Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

Dimenzování a konfigurace dieselgenerátoru


Document Actions
Dimenzování a konfigurace dieselgenerátoru
Typickým dlouhodobým záložním zdrojem je dieselgenerátor. Jaká pravidla platí pro jeho návrh? Říkají vám něco provozní režimy ESP, STANDBY, PRIME, CONTINUOUS? Pomůže nám norma ISO 8528-1/2005. Kromě elektrických konfigurací je třeba řešit i palivové hospodářství, chlazení, hlučnost a pod.
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 30.12.2009
reklama

Dieselgenerátor
Z požadavku na dlouhodobou nezávislost objektu na dodávce elektrické enegrie z veřejné sítě vyplývá dominantní role dlouhodobého záložního zdroje v energocentru. Typickým dlouhodobým záložním zdrojem, který asi nebude v dohledné době nahrazen, je dieselgenerátor. Záložní energie je uložena v palivu, což je v naprosté většině případů motorová nafta (výjimečně se používají i generátory plynové či benzinové). Vodou chlazený motor je pevně spojen se synchronním generátorem (v současnosti téměř výhradně s bezkartáčovým buzením) a spolu s chladičem a palivovou nádrží je integrovám do jednoho konstrukčního celku. Dieselgenerátor je spolehlivý stroj s jednoduchou údržbou a s možností doplňování palivové nádrže za provozu. Vzhledem k tomu, že je v provozu jen několik desítek hodin v roce, nevyžaduje žádný zvláštní servis. Moderní konstrukce a elektronické řízení zajišťují i splnění stále přísnějších emisních limitů při rozumné míře spotřeby paliva. Jeho jediný handicap, a sice schopnost dodávat energii až po několika sekundách po startu, kompenzuje krátkodobý záložní zdroj, který pracuje on-line, a má takovou kapacitu, aby zabezpečil napájení zátěže s dostatečnou rezervou do té doby, než je dieselgenerátor schopen zátěž převzít sám. Akumulátorem energie v krátkodobém záložním zdroji (obvykle nazývaném UPS – Uninterruptible Power Source) jsou olověné baterie.

Dieselgenerátor je také často používán jako mobilní zdroj při mimořádných událostech. Hlavním požadavkem je nejen dostatečný výkon a mobilita, ale i nenáročnost na obsluhu a rychlost zprovoznění na místě zásahu. Právě při povodních v roce 1997 se ukázalo, že tehdy dostupné elektrocentrály jsou zastaralé a nevyhovující. V roce 2002 již byly složky Integrovaného záchranného systému České republiky daleko lépe vybaveny. Při použití dieselgenerátoru ale nemusíme zmiňovat jen použití při mimořádných událostech. Daleko méně dramatické, ale častější, je použití dieselgenerátorů v lokálním režimu na pozemních stavbách, zejména tam, kde se
staveniště pohybuje s časem (liniové stavby dopravní infrastruktury, výstavba produktovodů atd.). Zde je hlavním problémem při provozu nejen spolehlivost, ale zejména bezpečnost při práci (o stavu dieselgenerátorů a přidružených rozvaděčů na stavbách by revizní technici mohli psát celé seriály).

Dimenzování a konfigurace dieselgenerátoru
Pro dimenzování dieselgenerátoru dodávají výrobci obvykle vlastní software. Tento software je licencován, většinou není „free“ – naopak k ceně (nemalé) je i bezplatná aktualizece přes internet. Dimenzování (konfigurace) dieselgenerátoru probíhá v několika krocích.

Prvním krokem je stanovení provozního režimu dieselgenerátoru. Provozní režimy dieselgenerátorů jsou stanoveny normou ISO 8528-1 ( 2005).

Režim ESP (Emergency Standby Power) - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do proměnlivé zátěže v případě poruchy v rozvodné síti průměrně na 70% jmenovitého výkonu po dobu max. 200 hodin v průběhu 1 roku (doporučeno 50 hodin za 1 rok). Typická aplikace je záložní zdroj pro budovy. Není přípustné přetížení stroje.

Režim STANDBY - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do proměnlivé zátěže v případě poruchy v rozvodné síti průměrně na 70% jmenovitého výkonu po dobu max. 500 hodin v průběhu 1 roku (doporučeno 200 hodin za 1 rok). Typická aplikace je záložní zdroj pro všeobecné použití. Není přípustné přetížení stroje.

Režim PRIME - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do proměnlivé zátěže bez časového omezení proběhu průměrně na 70% jmenovitého výkonu. Přetížení je možné max. o 10%, a to po dobu jedné hodiny v průběhu 12 hodin. Celková doba přetížení je max. 25 hodin za 1 rok. Typické použití je záložní zdroj v průmyslu.

Režim CONTINUOUS - V tomto režimu je možný trvalý provoz stroje do stálé zátěže bez časového omezení proběhu průměrně na 70%-100% jmenovitého výkonu. Přetížení nad 100% výkonu není možné. Typické použití je jako nouzový zdroj v dlouhodobém režimu.

V praxi se nejvíce používá režim STANDBY nebo PRIME. Pro tyto režimy se také udává většina technických dat strojů. Dalším krokem je určení provozního prostředí: okolní teplota, nadmořská výška, relativní vlhkost vzduchu a speciální požadavky na emise výfukových plynů – to vše jsou veličiny, které ovlivňují výkonové dimenzování stroje.

Následuje popis zátěže dieselgenerátoru, resp. sestavení seznamu zátěží (load list). Podle charakteru zátěže (rozběhové charakteristiky, účiník, dynamika odběru, symetrie atd.) rozlišujeme např. následující typy zátěží:

 • odporová (lineární) zátěž
 • zdroj UPS (s různými možnostmi realizace vstupních obvodů)
 • nabíječ baterií
 • asynchronní motor nakrátko
 • rozběhový měnič (soft start)
 • rozběhový spínač hvězda/trojúhelník
 • trakční pohon (např. výtah)
 • ventilátor
 • klimatizační jednotka
 • indukční pec
 • osvětlení (zářivka, žárovka ...)
 • svářecí stroj
 • mediciální zátěž
 • budova obecně
 • IT technologie
 • a jiné

U každé zátěže musíme zadat trvalý výkon, rozběhový proud a především určit přípustnou odchylku napájecího napětí a frekvence, která neohrozí funkčnost zátěže.

Pokud takto zpracovaný seznam zátěží „vložíme do stroje“, vyjde nám obvykle dieselgenerátor nepřiměřeně velkého výkonu. Proto v praxi dělíme zátěže do skupin, aby se vyšší spotřeba výkonu při jejich rozběhu rozložila do několika kroků.

Po spuštění výpočtu program doporučí vhodný typ dieselgenerátoru. Může se stát, že z nějakého důvodu projektant musí zvolit stroj o nižším výkonu. Potom konfigurační program takto „natvrdo“ zvolený typ označí červeně a navíc poskytne informaci, kde může vzniknout problém (nejčastěji dojde k porušení podmínky tolerance výstupního napětí nebo frekvence, případně je riziko vyššího oteplení vinutí dieselgenerátoru). Záleží pak na projektantovi, aby zvolil určitý kompromis (míru rizika) a výběr dieselgenerátoru optimalizoval.

Součástí konfigurace stroje je také jeho startovací obvod (často zdvojený), obvody dobíjení startovací baterie, předehřev olejové náplně, případně napojení stroje na dispečink servisního střediska.

Kromě „elektrické“ konfigurace řeší projektant také další čtyři úlohy:

 • Návrh palivového hospodářství: ne vždy uživateli stačí palivová nádrž na cca 10 hodin provozu. Stroje o výkonu nad 1MW tuto nádrž ani nemají integrovánu do rámu stroje, jako je tomu u strojů nižších výkonů. Pak je součástí projektu externí nádrž potřebné kubatury vybavená čerpadly a dalším zařízením. Konstrukce nádrže musí splňovat ekologické předpisy.
 • Vzduchotechnika: výrobce dieselgenerátoru určuje ke každému stroji (resp. chladiči) potřebné množství chladicího vzduchu, který si stroj „nasává“ ve strojovně, případně v otevřeném prostoru. Strojovna musí být stavebně dimenzována tak, aby potřebné množství vzduchu bylo k dispozici (a také aby ohřátý vzduch měl kam unikat), v případě venkovních (kapotovaných instalací musí být vhodně navržena kapota stroje.
 • Dosažení maximální předepsané úrovně hluku: kapota stroje musí splňovat požadované hlukové parametry a navíc musí umožnit proudění chladicího vzduchu kolem stroje. Největším zdrojem hluku paradoxně není dieselgenerátor, ale proudění vzduchu nasávacími a výtlačnými průduchy v karoserii.
 • Výfukový systém: výfukové plyny jsou z motoru přes dilatační díl vedeny přes tlumič a výfukové potrubí do okolního prostoru. I zde jsou stanoveny pro konkrétní instalaci požadavky na hlučnost.

Ing. Karel Kuchta

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Podívejme se krátce na katalog svítidel, vyrobený směrem ke koncovým spotřebitelům, architektům. Pohledem technika jde pouze o prodej designu. Z technického hlediska jde stále o stejný základ, tělo, stínítko a závěs ... určitě však tomu neodpovídá cena za jednotlivé typy. Ale to je starostí investora, nikoliv projektanta, realizátora instalace a revizního technika už vůbec ne. Přesto se nás elektrotechniků svítidla týkají přestože je připojujeme na dva, tři vodiče ...
Pod výrazem Unica si představíme víc než pouze vypínače a zásuvky. Jde o pojmenování celého rozhraní mezi vodiči, spotřebiči a potřebou ovládání uživatelem. Stačí si představit co vše stále ptřebujeme připojovat! A že toho není málo.. V domácnostech začíná být zakázaná zkratka konektoru USB, nikoliv však pro nekonečné nekompatibilní kombinace, spíše pro neustálé požadavky jeho využití. A dalším prvkem v rozvodech jsou podlažní krabice. Kdo, kdy zakopl o prodlužovák napříč místností, bude nad vhodně umístěnou podlažní krabicí jásat ... :-)
Problematika spínání elektrických obvodů je stejně stará jako používání elektrického proudu pro náš jednodušší život. Při spínání vzniká mnoho zajímavých jevů, které se ale mohou nepříznivě projevit na spínacích přístrojích. Proto je důležité mít o některých jevech určitou představu a na základě znalosti, jak obvody ovlivňují spotřebiče volit správný typ spínacího přístroje.Zopakujme si charakter zátěží, odporová, induktivní, kapacitní ... jaké jsou proudy u odporové zátěže, cívky relé, motoru, žárovky nebo třeba kondenzátoru? Čtěte nebo poslouchejte tuto přednášku!
Nová řada vypínačů a zásuvek Unica přichází nejen s novým designem, ale i s novými funkcemi. Svou konstrukcí je použitelná do různých prostředí. Jednou z nenápadných zásuvkových alternativ je modul s nabíječkou USB. Není žádným překvapením, že přibývá mnoho různých mobilních zařízení, které se dobíjí právě prostřednictvím kabelů zakončených USB konektory. Proto doma i na cestách člověk ocení USB zásuvku, a nejen s obyčejným transformátorem, ale i systémem detekujícím teplotu nabíjeného přístroje a regulací výkonu!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
Olovo je v současnosti považováno za nebezpečnou závadnou látku. V minulosti se ale využívalo pro vytvoření vodivého spoje mezi součástmi hromosvodu. Čím tedy můžeme v dnešní době nahradit olovo? Více zde ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933