Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Vztahy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2


Document Actions
Vztahy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2
Jak se změnily základní normy? Jedná se o poslední (třetí) vydání této normy ČSN 33 2000-4-41, která má na rozdíl od předchozích vydání (1996 a 2000) naprosto jinou strukturu. Hlavním důvodem je existence ČSN EN 61140 ed. (3/2003), ve které se uplatňují požadavky na ochranu osob a hospodářských zvířat ...
Jiří Sluka, ze dne: 25.03.2009


Elektrické instalace nízkého napětí – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Jedná se o poslední (třetí) vydání této normy ČSN 33 2000-4-41, která má na rozdíl od předchozích vydání (1996 a 2000) naprosto jinou strukturu. Hlavním důvodem je existence ČSN EN 61140 ed. (3/2003), ve které se uplatňují požadavky na ochranu osob a hospodářských zvířat. Tato norma platila již současně s ČSN 33 2000-4-41 (2/2000), ale byla tak trochu v jejím stínu. S platností nové ČSN 33 2000-4-41 ed.2, nabývá ČSN EN 61140 ed.2 na daleko větším významu. Pro lepší pochopení vzájemné „propojenosti“ obou norem se budu v rámci výkladu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 odvolávat na ČSN EN 61140 ed.2. Původní vydání ČSN 33 2000-4-41 (2/2000) platí souběžně s novým vydáním ČSN 33 2000-4-41 do 1.2.2009.

V úvodu nové normy jsou uvedeny hlavní změny proti předchozímu vydání a změny jsou následující:

 ▪ uplatnění terminologie IEC 60364-4-41

 ▪ logické rozvržení založené na kompletních ochranných opatřeních,

 ▪ požadavky na odpojení v sítích TT byly objasněny,

 ▪ sítě IT byly uváženy komplexněji,

 ▪ požadavky na doplňkovou ochranu zásuvek pomocí proudových chráničů 30 mA tam, kde se uplatňuje ochrana automatickým odpojením od zdroje.
Pozn.: Z hlediska praktického uplatnění při montáži nových instalací upozorňuji zejména na poslední „odrážku“, kde se uvádí požadavek doplňkové ochrany proudových chráničů (IΔN = 30mA) u ochrany automatickým (samočinným) odpojením od zdroje za určitých podmínek a používání (více v dalším textu).

V kapitole „Všeobecné požadavky“ se uvádí, že ochranná opatření musí sestávat ze:

 ▪ vhodných kombinovaných opatření pro zajištění základní ochrany (definice „Základní ochrany“ je uvedena v ČSN EN 61140 čl.3.1.1) a nezávislých opatření pro zajištění při poruše (ČSN EN 61140 ed.2 čl.3.1.2.),

NEBO

 ▪ ze zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak i ochranu při poruše (příklad zvýšené ochrany – ZESÍLENÁ IZOLACE).

Dle ČSN EN 61104 čl.31.1. je „Základní ochrana“ definována jako ochrana před proudem v bezporuchovém stavu a „Ochrana při poruše“ jako ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše. Dle výkladu původní normy ČSN 33 2000-4-41 se tedy jedná v podstatě o ochranu živých a neživých částí.
Pozn.: upozorňuji, že toto rozdělení již v edici č.2 nenajdete
.

V nové normě přibyla specifikace ochranných opatření:

 ▪ automatické odpojení od zdroje (dříve samočinné odpojení od zdroje),

 ▪ dvojitá nebo zesílená izolace,

 ▪ elektrické odpojení pro napájení jednoho spotřebiče,

 ▪ ochrana malým napětím SELV a PELV.

Tato ochranná opatření jsou základními čtyřmi opatřeními, která jsou považována za normální (dříve základní) stupeň ochrany. Původní zvýšená ochrana je nyní nazývána ochranou doplněnou (viz. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 tab.NA.3.1.).

Nová norma má normativní a informativní přílohy (v zadní části normy).
Pozn. Normativní příloha je nedílnou součástí normy. Informativní příloha je pouze na úrovni národního doplňku a má informativní charakter.

NORMATIVNÍ PŘÍLOHY

Příloha „A“:
Prostředky základní ochrany, kterými jsou základní izolace živých částí a přepážky nebo kryty.

Příloha „B“:
Zábrany a ochrana polohou (umístění mimo dosah), se mohou používat v instalacích přístupných:

 ▪ osobám znalým nebo poučeným,

 ▪ osobám pracujícím pod dohledem nebo pod dozorem osob znalých či poučených.

Příloha „C“:
Ochranná opatření, která se uplatňují pouze, jestliže provoz instalace je řízený osobou znalou nebo pod jejím dozorem, jedná se o tyto ochranná opatření:

 ▪ nevodivé okolí,

 ▪ neuzemněné pospojení,

 ▪ elektrické oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče.

Příloha „ZA“:
Zvláštní národní podmínky, kde se uvádí specifické odchylky od ustanovení normy v jednotlivých státech.

INFORMATIVNÍ PŘÍLOHY:

Příloha „D“:
Tabulka vyjadřující vztah mezi IEC 60364-4-41:2001 a IEC 6036-4-41:2005.

Příloha „NA“:
Uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení.

Příloha „NB“:
podmínky uzemnění v síti TN.

Příloha „NC“:
Úraz elektrickým proudem – charakteristické mezní hodnoty proudů a napětí z hlediska jejich účinků na lidský organizmus.

Příloha „ND“:
Vztah mezi národními ustanoveními doplněnými do ČSN 33 2000-4-41:2000 navíc oproti znění mezinárodní normy IEC 60364-4-41:1992 a HD 384.4.41………
Pozn.: Výše uvedené přílohy jsem uvedl v tomto výčtu záměrně, protože tak jsou „dnešní normy“ postaveny, je nutné tyto přílohy při studiu či při práci na projektu nebo při zpracovávání revizní zprávy aktivně používat, jelikož v textu normy jsou na ně velmi často odvolávky.

Velmi důležitou změnou v této edici je, že norma již vůbec neřeší problematiku zařízení a instalací nad 1kV. Tuto problematiku řeší zejména ČSN 33 3201 „Elektrické instalace nad 1kV“.

Další důležitou změnou v nové normě je rozdělení stupně ochran. V původní normě bylo dělení na základní a zvýšené stupně ochrany (v nové normě jsou to stupeň normální a stupeň doplněný ČSN 33 2000-4-41 ed.2 tabulka NA.2).

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může při provozu elektrickým proudem vzniknout, se s ohledem na vnější vlivy (viz.ČSN 33 2000-3) a jejich působení prostory člení na:

 ▪ NORMÁLNÍ

 ▪ NEBEZPEČNÝ

 ▪ ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ

V nové normě se na rozdíl od normy původní změnila kapitola „Ochrany před úrazem elektrickým proudem“ na „Ochranná opatření“.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 
 

 Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933