jest nutno napjetí ještě mnohem vyšší, než má proud ze stroje. To proto, aby drá­ty mohly býti co néjtenší a síť levná. Jak vyhověti tedy požadavku, aby z elek­trárny, kde se vyrobí proud, o napjetí pro konsumenta příliš vysokém, vedl sé do sítě proud o napjetí ještě mnohonásobně vyšším, a aby konsument přece jen dostal proud o běžném malém napjetí?

Docílí se toho všeho velmi jednoduchým za­řízením, přístrojem, zvaným transformátor. Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, že vede-li se kolem železné tyče proud drátem, isolovaným a svinutým v cívky, železo se zmagnetuje. Naopak zase kdybychom vsunuli do cívky magnet, vznikne v drátě cívky okamžitý proud, při vytažení magnetu pak opět okamžitý, ale opačný proud. Transformátor jest zařízen tak, že na rámu, složeném ze železných plechů, jsou dvě cívky, každá na jedné se svislých stran. Jedna cívka má jen málo závitů silného drátu, druhá pak množství závitů drátu tenkého. Cívky spolu ni­kterak nesouvisí, nýbrž každá tvoří zcela samo­statný kus pro šebe, a má ovšem volné dva konce drátu.

Záleží nyní na tom. chceme-li přeměniti proud nízko napjatý na proud o vysokém napjetí, nebo naopak. V případě prvním vedeme nízko napjatý proud do cívky, jež má málo závitů, a z cívky druhé můžeme odebírati pak proud o vysokém napjetí. Proud musí býti ovšem střídavý, a pak se železo proudem v nesmírně krátkých nepřetržitých okamžicích střídavě magnetuje a odmagnetovává. To má na druhou cívku týž účinek, jako bychom v nesmírně krátkých přestávkách stále strkali a zase vytahovali z ní magnet, čímž vznikají v jejích závitech rychle za sebou
proudy střídavě. Poněvadž pak má mnoho zá­vitů, jsou tyto proudy vysoko napjaté. Kolikrát více má tato druhá cívka závitů, tolikrát vět­šího napjetí se docílí. Cívka, do níž se proud pou­ští, nazývá se cívkou primární, cívka, z níž se transformovaný proud odebírá, jest cívka sekundární.

Kdybychom chtěli docílili opačného trans­formování, tedy proud vysokého napjetí změniti na proud o napjetí nízkém, pouštěli bychom vy­soko napjatý proud do cívky, jež má mnoho zá­vitů a jež v tomto případě by se jmenovala cív­kou primární, a proud o nízkém napjetí bychom odebírali pak z cívky druhé, o malém počtu závitů, cívky nyní sekundární.

Dvě cívky jsou pouze u transformátorů pro střídavý proud jednofásový. Transformátory třífásové, spočívající jinak na úplně témž principu, mají však celkem tři páry cívek. Má-li se z elektrárny vésti proud do rozsá­hlé oblasti, transformuje se hned v elektrárně na vysoké napjetí. To bývá 22.000 Voltů. Pro jed­notlivá střediska konsumní pak nutno transfor­movali tento životu nebezpečný proud na obvy­klé napjetí 220 Voltů pro lampy, případně 380 Voltů pro motory. To děje se v transformátorech, jež vídáme v obcích, v t. zv. transformačních budkách.

Dráty t. zv. primérní sítě, jimiž prochází proud z elektrárny o vysokém napjetí, mají od­bočení do budky, kde se nalézají veškeré pří­stroje, nutné pro dodávku proudu konsumního tedy předvším transformátor tak veliký, aby stačil pro celkovou spotřebu obce v každém případě, pak nutná bezpečnostní zařízení a dále rozvodná deska pro proud již transformovaný na konsumní napjetí. Na desce jsou veškeré přistroje měřicí a vypínače s pojistkami pro t. z. sekundární síť to jest pro vedení do jednotlivých míst spotřeby. Hlavní počítadlo, na desce na­montované, udává spotřebu proudu celé sekun­dární sítě a dle toho se účtuje mezi elektrárnou a majitelem sekundární sítě, tedy obcí nebo
družstvem.


Třífásový transformátor s olejovým chlazením, vyjmutý ze skříně 
fy. Bartelmus, Doniát a spol. v Brně.


Transformátor svojí jednoduchostí a malý­mi poměrně rozměry, dále tím, že nevyžaduje sám pro sebe vůbec žádné obsluhy, jest způsobilý sloužiti i jako pomocný přístroj tam, kde by na místě spotřeby proudu bylo k disposici pouze
vedení o vysokém napětí. Pak může být namon­tován na samostatném malém vozíku a kabelem spojen na jedné straně s vedením, na druhé straně pak silnějším kabelem s místem spotřeby, tedy v nejčastějších případech s elektromotorem.

Nauka o magnetismu má jednoduchou před­stavu o tom, jak vypadá železo obyčejné a že­lezo zmagnetované. U železa obyčejného jsou nejmenší, nedělitelné částečky (molekuly) všeli­jak pomíchány. Zmagnetuje-li se však. železo, rá­zem se všechny molekuly jaksi seřadí tak, že každá se postaví směrem délky železné tyče. Každá molekula tvoří nekonečně maličký ma­gnet. Poněvadž při magnetování povstává tedy vlastně pohyb jednotlivých částeček, musí být vykonávána jistá práce, a poněvadž v železe jest vedle toho síla t. zv. „bránivá", která se snaží klásti magnetování odpor, musí přemáháním od­poru část práce změniti se v teplo. Magneto­vané železo, podrobené rychle za sebou magne­tování a odmagnetování, se silně zahřívá. Dráty pak, jimiž prochází elektrický proud, zahřívají se rovněž, trvá-li práce dlouho.
Týž transformátor v olejové skříni. (automat. vyp.)


Každý transformá­tor musí proto býti náležitě chlazen, a to buď vzduchem, nebo v olejové lázni.

Nezahazujte staré knihy! Je dobré si některé pasáže občas připomenout!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Pouze vyrábět produkty nestačí. Pokud vybíráme zboží, které se skládá z více prvků a záleží na nás které zvolíme, pak jsou určité znalosti a dovednosti nezbytné k dokončení požadované sestavy. V takových případech přichází vhod softwarový pomocník, kterého připravil HAGER každému, kdo si chce výběr zjednodušit a zpřesnit. V tomto popisu se dozvíte, jak se s aplikací pracuje, jaké jsou na počátku potřebné vstupy a co vše na konci za správná označení za odměnu získáme.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933