Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Představte si, že míjíte firmu KOPOS každý den a jednoho dne se rozhodnete prozkoumat, co se skrývá za jejími červenými zdmi. Má krátká poznámka je jedné z předních českých výrobních společností elektroinstalačního materiálu. Prohlídku provozů nových ...
  • Než se mé zápisky, knihy, normy, skripta a staré katalogy uklidí na smetiště, ještě se podělím o několik vzpomínek. Když se dnes procházím po velkých stavbách, vše funguje podstatně lépe jako kdysi za nás. Na vše je dnes více času, materiál je ...

#EH Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, se v roce 1929 vysvětlovalo zemědělcům


Document Actions
#EH Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, se v roce 1929 vysvětlovalo zemědělcům
Funkce transformátoru v elektrickém obvodu by dnes měla být jasná žákovi na druhém stupni základní školy. V počátcích elektrifikace se musely rozvody popularizovat dospělým, protože tehdy šlo o technologickou novinku. A co dnes? Dnes už každý dospělý ví, k čemu je důležitý transformátor? Podívejme se na tehdejší popis funkce tohoto přístroje. Pokud si přeložíte tehdejší češtinu do dnešního významu, pak by se to mohlo takto možná vyučovat i dnes ...
Tým portálu Elektrika, ze dne: 21.12.2018
reklama

Stroje v elektrárnách na střídavý proud mo­hou vyráběti proud o napjetí až 5000—6000 Voltů.

Kdyby se měl takový proud rozváděti přímo ke spotřebitelům, nebylo by ho možno použiti, ne­boť napjetí takové jest příliš vysoké. Ku pohonu elektromotorů na př. užívá se proudu nejvýše do 500 Voltů, žárovky vyrábějí se nejvýše pro na­pjetí 250 Voltů, obloukové lampy pak jen asi do 35 Voltů. Jest proto třeba konsumní napjetí udě­lat! mnohem nižší.

Naproti tomu v rozváděči síti z elektrárny jest nutno napjetí ještě mnohem vyšší, než má proud ze stroje. To proto, aby drá­ty mohly býti co néjtenší a síť levná. Jak vyhověti tedy požadavku, aby z elek­trárny, kde se vyrobí proud, o napjetí pro konsumenta příliš vysokém, vedl sé do sítě proud o napjetí ještě mnohonásobně vyšším, a aby konsument přece jen dostal proud o běžném malém napjetí?

Docílí se toho všeho velmi jednoduchým za­řízením, přístrojem, zvaným transformátor. Základní myšlenkou tranformátoru jest známý úkaz, že vede-li se kolem železné tyče proud drátem, isolovaným a svinutým v cívky, železo se zmagnetuje. Naopak zase kdybychom vsunuli do cívky magnet, vznikne v drátě cívky okamžitý proud, při vytažení magnetu pak opět okamžitý, ale opačný proud. Transformátor jest zařízen tak, že na rámu, složeném ze železných plechů, jsou dvě cívky, každá na jedné se svislých stran. Jedna cívka má jen málo závitů silného drátu, druhá pak množství závitů drátu tenkého. Cívky spolu ni­kterak nesouvisí, nýbrž každá tvoří zcela samo­statný kus pro šebe, a má ovšem volné dva konce drátu.

Záleží nyní na tom. chceme-li přeměniti proud nízko napjatý na proud o vysokém napjetí, nebo naopak. V případě prvním vedeme nízko napjatý proud do cívky, jež má málo závitů, a z cívky druhé můžeme odebírati pak proud o vysokém napjetí. Proud musí býti ovšem střídavý, a pak se železo proudem v nesmírně krátkých nepřetržitých okamžicích střídavě magnetuje a odmagnetovává. To má na druhou cívku týž účinek, jako bychom v nesmírně krátkých přestávkách stále strkali a zase vytahovali z ní magnet, čímž vznikají v jejích závitech rychle za sebou
proudy střídavě. Poněvadž pak má mnoho zá­vitů, jsou tyto proudy vysoko napjaté. Kolikrát více má tato druhá cívka závitů, tolikrát vět­šího napjetí se docílí. Cívka, do níž se proud pou­ští, nazývá se cívkou primární, cívka, z níž se transformovaný proud odebírá, jest cívka sekundární.

Kdybychom chtěli docílili opačného trans­formování, tedy proud vysokého napjetí změniti na proud o napjetí nízkém, pouštěli bychom vy­soko napjatý proud do cívky, jež má mnoho zá­vitů a jež v tomto případě by se jmenovala cív­kou primární, a proud o nízkém napjetí bychom odebírali pak z cívky druhé, o malém počtu závitů, cívky nyní sekundární.

Dvě cívky jsou pouze u transformátorů pro střídavý proud jednofásový. Transformátory třífásové, spočívající jinak na úplně témž principu, mají však celkem tři páry cívek. Má-li se z elektrárny vésti proud do rozsá­hlé oblasti, transformuje se hned v elektrárně na vysoké napjetí. To bývá 22.000 Voltů. Pro jed­notlivá střediska konsumní pak nutno transfor­movali tento životu nebezpečný proud na obvy­klé napjetí 220 Voltů pro lampy, případně 380 Voltů pro motory. To děje se v transformátorech, jež vídáme v obcích, v t. zv. transformačních budkách.

Dráty t. zv. primérní sítě, jimiž prochází proud z elektrárny o vysokém napjetí, mají od­bočení do budky, kde se nalézají veškeré pří­stroje, nutné pro dodávku proudu konsumního tedy předvším transformátor tak veliký, aby stačil pro celkovou spotřebu obce v každém případě, pak nutná bezpečnostní zařízení a dále rozvodná deska pro proud již transformovaný na konsumní napjetí. Na desce jsou veškeré přistroje měřicí a vypínače s pojistkami pro t. z. sekundární síť to jest pro vedení do jednotlivých míst spotřeby. Hlavní počítadlo, na desce na­montované, udává spotřebu proudu celé sekun­dární sítě a dle toho se účtuje mezi elektrárnou a majitelem sekundární sítě, tedy obcí nebo
družstvem.


Třífásový transformátor s olejovým chlazením, vyjmutý ze skříně 
fy. Bartelmus, Doniát a spol. v Brně.


Transformátor svojí jednoduchostí a malý­mi poměrně rozměry, dále tím, že nevyžaduje sám pro sebe vůbec žádné obsluhy, jest způsobilý sloužiti i jako pomocný přístroj tam, kde by na místě spotřeby proudu bylo k disposici pouze
vedení o vysokém napětí. Pak může být namon­tován na samostatném malém vozíku a kabelem spojen na jedné straně s vedením, na druhé straně pak silnějším kabelem s místem spotřeby, tedy v nejčastějších případech s elektromotorem.

Nauka o magnetismu má jednoduchou před­stavu o tom, jak vypadá železo obyčejné a že­lezo zmagnetované. U železa obyčejného jsou nejmenší, nedělitelné částečky (molekuly) všeli­jak pomíchány. Zmagnetuje-li se však. železo, rá­zem se všechny molekuly jaksi seřadí tak, že každá se postaví směrem délky železné tyče. Každá molekula tvoří nekonečně maličký ma­gnet. Poněvadž při magnetování povstává tedy vlastně pohyb jednotlivých částeček, musí být vykonávána jistá práce, a poněvadž v železe jest vedle toho síla t. zv. „bránivá", která se snaží klásti magnetování odpor, musí přemáháním od­poru část práce změniti se v teplo. Magneto­vané železo, podrobené rychle za sebou magne­tování a odmagnetování, se silně zahřívá. Dráty pak, jimiž prochází elektrický proud, zahřívají se rovněž, trvá-li práce dlouho.
Týž transformátor v olejové skříni. (automat. vyp.)


Každý transformá­tor musí proto býti náležitě chlazen, a to buď vzduchem, nebo v olejové lázni.

Nezahazujte staré knihy! Je dobré si některé pasáže občas připomenout!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Univerzálnost a efektivnost, spolu s velmi kompaktním provedením jsou hlavními přednostmi nového programovatelného mikro-PLC Simatic S7-1200 od společnosti Siemens, který lze využít pro široké spektrum aplikací. Čím se odlišuje od předchozích modelů a co nového dokáže nabídnout?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933