Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jaké známe druhy ...

Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 106
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nezřídka slyšíme, že to nemůže “kopat” když je to zem … a někteří víme, že jde o jakousi polopravdu. Skutečnost, že je vodič označen značkou uzemnění pro zkušeného elektrotechnika ještě nic neznamená, pokud nemá jistotu zapojení opačného konce vodiče ...

Co vědět k prozatimním zařízením?


Document Actions
Co vědět k prozatimním zařízením?
Které předpisy rozdělují problematiku prozatimních elektrických zařízení? Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení do jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČSN EN 50110-1 ed. 3). Co vše lze za prozatímní elektrické zařízení považovat? Kde se taková zařízení nesmějí zřizovat? Montáž prozatímního elektric­kého zařízení smí provádět podle platné dokumentace jen osoby s odpovídající kvalifikací. Jaké je ve skutečnosti praktické využití prozatímních zařízení ...
Autorský článek, Redakce portálu Elektrika, Vilém Gracias, ze dne: 12.05.2021
reklama


Předpisy uvádějí rozdělení problematiky na jednotlivá zařízení podle účelu a to:
  • zařízení na stavbách
  • zařízení na výstavách, veletrzích, poutích a podobných podnicích
  • krátkodobá prozatímní zařízení (omezená doba užívání nejvýše 3 dny)
  • zkoušení prozatímních zařízení.

Způsob posuzování bezpečnosti technických zařízení a od­straňování rizik se změnil. U technických norem je realizován postup sjednocení s požadavky me­zinárodních a evropských norem. Proti předchozí normě byla nová norma ČSN 341090 ed. 2 uvedena do souladu s platnými předpisy a normami, byly vypuštěny všechny přílohy a byl změněn název normy. Nová norma upřesňuje požadavky pro navrhování, provádění a provozování prozatímních elektrických zařízení, které se řídí normami ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740. Stanovuje další požadavky s ohledem na bezpečnost osob a zařízení s ohledem k hospodárnému řešení.
Za prozatímní elektrická zařízení je možno považovat taková zařízení, kde je doba pou­žívání podstatně kratší než životnost použitých přístrojů a materiálů, ze kterých je zařízení zhotoveno. Umožňuje to opakované použití a tím úspory vynaložených nákladů na zhoto­vení zařízení. U prozatímního elektrického zařízení jsou sledována ekonomická hlediska.

Znamená to, žeje hodnocena pracnost zhotovení, montážní náklady při uvedení do provozu a po ukončení používání a v některých případech i materiálové ztráty vzniklé v průběhu využití zařízení. Pro prozatímní zařízení existují proto některé úlevy ve srovnání se zaříze­ním trvalým. V žádném případě to však neznamená, že by se mohlojednat o takové změny, které by byly na úkor bezpečnosti samotného zařízení, nebo by vznikala rizika pro okolí. Proto ČSN 341090 ed. 2 uvádí, kdy je zřizování prozatímních zařízení výslovně zakázáno.

Prozatímní elektrické zařízení se nesmí zřizovat:
  • v domácnostech a zemědělských objektech
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru snadno zápalných látek - viz ČSN EN 13501-1+A1.
Jako prozatímní elektrické zařízení nelze řešit rozvody v prostorách s vanou a/nebo spr­chou, pokud se nejedná o nouzová zařízení.
Při provozu prozatímního elektrického zařízení musí být splněny základní požadavky bezpečnosti. Proto je vyžadováno, aby po dobu jeho trvání byla zajištěna ochrana osob a zařízení. Dále každé prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno nebo nahrazeno definitivním zařízením, pokud zanikl důvod pro jeho zřízení. Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení do jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČSN EN 50110-1 ed. 3). Montáž prozatímního elektric­kého zařízení smí provádět podle platné dokumentace jen osoby s odpovídající kvalifikací. Pro každé prozatímní elektrické zařízení je nutno určit vnější vlivy a z nich vyplývající požadavky na provedení tohoto zařízení. U každého prozatímního zařízení - elektrické rozvodné sítě, je nutno před uvedením do provozu (pro napojení náhradního zdroje elektři­ny) provést revizi podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Pokud je zařízení vybaveno ochranou před bleskem, řídí se revize ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.

Zde ještě poznámka k odborné způsobilosti osob, případně k jejich poučení ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo seznámení podle zákoníku práce - zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Se vstupem ČR do Evropské unie dochází k volnému pohybu pracovníků, což platí i pro některé další země. Pokud se jedná o odbornou způsobilost a speciálně o pou­čení, je třeba nejen pracovníka vhodně informovat, ale zjistit, zda problematice porozuměl. Pro činnosti na staveništích a demolicích je zapojení zahraničních pracovníků dosti velké.

Podle praktických poznatků a zkušeností mají prozatímní elektrická zařízení poměrně široké využití. Platí to především pro oblast stavebnictví, a tojak pro drobné stavební práce, tak pro velké stavební komplexy. Se změnami společnosti a legislativy dochází ke změnám v této oblasti u technických norem. Jde příkladně o vydání norem pro staveniště a demolice, došlo ke změnám v otázce připojování na rozvodnou síť, dále souboru norem pro rozvaděče a nakonec i v otázkách rozvodů a vedení. Významné jsou i vnější vlivy, kterým je zařízení vystaveno po dobu své existence.
Správný přístup k prozatímním zařízením z hlediska vnějších vlivů je důležitý a má vý­znamnou roli pro řešení ochrany před úrazem, hmotnými škodami, povětrnostními vlivy a podceňovat nelze ani odbornou způsobilost pracovníků. Na staveništích a demolicích dochází i k určitému prolínání legislativy s technickou normalizací a celkovým způsobem práce. Pro stavby je pochopitelně základem stavební zákon a na něj navazující prováděcí vyhlášky. Z hlediska bezpečnosti práce, vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců je to zá­koník práce. Postupem doby a změnami ve složení zaměstnanců je v nejednom případě třeba řešit i práci zahraničních pracovníků. Tady jsou důležité nejen technické požadavky, ale významné je řešení vzájemné komunikace, dodržování stanovených pravidel a vhodný způsob seznámení pracovníků s předpisy. Jde tedy nejen o to, že pracovníci jsou seznámeni ve smyslu zákoníku práce, ale o fakt, že seznámení porozuměli.

Stručně shrnuto, na elektrická prozatímní zařízení působí vnější vlivy ve značném roz­sahu, odborná způsobilost zaměstnanců někdy zaostává za stanovenými požadavky a sou­časná staveniště bez elektrických zařízení si dost dobře nelze představit. Největší potíže s odbornou způsobilostí zaměstnanců bývá u malých firem, které nemají kvalifikované elektrotechniky a z řady důvodů si je nemohou ani dovolit. Potom je problémem provést seznámení zaměstnanců podle zákoníku práce a případně poučení ve smyslu vyhlášky
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Více o prozatímních elektrických zařízeních naleznete v této knize.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Zkušený technik dnes ví, že datová sběrnice není pouze doménou systémových elektroinstalací nebo řízení osvětlení. Po sběrnici posíláme také hlas a obraz. Na dobu koaxiálních rozvodů v domovním komunikování lze pomalu zapomenout. Domovní telefony ABB-Welcome Midi nabízejí řešení především pro rodinné domy i rozsáhlejší instalace, například v bytových domech nebo rekonstrukce v panelové výstavbě. O dostupných designech, technických možnostech vypovídají veletrhy, výstavy, prezentace a bezpočet publikovaných článků. O praktické stránce věci se člověk dozví po zvýšeném úsilí. Nahlédněme krátce do technického manuálu, který pomáhá při pochopení a návrhu tohoto systému ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933