Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

Decibely v rozvodech televizního signálu - 3. díl


Document Actions
Článek
Další a poslední pokračování minulých příspěvků. Vyhovující úroveň signálu a energetická rozvaha rozvodu - jak na to.
Radek Kaisler, ze dne: 8.01.2003
reklama

Příspěvek je pokračováním tohoto a tohoto předchozího článku.

 

 

4. Úroveň signálu v rozvodech a energetická rozvaha

 

4.a Úrovní signálu rozumíme hodnotu napětí na daném místě televizního rozvodu při daném kmitočtu a dané impedanci (u rozvodů televizního signálu 75ohm) vyjádřenou dle odstavce 1.d tohoto článku v dBμV.

 

4.b Energetickou rozvahou rozumíme návrh takové skladby a konfigurace aktivních i pasivních prvků, aby na všech výstupních bodech (televizních zásuvkách) i v dalších místech rozvodu byla úroveň signálu v rozmezí definovaném normativním předpisem.

 

Normativními předpisy je definována maximální a minimální úroveň signálu na všech televizních zásuvkách:

 

Pásmo

(viz. tento článek)

Úroveň užitného signálu dBμV (μV)

Minimální úroveň

Maximální úroveň

DV, SV

38 (80) 74 (5 000)
VKV mono 40 (100) 80 (10 000)
VKV stereo 50 (300) 80 (10 000)
TV: I.,II.,III., STV: 1.,2.,3. 58 (800) 83 (15 000)
TV: IV., V. 60 (1000) 83 (15 000)

 

V praxi je nutné dodržet i další požadavky normativních předpisů, jako např. maximální rozdíl úrovně jednotlivých kanálů v rozvodu, odstup signálu od šumu atd. Toto je však nad rámec tohoto článku, budeme se touto problematikou zabývat v jiném příspěvku.

 

Abychom správně vyřešili energetickou rozvahu televizního rozvodu musíme definovat nejnižší a nejvyšší přenášený kmitočet.

Toto se odvíjí od skutečnosti jestli:

Přenášíme rozhlasové i televizní kmitočty tedy od 47MHz.

Jedná se o televizní kabelový rozvod s max. přenášeným kmitočtem 450, 606 nebo 862MHz

Jedná se o společnou televizní anténu s rozsahem televizních a rozhlasových pásem, tedy pásmo do 862Mhz nebo zda je přenášena i 1. satelitní mezifrekvence, tedy  pásmo do 2050MHz.

Podstatná je rovněž skutečnost, zda v rozvodu bude využíván zpětný kanál 5-36MHz.

 

Ke všem použitým komponentům rozvodu televizního signálu je nutná dokumentace s hodnotami zisku, útlumu a maximální úrovně signálu pro nejnižší a nejvyšší definovaný kmitočet přenášených signálů v rozvodu.

 

Velice zjednodušeně lze říci, že správnou energetickou rozvahu (tedy správnou úroveň signálu na všech výstupních bodech) je možné ověřit odečtem útlumů na všech komponentech větve (sekce za zesilovačem) k danému výstupnímu bodu od úrovně signálu za nejbližším aktivním prvkem (zesilovačem, hlavní zesilovací soupravou).

 

Tento výpočet provádíme:

 

Pro nejvzdálenější zásuvku na větvi (sekci) za aktivním prvkem (zesilovačem), kdy u všech komponentů počítáme s útlumem pro nejvyšší přenášený kmitočet. Výsledná úroveň na nejvzdálenější zásuvce musí být větší nebo rovna nejnižší možné úrovni definované normativním předpisem (viz. výše).

 

Pro nejbližší zásuvku na větvi (sekci) za aktivním prvkem (zesilovačem), kdy u všech komponentů počítáme s útlumem pro nejnižší přenášený kmitočet. Výsledná úroveň na nejbližší zásuvce musí být menší nebo rovna nejvyšší možné úrovni definované normativním předpisem (viz. výše).

 

Jako příklad uvádíme blokové schéma části rozvodu televizního signálu se dvěma širokopásmovými zesilovači. Pro náš příklad uvažujme, že jsou přenášeny signály 47-862Mhz, bez přenosu zpětného kanálu 5-36MHz.

V části blokového schematu jsou vždy dvě nejbližší a nejvzdálenější zásuvky za aktivními prvky (za širokopásmovým zesilovačem +20dB a +10dB).

Ve schéma 1. je ukázka výpočtu úrovně na dvou nejvzdálenějších zásuvkách (modrá a fialová větev) při maximálním kmitočtu 862MHz.

Ve schéma 2. je ukázka výpočtu úrovně na dvou nejbližších zásuvkách (modrá a fialová větev) při minimálním kmitočtu 47MHz.

Výsledek v obou případech vyhovuje normativním předpisům, jelikož je v rozmezí 58-83dB (60-83dB), viz. výše.

 

V praxi je nutné při skladbě aktivních a pasivních prvků rozvodu dodržet další pravidla, jako např. maximální počet zesilovačů od hlavní zesilovací soupravy k výstupnímu bodu, místa instalace rozbočovačů nebo odbočovačů, maximální počet zásuvek na jedné větvi atd. Toto je však nad rámec tohoto článku, budeme se touto problematikou zabývat v jiném příspěvku.

 

 

 

 

SCHEMA 1

Výpočet úrovně na "nejvzdálenějších" televizních zásuvkách (od zesilovače) pro maximální možný přenášený kmitočet:

 

Modrá větev (sekce za zesilovačem)

95dBμV (napěťová úroveň za zesilovačem) - 8.2dB (průchozí útlum rozbočovače při 860MHz) -0.18dB (útlum 10m kabelu při 860MHz) -10.5dB (odbočný útlum odbočovače při 860MHz) -0.09dB (útlum 5m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.27dB (útlum 15m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.18dB (útlum 10m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz)  -0.09dB (útlum 5m kabelu  při 860MHz) -4dB (útlum koncové televizní zásuvky při 860MHz)

=63.99dBμV

 

Fialová větev (sekce za zesilovačem)

95dBμV (napěťová úroveň za zesilovačem) - 8.2dB (průchozí útlum rozbočovače při 860MHz) -0.27dB (útlum 15m kabelu při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.09dB (útlum 5m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.18dB (útlum 10m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz)  -0.18dB (útlum 10m kabelu  při 860MHz) -4dB (útlum koncové televizní zásuvky při 860MHz)

=64.58dBμV

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA 2

Výpočet úrovně na "nejbližší" televizních zásuvkách (od zesilovače) pro maximální možný přenášený kmitočet:

 

Modrá větev (sekce za zesilovačem)

95dBμV (napěťová úroveň za zesilovačem) - 6.6dB (průchozí útlum rozbočovače při 47MHz) -2.25dB (útlum 50m kabelu při 47MHz) -7dB (odbočný útlum průchozí televizní zásuvky při 47MHz)

=79,15dBμV

 

Fialová větev (sekce za zesilovačem)

95dBμV (napěťová úroveň za zesilovačem) - 8.2dB (průchozí útlum rozbočovače při 860MHz) -0.27dB (útlum 15m kabelu při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.09dB (útlum 5m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz) -0.18dB (útlum 10m kabelu  při 860MHz) -2.5dB (průchozí útlum televizní zásuvky při 860MHz)  -0.18dB (útlum 10m kabelu  při 860MHz) -4dB (útlum koncové televizní zásuvky při 860MHz)

=64.58dBμV

 

 

 

 

Příspěvek slouží k základní orientaci v hodnotách napětí a výkonu vyjádřených v decibelech v rozvodech televizního signálu. Problematiku zmiňovanou v jednotlivých kapitolách příspěvku lze dále rozvádět do detailnějších výkladů. Toto bude předmětem dalších připravovaných článků.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Víte, co skrývá obsah třech písmen KTS? Každý, kdo ve své praxi řeší ukládání například ve výrobních provozech nebo prostředí se zvýšenou potřebou ochrany uložených vedení, pak je právě tento typ sortimentu vhodný. Objevíte upevňovací systémy, systémy kabelových žlabů, mřížových žlabů, systémy kabelových žebříků, stoupacích žebříků, systémy pro velká rozpětí, systémy nosníků svítidel ... Jedinečný rozbor technického materiálu předkládá živě jeho dlouholetý produktový specialista ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Otázky, které přežijí odchod staré vyhlášky padesát do technického muzea! Nové Nařízení vlády k zákonu 250/2021Sb. Sice změní administrativní okolnosti při přezkušování z bezpečnosti práce na elektrických zařízeních, ovšem potřebné znalosti budou stále stejné. Stejně jako nový prezident neovlivní počasí, stejně tak i otázky k prověření znalostí budou stejného základu. Je pravdou, že pokud se do otázek začteme, zjistíme, že nám je pokládali už před třiceti lety. Stále stejná fyzika, jen vždy jinak "zabalená" ...
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Docela často můžeme řešit případ ozvučení škol. To se děje buďto celkově - plošně po celé škole anebo jen v podobě lokálního ozvučovacího systému pro tělocvičny či specializované učebny. Proto se podívejme, jak se dá takové ozvučení v dnešních podmínkách řešit.
V dalším díle seriálu, který seznamuje čtenáře se současnými moderními možnostmi v oblasti plošného ozvučování, navštívíme exteriér, konkrétně sportovní areál, tedy kombinaci hřiště - tribuna, ale také např. lyžařskou sjezdovku nebo tenisové kurty. V tomto článku se podíváme na to, jak je to s dimenzováním takového systému a jeho komfortem.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933