Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky, a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu ...
  • Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie ...

#EH: Přehled národních normalisačních prací (1930)


Document Actions
#EH: Přehled národních normalisačních prací (1930)
Píše se sice rok 2023, ale stále slyším kolem sebe naprosté nepochopení normalizace. Stačí však pouze málo. Jaké a kolik formátů papíru by se dnes používalo, pokud by se nezavedla označení ... A3, A4, A5? ... Čemu všemu pomohla normalizace v administrativě a kancelářích? Co to byla "myší šeď"? Barevné odstíny (ČSN 1017). Norma zavedla 18 běžných odstínu barev pro všeobecné účely a zvolna pronikla do praxe přes velkou sílu zvyku ... Technické železo (ČSN 1036); zavedla pořádek ve velmi složitém názvosloví železa ... A od těchto aktivit byl jen krůček k normalizaci tak obsáhlého oboru jako už tehdy byla elektrotechnika ...
František Tuček, ze dne: 22.04.2023
reklama


Moderní je zpochybňování toho, čemu nerozumím, nebo co se mi zrovna nehodí. To platilo, platí a platit bude. Na druhou stranu člověk rozumný nachází pravdu mezi řádky. Těm ostatním se to holt musí dát stručným příkazem. Koukněme zase krátce na práci tatíčka Lista ...

Dále podáváme nejen soustavný přehled o tom, co se dosud u nás národně normalisovalo, ale i s jakým hospodářským výsledkem, neboť nestačí jen normy tisknout, ale třeba kriticky sledovali i jejich půso­bení. Život a působení normy počíná totiž dnem, kdy vyšla, vše před tím je pouze rození normy. Proto nelze posuzovati úspěch normali­sačních prací množstvím potištěného papíru, jak se často děje v literatuře. Jak ČNS tak i ESČ u nás velmi dbají na to, aby normy a předpisy žily a působily, nespokojujíce se proto jen vydavatelstvím norem.


Československé normy základní

Metrové formáty (ČSN 1010). Tato norma upravuje formáty pa­píru pro nejrůznější účely, jako pro korespondenci soukromou, obchodní i úřední, pro výkresy, knihy, sešity, tiskopisy obchodní, cenné papíry atd. Důsledkem toho jsou i normy pro obálky na dopisy, tiskopisy, plány atd. Aby se zjednodušilo psaní adres v obchodním světě, normalisuje se
i obálka s okénkem, která se velmi rozšířila, neboť odpadá nákladné psaní adresy na obálku, a není omylů způsobených vložením dopisu do nesprávné obálky. V normě je také vzor pro normální úpravu ob­chodního papíru, pro vhodné umístění firmy, reklamy, adresy a značky na překládání dopisu. Referentem komise byl Ing. B. Rosenbaum ČNS.

Nejvíce užívaný člen z této řady formátů je list dopisního papíru rozměrů 210 X 297 mm, mající značku A 4, jak byl navržen švýcarským normalisačním výborem r. 1918. To také přijal nedlouho poté normalisační výbor německý a časem tyto další státy: Rakousko, Maďarsko, Československo, Belgie, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Rusko
a Polsko. Ve Finsku, Itálii a Francii se již také jedná o přijetí tohoto formátu.

Historie formátů je velmi zajímavá: Ve správě státní znormalisoval po prvé formát papíru již v 17. století Michel Le Tellier, státní sekretář Mazarina a Ludvíka XIV. O všeobecné sjednocení formátů papíru a knih usilují již asi po 150 let mnozí * literáti, matematici, fysikové, učenci a i různé společnosti. Nejznámějším z těchto pracovníku je německý
chemik Ostwald, jeho návrh však neprorazil. Švýcarské a německé práce vyšly z geometrického pravidla; mají-li překládáním nějakého listu pa­píru na polovic vznikati stále podobné obdélníky.


Poměr výšky k šířce


Vezme-li se za základ překládání arch plochy 1m2, jsou jeho rozměry podle těchto pravidel:

841 X 1189 mm značka A0,
prvním přeložením na polovic dostaneme
594 X 841 /7?//? značka AI,
druhým přeložením na polovic dostaneme
420 X 594 mm značka A 2,
třetím přeložením na polovic
297 X 420 mm značka A 3,
čtvrtým přeložením na polovic
210 X 297 mm značka A4,
atd. až třináctým přeložením na polovic dostaneme
9 X 13 mm značka A13;

Toto geometrické odvození nezpůsobilo však proniknutí tohoto for­mátu ve světě, nýbrž náhodná shoda, že formát A4 šířky 210mm se shoduje v šířce se šířkou folia (340x210mm), velmi rozšířeného v mnoha zemích pro úřední spisy, a výška formátu A4 297mm je skoro stejná s výškou v obchod­ním světě velmi rozšířeného kvartu (300x230mm); čili formát A4 prakticky dostaneme, položí- normálního formátu, me-li kvart a folio na sebe a ustřihne­me-li přečnívající části.

Podle toho hodí se formát A 4 jak do obálky na folio, tak do obálky na kvart. Tato praktická vlastnost, která dovoluje
sloučit oba ony formáty v redukovaný formát úsporný, přispěla tomuto formátu k světovosti.


Geometrická soustava normálních formátů


Historie je však ještě zajímavější, neboť se shledalo při zavádění této normy, že ve Francii starý zákon, vydaný Národním shromážděním 4. listopadu r. 1798 a dosud platný, nařídil pro všechny kolkované listiny formát 210 X 297 mm anebo 297 X 420. O tom zákoně však moderní normalisátoři nevěděli, takže je to důkazem, že abstraktně založení velcí myslitelé francouzské revoluce uva­žovali již před 130 lety právě tak, jako dnešní reformátoři formátů.

U nás je zajímavé, že Národní Listy nevědomky vycházejí již po 50 let v normálním formátu a to asi proto, že jejich zakladatel se přidržel vzoru pařížských listů, které asi byly nu­ceny oním zákonem k formátu 210 X 297 mm. Výsledek je, že 4 listy Národních Listů jsou přibližně 1m2, čili formát A0, 2 listy formát A1, 1 list A2, přeložený na polovinu formát A3 a přeložený na čtvrtinu jak se noviny obyčejně prodávají formát A4.


Poměr normálního formátu A4


Sjednocení formátů je jistě vel­ký kulturní čin, a hlavně u nás, jak ukazuje skvostný feuilleton Karla Čapka v Lidových Novinách r. 1928 „Knihovna“.

Ovšem, že zavádění tohoto formátu není snadné, neboť mnohé formáty, jsou jako na př. u katastrálních map a u soudů, předepsány starými zákony. Také se projevily obavy z přechodného zvětšení skladů a pod. Přesto však výhoda jednotného formátu je tak veliká, že se všude překonávají tyto potíže, byť i s počátečními obětmi. Výhody normálního
formátu lze shrnout asi takto:

Účelným překládáním na polovinu se zmenší odpad. Poněvadž velká většina obchodních dopisů vystačuje s jedním listem a poněvadž normální formát je proti foliu o 13°/0, proti kvartu o 9% menší, budou úspory celého státu ze zavedení menšího formátu jistě veliké.

Pro ukládání spisů a listin má jednotný formát neocenitelné dů­sledky. Nový formát, který umožňuje, jak patrno na obr. 14., účelně skládati knihy i papír do beden a prostorů, takže není nejmenší nevyužitkované prostory, uspoří na bednách a místě ve skladech.

Pořádek ve formátech knih usnadní přehled a pořádek knihoven.

Důsledky jednotného formátu jsou však ohromné v mnoha odvis­lých průmyslových odvětvích, jako jsou na př. při výrobě desk a obálek na zakládání dopisů, kancelářského nábytku, registratur, polic atd.

V Československu zavedly již oficielně normální formát: vojenská kancelář presidentova, ministerstvo národní obrany pro všechny svoje útvary a ústavy, ministerstvo železnic, ministerstvo pošt, ministerstvo spravedlnosti pro živnostenské a pod. soudy nepodléhající dosavadním zákonům o starém foliu, ministerstvo zahraničí, ministerstvo sociální péče, formát zavádí ministerstvo unifikací, veřejných prací, obchodu a zemědělství. Letos zaváděné nové tiskopisy poštovní správy jsou již vesměs z řady normálních formátů.Balení normalisovaných papírů a knih ve Švýcařích


Dříve před tím zavedly normální formát všechny velké firmy a to zejména železárny, hutě, strojírny, elektrotechnické továrny a cukrovary a zejména Elektrické podniky hlavního města Prahy.

Zajímavý příklad racionelní normalisace je výsledek, jehož se do­pracoval Ústřední Spolek čsl. průmyslu cukrovarnického. Tento Spolek vy­pracoval ve zvláštní komisi v naší společnosti svoje tiskopisy (ČSN 1030), počínajíc od vážního lístku na řepu až k obálkám, tyto tiskopisy pak najednou objednal ve shodném provedení a důsledně na normálních for­mátech. Roční úspora, které tím 60 našich cukrovarů dosahuje, je asi 300.000 Kč. Snadno si představíme, jakých úspor by se dosáhlo podobným postupem v jiných oborech, jako na př. v bankovnictví. Mimo to dosáhlý tim cukrovary i velkého úspěchu organisačního a vý­chovného, neboť je dnes u nich administrativa vlastně znormalisována a sjednocena.

Při takové podrobné práci zjistila ČNS, že normální formáty jsou vlastně jen podnětem k tomu, aby se velký průmyslový podnik aneb celý průmyslový koncern zamyslil nad organisací své papírové práce a aby se odhodlal práci tu racionalisovati a zjednodušiti. Je neuvěřitelné, jaké závratné částky se dají tím ušetřili nejen na papíru, ale i na tisku
a zejména na papírové práci.

Barevné odstíny (ČSN 1017). Norma zavádí 18 běžných odstínu barev pro všeobecné účely a zvolna proniká do prakse přes velkou sílu zvyku. I v cenících u drogistů se zavádějí již tyto normalisované odstíny se svými výraznými názvy. Také firma Baťa objednává nátěr strojů vesměs slovy „ČSN myší šeď. Tato norma se rozšíří o speciální odstíny
s velkou spotřebou. Za rozhodčího ve sporech ustanovuje norma Techno­logické museum v Praze.

Technické železo (ČSN 1036); zavádí pořádek ve velmi složitém názvosloví železa; zavedl se jí také u nás výraz ocel pro jakékoli kujné železo vyrobené způsobem svárkovým neb plávkovým. To má velký obchodní význam pro export, kde naše železo muselo konkurovali se Steel a Stáhl. Při normě je i slovník česko-anglicko-francouzsko-německý.

Rozchody úzkokolejných drah (ČSN 1013); zjednodušila počet roz­chodů na 5; tím neobyčejně usnadnila vyměnitelnost a umožnila velko­výrobu vozidel a součástek jejich. Norma má neobyčejný význam pro vojenství.

A další ...
  • Uhlíková ocel (ČSN 1016)
  • Mechanické zkoušky oceli (ČSN 1038)
  • Ocelové trubky (ČSN 1042)
  • Tyče měděné, mosazné a hliníkové (ČSN 1060)
  • Dráty měděné, mosazné a hliníkové (ČSN 1061)
  • Plechy měděné, mosazné a hliníkové (ČSN 1062)
  • Pájky (ČSN 1018) 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933