Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Klasifikace ...

Téma, které je základní znalostí každého elektrotechnika. U běžného ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Chápu, proč Edison, ten veliký mistr, mne neodpověděl hned. On, jenž přinutil zvuk, aby se do neslýchaných dálek nechal přenášeti, musil na neštěstí zaplatiti přírodě svou daň za to. Ucho jeho nesčetnými pokusy drážděno, stalo se méně cit­livým, tak ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH: Stroje seriové, derivační (1905)


Document Actions
#EH: Stroje seriové, derivační (1905)
Jak definovat seriový stroj? Jaká byla kdysi jeho konstrukce? Za jakých okolností bylo možné z něj odebírat proud? Čím se seriový stroj dal regulovat? A co stroj s vi­nutím podruž­ným či deri­vační? Jaký je konstrukční rozdíl mezi nimi? Stroj derivační tudíž se regu­luje na stejné napětí a používá se ku svícení paralelně zapnutými žárovkami, obloukovkami, ku nabí­jení akkumulátorů a ku galvanickým lázním, poněvadž při tomto stroji není možno, aby ...
František Tuček, ze dne: 14.01.2023
reklama


Strojů dynamoelektrických rozeznávají se tři druhy dle způ­sobu vinutí jich elektromagnetu a sice:

Stroj sériový
Na obrázku má navinuty magnety drátem, jehož průřez odpovídá intensitě vyvinuté v celém stroji a jest magnetové vinutí spojeno za sebou s induktorem. Proud v induktoru vyvinutý prochází celý i vinutím elektromagnetu. Následkem značné intensity je počet závitu magnetismu vzbuzující malý a drát přiměřeně silný o malém odporu ohmickém.


Pro větší náhled kliknout!


Vlastnosti. Dynamo sériové jen tenkráte dává proud, je-li zevnější okruh uzavřen, poněvadž jinak nemůže cirkulovati proud a následkem toho by byly magnety bez proudu, tudíž i bez magnetlsmu. Při spojení v zevnějším okruhu, jež by mělo velmi malý, takřka mizící odpor (krátké spojení), dosáhne vyvinutý proud značné jenž by mohl stroj poškoditi.

Z pravidla však každý poháněcí motor toto zatížení vzniklé krátkým spojením nepřemůže, nýbrž zůstane státi, buď spadne řemen buď se přetrhne. Při stejno­měrné rychlosti stroje poháněcího stoupá napětí stroje s ubýváním odporu v zevnějším okruhu, čili což jest totožné s přibýváním inten­sity v okruhu, ale jen až do magnetického nasycení magnetů, pak opět klesá dle diagramu. Stroj sériový se pomocí rheostatu reguluje na stejnou intensitu a používá se ku svícení obloukovými lampami za sebou zapnutými v značném počtu, iak to provádí v Americe fir­ma Brush Company s mnoha 1000 Volty a mimo to použí­vá se též jako primárního stroje ku přená­šení síly a to ku pohonu jen je­dnoho motoru.Stroj s vi­nutím podruž­ným či deri­vační
má navinuty magnety znač­ným množ­stvím závitů o malém průřezu drátu a o vel­kém odporu. Vinutí toto je připojeno jed­ním koncem na svorku po­sitivní, druhým na svorku ne­gativní, čili do magnetů. Celé napětí stroje však jen s nepatr­nou intensitou odpovídající odporu magnetického vinutí.

Magnety tudíž tvoří svůj vlastní okruh, do něhož je vložen rheostat jen k vůli regulování proudu strojo­vého. Induktor tvoří pomocí sběračů s venkovským okruhem druhou ce­stu proudovou. Na obou koncích vi­nutí magnetického sériového stroje jest napětí malé, nepatrné procento napětí strojového činící, ale celá in­tensita strojením proudí, u stroje derivačního je na koncích vinuti magnetů celé napětí stroje, ale proudícím jen nepatrné procento intensity proudu celého stroje.


Stroj s vi­nutím podruž­ným či deri­vační
Pro větší náhled kliknout!


Vlastnosti. Dynamo deri­vační jen ten­kráte dává proud nejrych­leji, je-li ven­kovský okruh otevřen nebo alespoň nesmí v něm býti značně malý odpor neb do­ konce krátké spojení. Při přímo krátkém spojení ztratí takřka napětí celé. Při stejnoměrné rychlosti poháněcího stroje a při velkém odporu venkovském je napětí stroje nejvyšší, při vzrůstu zatíženi klesá pomalu napětí, jež přivádí se zpět do normální výše tím způsobem, že se na rheostatu vloženém do okruhu magnetu vypíná odpor, čímž je intensita proudící do magnetu větší, magnetisující síla též větší, čímž napětí stroje roste. Při vzrůstu zatížení proto klesá napětí stroje, poněvadž následkem větší inten­ sity v induktoru roste i ztráta ve Voltech v induktoru; jež nutno odpočítali od celkově vyvinuté elektromotorické síly.


Pro větší náhled kliknout!


Stroj derivační tudíž se regu­luje na stejné napětí a používá se ku svícení paralelně zapnutými žárovkami, obloukovkami, ku nabí­jení akkumulátorů a ku galvanickým lázním, poněvadž při tomto stroji není možno, aby zpáteční nějaký proud proběhl obráceně magnety a tím je přemagnetoval, čímž by stroj při příštím spuštění vykazoval obrácené póly, což při galvanických lázních a akkumulatorech je naprosto nepřípustné.

 
Pro větší náhled kliknout!


Oba stroje vzdor stejné rychlosti poháněči vykazují následkem tměny zatížení v okruhu zevnějším změnu ve výši a síle proudu. Tomuto nedostatku má odpomoci stroj s vinutím sdru­ženým či kompoundním. Vinutí tohoto stroje se­ stává z vinutí stroje sériového a z vinutí stroje derivačního.

Oba výkony těchto vinutí se doplňují. Poměr obou vinutí musí býti určen tak, aby vinutí sériové při větším za­ tížení o tolik zvedlo sílu magnetisující, oč se jí ztratí kles­nutím napětí na svorkách vinutí derivačního. Napětí správně určeného stroje kompoundního se při stejném počtu obrátek vzdor různému zatížení nemění. Obě vinutí mají tentýž směr magnetisační.


Pro větší náhled kliknout!


Toto rozdělení dle vinutí platí pro všechny stroje pro proudy stejnosměrné ať jsou dvou neb vícepólové. Pro větší výkony je lacinější stavětí stroje vícepólové. Vícepólový stroj lze považovati za kombinaci strojů dvoupólových. Polarita mag­netů se střídá. U stroje čtyřpólového jsou ne­utrální linie dvě na sobě kolmo stojící, u šestipólového tři stojící k sobě v uhlech o 60°. Magnety strojů vícepólových mohou býti zapnuty za sebou neb paralelně neb ve sku­pinách.


Pro větší náhled kliknout!


Sady kartáčků o stejné polaritě se spojí tak, že čtyrpólový stroj má dvě sady proti sobě ležících kartáčků positivních a dvě sady negativních. U šestipólového 3 sady positivních a 3 sady negativních. Toto spojení kartáčků možno však provésti již při navinování induktoru, čímž stanou se pak potřebnými jen dvě sady kartáčů právě jako u stroje dvojpólového.
---zpk

Jak vysvětlit princip seriového stroje?
Dejte vědět v níže otevřeném diskusním vlákně! 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Údržbář v provozu má určitě jasnější představu o servisu motorů než běžný domácí uživatel s pilinami zasypanou cirkulárkou v garáži. Že by to bylo nedostatkem veřejných informací? Hmmmm ... pokud zalistujeme v literatuře před sto roky, dočteme se například: "Naprostá čistota jest hlavním pravidlem pro všechny stroje; to zejména platí pro stroje dynamoelektrické". Možná je důvodem dnešní neznalost věci změna technického názvosloví? Stačí malá změna nebo třeba lidové označení a problém je na světě. Ptal jsem se mladých elektrotechniků, čemu se kdysi říkalo u motoru "kollektor" ...
Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co znamená „nahodit jistič“ a mnozí minimálně tuší, že bez jističů bychom asi stále měnili pojistky. A měnit pojistky vyžaduje mít jejich zásobu. A co pokud najednou pojistka chybí? To už je jiný příběh ... Ale kdo z nás ví, kdo jistič vynalezl? Chcete vidět, jak tehdy vypadal patentový list prvního jističe? Naleznete jej v příloze článku ...
Žijeme v době, kdy nám v rozvaděčích nestačí pouze jistící a spínací prvky. Neustále rozšiřující se digitalizace nabízí možnosti, nad kterými občas sice zůstává rozum stát, ale je to v souladu s vývojem technologií a potřeb společnosti. S tím se ovšem pojí potřeba nových zařízení, znalostní bází a také určitý prostor pro instalaci. U nových projektů je možnost návrhu například dostatečné velikosti rozvaděče. Všichni dobře víme, že vývoj elektroniky je podstatně rychlejší než četnost rekonstrukcí elektroinstalací. Nezřídka se tak stavá, že stávajícímu rozvaděči chybí pro umístění nové technologie pouze pár modulů. Wago přichází s řešením ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
#EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu. Před deseti lety proběhlo na učilišti v Sokolnicích neobvyklé testování krabicových svorek. Sešlo se třicet kvalifikovaných specialistů z různých elektrotechnických podoborů, aby prověřili bezšroubové německé svorky WAGO a americké stáčecí konektory IDEAL těžké zkoušce pětinásobkem udávaného jmenovitého proudu. Kdo si pamatuje jak testování dopadlo? Málokdo ví, že tento spontánní pokus vstoupil do historie jako zásadní argument! Připomeňme si videozáznam sami zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933