Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Z norem známe různé druhy zemničů. Tyčové, trubkové, páskové, drátové, deskové, strojené, základové, náhodné ... a co v případě, že se setkáte se starým názvoslovím které v aktuální normě obsaženo není? Koho se zeptáte? Kam zavoláte? Budete jako ...
 • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...

E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí


Document Actions
E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
Tradiční vydavatelství elektrotechnické literatury převedlo do e-booku další starou publikaci. Tentokrát zaměřená na venkovní vedení vysokého napětí. Kdo má v plánu se seznámit s touto odbornou vrstvou informací, pak se z knihy dozví hodně podrobností o druzích, provozování, plánování, stavbě, montáži, ale také o typických prvcích, jako jsou odpojovače, odpínače, sloupy, stožáry, montáž vn vodičů, uzemňování, demontážích ... Tato publikace je jedinečnou už proto, že na podobná témata se nepořádají kurzy tak často jako na problematiku rozvodů v budovách ...
Fran.Tuček, ze dne: 23.09.2021


Další elektronická kniha (bližší mi je tedy e-book) z archívu vydavatelství IN-EL se jmenuje Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí. Už při krátkém zamyšlení přijdeme na to, že na podobná témata se mnoho workshopů nepořádá. Inu, pro nás, zaměřené na elektroinstalace budov, jsou stožáry vysokého napětí "vzdálení příbuzní". Původní tištěnou příručku Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí (svazek 13 edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA) společnost IN-EL vydala v roce 2000. Autory byli Karel Holý a Josef Hanzl.Pro více informací kliknout!


Jan Lojkásek o tomto titulu sdělil ...

Příručka seznamuje čtenáře s činností montážní čety od příchodu na pracoviště až do zakončení montáže nových, ale i demontáže stávajících vedení vysokého napětí a jejich příslušenství. Stručně se zabývá dnes již málo používanými technologickými postupy, s nimiž se montéři setkávají při montáži i demontáži venkovního vedení vn. Tehdy nejmodernějším pracovním postupům je věnována hlavní pozornost. Důraz je kladen na obtížná místa montáže a jejich řešení, možnosti úspory času, námahy a nákladů. Zabývá se i velmi důležitou oblastí, kterou je bezpečnost při činnostech spojených s montážemi i demontážemi venkovních vedení vysokého napětí. Velkou část příručky tvoří 8 příloh, které obsahují mnohdy unikátní praktické informace.Pro větší náhled kliknout!


V přílohách jsou například uvedeny:
 • normativy základů stožárů z předpjatého betonu pro venkovní vedení nn a vn s vazbou na sdružené montážní prvky,
 • schématické náčrtky základů v kopaných jámách,
 • hlavní rozměry základu z monolitického betonu,
 • montážní tabulky pro vodiče venkovních vedení vn,
 • konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6 dle ČSN 02 4210,
 • konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6,
 • informace o lanech AlFe pro venkovní vedení, v době vydání této příručky vyráběných dle PN ALUFINNAL Žiar nad Hronom,
 • symboly bodových prvků vysokého napětí.

Co v publikaci nalezneme?
 • Venkovní vedení vysokého napětí
  Provoz, Zpracování projektové dokumentace, Příprava stavby, Organizace práce
 • Druhy venkovních vedení vysokého napětí
  Vedení z holých vodičů na dřevěných nebo betonových sloupech, Vedení z holých vodičů na příhradových stožárech, Vedení z jednoduchých izolovaných vodičů, Vedení ze závěsných kabelů
 • Způsob provozování venkovního vedení vn
  Vedení paprskové, Vedení okružní a kombinované
 • Druhy podpěrných bodů ...
  Sloupy betonové, Sloupy dřevěné nepatkované, Sloupy dřevěné patkované, Stožáry ocelové příhradové, Ostatní druhy podpěrných bodů
 • Přípravné práce pro stavbu venkovního vedení vn
  Vytyčení hlavních tras, Kácení stromů a keřů, Rozvoz sloupů a patek, Betonové a dřevěné sloupy a patky, Příhradové stožáry
 • Výkop jam pro sloupy a stožáry
  Výkop jámy ručně, Výkop jámy bagrem, Hloubení jámy vrtacím strojem, Výkop jam odstřelem
 • Montáž dřevěných sloupů
  Montáž dřevěného sloupu Ip, Montáž dřevěného Ap sloupu, Montáž konzol na dřevěné sloupy


Pro větší náhled kliknout!

 • Montáž konzol vn na betonové sloupy
  Konzoly dle PNE 34 8601 37, Konzola lehká L s podpěrou L na JB, Montáž lehké konzoly L s podpěrou na DB, Montáž lehké zdvojené konzoly L na JB, Konzola těžká T s podpěrou T na DB, Konzola vrcholová V, Konzola odbočná 1 800 a 2 090mm, Konzola kabelové koncovky na JB a DB, Nosný systém DELTA, Sestava č. 1 nosná rohová pro JB, Sestava č. 2 nosná pro stožár Ip, Sestava č. 3 nosná rohová pro sloup DB, Sestava č. 4 nosná rohová pro sloupy Ap a Šp, Sestava č. 5 výztužná koncová pro sloupy DB, Sestava č. 5a výztužná koncová pro sloupy JB, Sestava č. 6 výztužná koncová pro příhradový stožár, Odbočné konzoly pro sloup JB a DB, Montáž výzbroje systému DELTA na sloupy, Ocelové konzoly typu „ŠESTIVODIČ“ na betonové sloupy, Konstrukční uspořádání, Odbočení z hlavní linky, Postup montáže konzol 6 a 20kN na betonový sloup, Ocelové konzoly typu PAŘÁT na betonové sloupy, Konzola lehká 6kN, Konzola těžká 15kN, Konzola výztužná 28kN, Technologický postup montáže konzol 6 a 15kN na sloup, Technologický postup montáže konzol 28kN na sloup, Konzoly typu „ŠESTIVODIČ“ zúžené, Konstrukční uspořádání, Odbočení z hlavní linky, Postup montáže konzol 6 a 20kN na betonový sloup, Pomocné stupačky a žebříčky na betonový sloup, Montáž kotvy betonového sloupu, Konzoly na příhradových stožárech, Montáž oboustranných konzol typu A, Montáž jednostranných konzol typu B, Montáž držáku zemnicího lana DZL, Hák přítužný, Výměna (montáž) výstroje na stávajícím sloupu
 • Úsekové odpojovače a odpínače
  Montáž úsekových odpojovačů a odpínačů (úsečníků), Montáž úsečníku na betonový sloup na zemi, Montáž úsečníku na dřevěný sloup, Montáž úsečníků na příhradový stožár
 • Stavba a základy sloupů a stožárů
  Stavění, Postavení sloupů pomocí stavěcích nůžek, Postavení příhradových stožárů pomocí stavěcích nůžek, Postavení stožárů a sloupů autojeřábem nebo hydraulickou rukou, Vážení sloupů, Číslování podpěrných bodů, Výroba betonové směsi pro základy stožárů, Druhy betonových základů pro sloupy a stožáry,
 • Podpěrné izolátory a izolátorové závěsy
  Základní součásti, Základní sestavy izolátorů, Izolátor podpěrný VPA, Závěs kotevní jednoduchý pro lano AlFe, Závěs kotevní dvojitý pro lano AlFe, Závěs nosný jednoduchý pro AlFe lano, Nosný závěs dvojitý, Závěsy s plastovým izolátorem FIBERLINK DS25-G
 • Montáž vodičů vysokého napětí
  Vodiče AlFe, Dlouhá vedení, Krátká vedení, Napínání vodičů, Ukončování vodičů, Montáž koncových vazů – vinutím, Ukončení pomocí univerzálních svorek, Ukončení kotevními svorkami, Upevnění vodičů na průběžných bodech, Třmenovým vazem na izolátorech VPA, Spirálovým izolátorovým vazem na izolátoru VPA, Nosnou svorkou v nosném závěsu, Spojování vodičů na vedení vn, Montáž propojek a spojů, Montáž bezpečnostních závěsů (suspenzí), Montáž bezpečnostních tabulek na stožáry, Značení dvojvedení na příhradových stožárech barvami, Předepsané minimální vzdálenosti vodičů venkovních vedení vn


Pro větší náhled kliknout!

 • Vedení vysokého napětí ze závěsných kabelů
  Podmínky pro práci se závěsným kabelem, Montáž závěsného kabelu, Montáž kotevní, Napínání
 • Uzemnění na vedeních vysokého napětí
  Způsoby provedení uzemnění, Uzemnění zemnicí páskou FeZn 30/4mm, Uzemnění zemnicím pozinkovaným drátem, Uzemnění zemnicí deskou, Uzemnění zemnicí tyčí, Způsoby provedení svodu uzemnění, Montáž svodu uzemnění na dřevěný sloup, Montáž svodu uzemnění po povrchu betonového sloupu, Připojení uzemnění na ocelový stožár
 • Demontáže
  Demontáž vodičů, Demontáž dřevěného nezapatkovaného sloupu, Demontáž zapatkovaného sloupu, Demontáž betonového sloupu, Demontáž příhradového stožáru
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Zásady bezpečnosti pro práci na elektrickém zařízení, Zajištění pracoviště, Povolení k zahájení práce a dozor při práci, Přerušení práce prováděné pod dozorem, Ukončení a kontrola provedené práce, Činnost pracovníků ve skupinách, Bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace, Zásady bezpečnosti pro obsluhu a práci na elektrických vedeních
 • Přílohy
  Normativ základů stožárů z předpjatého betonu pro venkovní vedení, nn a vn s vazbou na sdružené montážní prvky, Schématické náčrtky základů v kopaných jámách, Hlavní rozměry základu z monolitického betonu, Montážní tabulky pro vodiče venkovních vedení vn, Konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6 dle ČSN 02 4210 212, Konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6, Lana AlFe pro venkovní vedení vyráběná dle PN ALUFINNAL, Symboly bodových prvků vysokého napětí, Seznam souvisejících předpisů, norem a typových podkladů, Seznam literatury


Pro větší náhled kliknout!


Autoři vložili do této příručky své celoživotní praktické zkušenosti, a tak vzniklo dílo, které zachovává budoucím generacím elektrotechniků unikátní poselství o oblasti, v níž se objem činností postupně snižuje. Příručka je tak určena nejen studentům elektrotechnických škol a učilišť a jejich učitelům, ale i projektantům, montérům, provozním technikům a dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s tímto oborem.

Příručku, která má 220 stran, 166 obrázků, 12 tabulek a 8 příloh lze objednat zde!
Její cena (2021) je 330,- Kč včetně DPH 10 %.


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Dodržování barevného značení je otázkou svědomí, nikoliv peněz! Tak to vtloukal starý mistr učňům do hlav, které měly bohužel ve svém věku na starosti zcela jiné problémy. Ale ti, kteří již dospěli, vzpomínají na tuto poučku a snaží se jí naplňovat. Pokud je to již dlouhá doba, co bylo barevné značení jasnou zprávou, tato kniha pomůže oprášit zbylou mlhovinu šedých odstínů. A oč jde konkrétně? Značení vodičů, svorek, kabelů a vedení, značení sítí, značení na elektrických předmětech. Označování materiálů a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na oheň. Stačí takto? Více sledujte zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933