Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jaké známe druhy ...

Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 106
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Nezřídka slyšíme, že to nemůže “kopat” když je to zem … a někteří víme, že jde o jakousi polopravdu. Skutečnost, že je vodič označen značkou uzemnění pro zkušeného elektrotechnika ještě nic neznamená, pokud nemá jistotu zapojení opačného konce vodiče ...

#EH: jak to vypadalo s rozvodnou sítí v Praze roku 1951


Document Actions
#EH: jak to vypadalo s rozvodnou sítí v Praze roku 1951
Kde se nacházela rozvodná soustava ČSSR po únorovém puči 1948 a těsně před měnovou reformou v roce 1953? Jak se v té době přistupovalo k předpisům Elektrotechnického Svazu Československého? S jakým napětím se tehdy pracovalo? Jaké byly odchylky +-%? zavzpomínejme na výroky: ... "Budou-li v budoucnu vydány nové předpisy ESČ, které by snad těmto zvláštním předpisům odporovaly, platí především ustanovení předpisů ESČ; to proto, že předpisy ESČ znamenají vždy určitou úroveň, pod kterou se nesmí jít ...".
Fran.Tuček, ze dne: 3.04.2021
reklama


Pokud pátráte po historii vzniku elektrorozvodné soustavy, kterou jako instalační elektrikáři máme na pořadu dne neustále, pak je dobré listovat starými knihami. Samozřejmě je nezbytné některé dobové politické poznámky vnímat s nadhledem ...

S vývojem a upevňováním socialistického hospodářství vzrůstá i po­třeba jakostní a bezpečné dodávky elektrické energie. Hledajíce nejúčinnější způsoby hospodárného a bezpečného provádění elektrických zařízení jako jednu z důležitých podmínek lc splnění tohoto požadavku, vydali jsme se souhlasem ČEZ, n. p., tyto vlastní zařizovací předpisy, platné pro zásobovací oblast RPR; jsou přizpů­sobeny pro snadné vložení doplňků nebo změn.

Jsou to předpisy prozatímní, platné jen dotud, než vydají Českoslo­venské energetické závody, n. p., jednotné celostátní zařizovací před­pisy, a protože jsou určeny pro široký okruh pracovníků, provádějí­cích nebo kontrolujících elektrické instalace, byla do nich vložena též některá důležitá ustanovení z předpisů ESČ, zejména části X.

Věříme, že jejich vydání přispěje k jednotnosti v provádění instalač­ních prací, že budou přínosem k rychlejšímu zapracování nových sil a vytvoří jednu z podmínek pro zvyšování produktivity práce v zájmu posílení hospodářské moci naší vlasti, spějící k socialismu.


Pražské energetické rozvodné závody, národní podnik. RPR-1951 • Pro všechna elektrická zařízení, připojovaná na sítě Pražských energe­tických rozvodných závodů, národního podniku (v dalším krátce RPR) musí být zachovávány platné bezpečnostní předpisy Elektrotechnického svazu československého (v dalším krátce ESČ), jakož i normy ČSN ESČ.
 • Kromě předpisů ESč požaduje se také dodržování těchto dále uvede­ných zvláštních předpisů, které tvoří doplněk předpisů ESČ; mimo to je nutno dodržovat také „Podmínky pro připojování elektrických zařízení a pro odběr elektřiny ze sítí energetických rozvodných podniků“. Sleduje se tím zajištění řádné dodávky elektřiny, její účtování a bezpeč­nost odběratelů.
 • Budou-li v budoucnu vydány nové předpisy ESČ, které by snad těmto zvláštním předpisům odporovaly, platí především ustanovení předpisů ESČ; to proto, že předpisy ESČ znamenají vždy určitou úroveň, pod kterou se nesmí jít.
 • Vydáním těchto předpisů pozbývají platnosti veškeré dříve vydané zařizovací předpisy bývalých elektráren a ostatních podniků, začleněných nyní do RPR.
 • Rozsah území zásobovaného elektřinou ze sítí RPR je souhlasný s úze­mím pražského kraje.
 • Proudová soustava v sítích RPR je v ČSR normalisovaná trojfázová soustava o 50 kmitech za vteřinu s rozdílem ±3%.
 • Proud se rozvádí elektrovodnou sítí při vysokém a nízkém napětí. Jmeno­vité vysoké napětí sítě (vn) jest od 2.850V do 60.000V mezi vodiči. Nízké napětí sítě (nn) je zpravidla 3x380/220V s vyvedeným a uzemně­ným nulovým vodičem. Dočasně se také vyskytuje v některých místech i jiné nízké napětí, např. 3x120V, 3x220V, 3x240V bez nulo­vého vodiče a 3x220/127V s vyvedeným a uzemněným nulovým vodičem.
 • Napětí dodávaného proudu mohou se v normálních poměrech rozvodných lišit od napětí jmenovitých o i 10%, prakticky se však snažíme udržet je v rozsahu i 5%. Mimo tuto mez mohou i v normálních poměrech vznikat krátkodobé poklesy, způsobené spouštěním různých spotřebičů v mezích předpisů ESČ.
 • Elektrická zařízení se připojují zpravidla k síti o nízkém napětí; kde však toho vyžadují provozní poměry sítě, zřídí se v příhodném místě trans­formovna. Pro větší a velké odběry zařizuje se také přípojka na vysoké napětí.
 • Pro Stavbu elektrických zařízení na pozemcích dráhy a pod., jakož i při křižovatkách nebo souběžných vedeních státních nebo státem udržova­ných sdělovacích vedení je nutno dodržovat platné předpisy ČSD, n. p., čs. pošty, n. p. a jiných úřadů.
 • Tam, kde je třeba, aby elektrické zařízení vyhovovalo zvláštním před­pisům nebo požadavkům jiných úřadů, nebo je-li k jeho stavbě třeba stavebního nebo živnostenského povolení (na př. zřizování světelných reklam, připojení elektromotorů či jiných spotřebičů v živnostenských provozovnách a pod.), musí si takové povolení opatřit zařizující elektro­technický závod.


Jaké byly v té době povinnosti národních, komunálních, družstevních, nebo soukromých podniků, elektrotechnických závodů hledejte v knize Předpisy pro provádění elektrických zařízení.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933