Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí


Document Actions
E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
Další digitalizovaná kniha je k dispozici! Tentokrát o vedení mezi budovami. Dozvíme se o projektové dokumentaci sítí, druzích vedení nízkého napětí, jak se taková vedení staví a pak provozují, jaké všechny prvky venkovní sítě obsahují, podrobnosti o uzemňování vedení, co vše se na venkovních vedení měří, ale také jak se třeba demontují. Odborníky, kteří ví, jak se to dělá dnes, obvykle zajímá, jak se to dělalo kdysi. Samozřejmě pro pamětníky bude publikace "nošením dříví do lesa". Ovšem pro mladší ...
Fran.Tuček, ze dne: 30.09.2021


... může být kniha velice poučná. Příručka Stavba a rekonstrukce venkovních sítí nízkého napětí byla vydaná tiskem v roce 1996 ještě jako samostatný útvar společnosti STRO.M. Autory byli Karel Holý, Václav Macháček a Josef Hanzl.

Ke knize dodává Jan Lojkásek ...

Třebaže lze současný rozvoj v mnoha odvětvích národního hospodářství označit za bouřlivý, zůstává pro jiné obory mnoho ruční namáhavé práce. K těmto oborům patří i stavba venkovních vedení. I zde se však mnoho změnilo k lepšímu především tím, že nejnamáhavější práce byly postupem let zmechanizovány. Díky použití vhodnějších montážních prvků byla vyřazena ta nejnamáhavější práce, kterou montéři museli v minulosti vykonávat. Na vpád robotů do stavby venkovního vedení si ovšem budeme muset asi ještě nějaký rok počkat. K tomu, aby bylo dřiny co nejméně, by měla také přispět tato kniha.
Kniha je koncepčně zaměřena na výstavbu nových sítí a rekonstrukci sítí dosavadních. Stavba sítí není tovární výrobou. Během stavby se mohou vyskytnout i situace, které nelze předvídat, a proto není ani možné je v této knize postihnout. V takovém případě musí uplatnit své schopnosti vedoucí práce a vzniklé situace řešit individuálně.

Kniha se zabývá i velmi důležitou oblastí, kterou je bezpečnost při činnostech spojených s montážemi i demontážemi venkovních vedení nízkého napětí. Unikátní je příloha, která obsahuje montážní tabulky pro vodiče AlFe venkovních vedení nn.

O čem se v knize dočteme přesně?
 • Stavba venkovních sítí nízkého napětí
  Zpracování projektové dokumentace, organizace práce při stavbě venkovních vedení nn
 • Druhy vedení nízkého napětí
  Venkovní vedení z holých vodičů, ze závěsných kabelů, vedení z izolovaných vodičů, kabelové vedení
 • Způsob provozování venkovního vedení
  Vedení paprskové, vedení okružní, druhy podpěrných bodů, sloupy betonové, dřevěné, dřevěné patkované, stožáry ocelové příhradové
 • Stavba venkovních vedení nízkého napětí
  vytyčení hlavních tras, kácení stromů a keřů, rozvoz stožárů a patek, výkop jam pro sloupy a stožáry, výkop jámy ručně, výkop jámy bagrem, hloubení jámy vrtacím strojem, hloubení jámy odstřelem, postavení sloupů a stožárů, montáž dřevěného sloupu na patku, stavba sloupů a stožárů pomocí stavěcích nůžek, stavba sloupů a stožárů autojeřábem, výroba betonové směsi pro základy stožárů, druhy betonových základů pro stožáry, vážení sloupů, číslování sloupů, kotvení stožárů, kotvení sloupu do země, kotvení sloupu do zdi domu, provedení kotevního vazu
 • Montáž
  vzpěry k dřevěnému sloupu, střešníků, střešníku s rovnými držáky, střešníku s plochými držáky, vzpěry střešníku, kotvy střešníku, nosné konzoly VVS, nosné konzoly do zdi, nosné konzoly na trámovou konstrukci, odbočné konzol pro vodiče vedle sebe, odbočné konzoly do zdi, odbočné konzoly na trámovou konstrukci, konzola zední koncová pro vodiče pod sebou
 • Výzbroj stožárů a střešníků
  konzola rovná VVS 1200mm, konzola rovná VVS 1530mm a její použití, konzola praporcová VVS 1380mm, montáž se vzpěrou, pás kotevní 940mm a 1250mm, konzola VPS 600mm – vodiče pod sebou, konzola rovná VVS 1070mm na střešník, konzola praporcová VVS 1185mm na střešník, konzola VPS 470mm na střešník • Izolátory pro vedení nn
  použití roubíkového izolátoru, použití kladkového izolátoru, sestava izolátorů pro složenou síť – vodiče pod sebou, sestava izolátorů pro síť rozloženou – vodiče vedle sebe, použití kuželového roubíku pro vodič veřejného osvětlení, upevnění vodiče VO u složené sítě, ukončení vodičů na kladkové izolátory
 • Práce s vodiči
  typy vodičů pro venkovní vedení nn, tažení vodičů, tažení vodičů ručně, tažení vodičů traktorem, regulace vodičů, montáž koncového vazu, montáž dvojitého křížového vazu, montáž třmenového vazu, ukončení vodiče univerzálními svorkami, použití polyuretanového vazu – PUR, montáž bezpečnostního závěsu, montáž šablony – spojení univerzálními svorkami nebo svorkami „C“, spojování vodičů vrubovými svorkami, izolované vodiče typu 1-AES pro venkovní vedení, základní údaje o vedení, hlavní zásady pro montáž vedení, nářadí pro montáž izolovaných vodičů, montáž rozpojovací skříně na sloup, montáž bleskojistky, předepsané minimální vzdálenosti vodičů venkovních vedení nn
 • Venkovní přípojky
  specifikace přípojky, technické podmínky přípojky, přípojky nízkého napětí provedené venkovním vedením, základní požadavky na provedení venkovních přípojek, přípojky provedené závěsnými kabely a izolovanými vodiči, přípojky ze závěsných kabelů, technologický postup práce přípojky ze závěsných kabelů – vnější (venkovní) část, přípojky z izolovaných vodičů, elektrické přípojky z holých vodičů, vnitřní část elektrické přípojky – svody, jištění přípojek provedených venkovním vedením, základní součásti výzbroje pro přípojky nn provedené venkovním vedením, střešníková trubka, držák střešníku rovný, držák střešníku plochý, svorníkový třmen úzký, plochý třmen úzký, hlavice střešníková, střešníková hlavice plechová, kotevní objímka, kotevní a nosná objímka, kotevní oko, konzola pro vodiče pod sebou na sloup, konzola pro vodiče pod sebou na střešník, konzola zední koncová, konzola kotevní do zdi, konzola kotevní a nosná do zdi pro závěsné kabely, příložka koncová, příložka průběžná, hliníkový vázací pásek, dvojitý hák, dvojitý hák křížový, svorka pro ukotvení nosného lana, polokotevní svorka, očnice pro ukončení nosného lana závěsných kabelů, lehká kotevní konzola do zdi, nosná konzola do zdi, napínače s litinovými maticemi, vývodová skříň, příložka „V“ pro přípojku, skříň přípojková plastová typ SPP 0, skříň přípojková plastová typ SPP 2, skříně přípojkové typu PS, venkovní rozpojovací a jisticí skříň VSR 1P,
 • Uzemňování v sítích nízkého napětí
  důvody pro zřizování uzemnění, způsoby provedení uzemnění, uzemnění zemnicí páskou FeZn 30×4mm, uzemnění zemnicím pozinkovaným drátem, uzemnění zemnicí deskou, uzemnění zemnicí tyčí, způsoby provedení svodu uzemnění, montáž svodu uzemnění na dřevěný stožár, montáž svodu uzemnění vnitřkem betonového stožáru, montáž svodu uzemnění po povrchu betonového stožáru, montáž svodu uzemnění od zední konzoly po zdi, připojení uzemnění na ocelový stožár
 • Měření elektrických veličin
  měření izolačního odporu elektrického zařízení, měření odporu uzemnění, můstková metoda, měření zemního odporu měřičem PU 430, měření impedance poruchové smyčky při ochraně samočinným odpojením vadné části od zdroje v sítích TN • Demontáže vedení nízkého napětí
  kontrola mechanického stavu podpěrných bodů, demontáž svodu uzemnění včetně ochranné lišty, demontáž koncového vazu, demontáž vodičů, demontáž (výměna) sloupové vzpěry, demontáž (výměna) kotvy sloupu, demontáž (výměna) střešníkové vzpěry, demontáž (výměna) střešníkové kotvy, demontáž konzoly na stávajícím sloupu, demontáž konzoly na střešníku, demontáž dřevěného nepatkovaného sloupu, demontáž dřevěného zapatkovaného sloupu, demontáž dřevěného nepatkovaného „A sloupu“, demontáž dřevěného zapatkovaného „A sloupu“, demontáž betonového sloupu bez betonového základu, demontáž betonového nebo ocelového sloupu (manesmanu) s betonovým základem, demontáž dvojitého betonového sloupu s betonovým základem, demontáž příhradového stožáru, demontáž zední konzoly nosné i odbočné, demontáž zední konzoly nosné i odbočné na trámové konstrukci, demontáž střešníkové trubky vedené střechou i mimo střechu, likvidace izolátorů
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  normy a předpisy obecného charakteru, názvosloví dle ČSN 34 3100, odborná kvalifikace, činnost pracovníků ve skupinách, zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních, příkaz „B“, zajištění pracoviště, povolení k zahájení práce a dozor při práci, přerušení práce prováděné pod dozorem, ukončení a kontrola provedené práce, uzavření Příkazu „B“ a zapnutí zařízení, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních
 • Příloha Montážní tabulky pro vodiče AlFe venkovních vedení nízkého napětí


Jan Lojkásek pokračuje ...

Kniha respektuje zákony a vyhlášky, státní i podnikové normy platné v době jejího vydání. Ty je nutné dodržovat jak při samotném technickém řešení elektrovodných sítí, tak při používání dopravních a mechanizačních prostředků, zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti, při práci ve výšce apod.
V této souvislosti je dobré připomenout, že od 1. 1. 1995 se setkáváme s technickými normami závaznými, částečně závaznými a normami nezávaznými, jak to vyplývá ze zákona č. 142/1991 Sb. Obecně však nelze považovat nezávazné normy ČSN za předpisy, které není nutné v žádném případě respektovat. Současná právní úprava pro technické normy se přibližuje praxi států Evropského společenství, kde národní technické normy mají charakter nezávazného doporučení. Přesto, nebo právě proto, jsou tyto normy respektovány jako minimální technické požadavky.
Venkovní vedení nízkého napětí slouží jako konečný článek v energetické soustavě při přenosu energie ke spotřebiteli. Technický stav převážné části tohoto zařízení u nás nelze považovat za uspokojivý. Z toho vyplývá, že tato zařízení budou muset být dříve nebo později rekonstruována.
Autoři vložili do této příručky své celoživotní praktické zkušenosti, a tak vzniklo dílo, které zachovává budoucím generacím elektrotechniků unikátní poselství o oblasti, v níž se objem činností postupně snižuje.
Příručka je tak určena nejen studentům elektrotechnických škol a učilišť a jejich učitelům, ale i projektantům, montérům, provozním technikům a dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s tímto oborem.

Příručku, která má 150 stran, 127 obrázků, 28 tabulek a 1 příloha lze objednat zde!
Cena 275,-Kč včetně DPH 10%.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Dodržování barevného značení je otázkou svědomí, nikoliv peněz! Tak to vtloukal starý mistr učňům do hlav, které měly bohužel ve svém věku na starosti zcela jiné problémy. Ale ti, kteří již dospěli, vzpomínají na tuto poučku a snaží se jí naplňovat. Pokud je to již dlouhá doba, co bylo barevné značení jasnou zprávou, tato kniha pomůže oprášit zbylou mlhovinu šedých odstínů. A oč jde konkrétně? Značení vodičů, svorek, kabelů a vedení, značení sítí, značení na elektrických předmětech. Označování materiálů a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na oheň. Stačí takto? Více sledujte zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933