Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 160
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Co je nutné o elektroinstalaci oznámit spotřebiteli


Document Actions
Co je nutné o elektroinstalaci oznámit spotřebiteli
Pokud předávám dílo, například elektroinstalaci, pak je mou povinností oznámit spotřebiteli podrobnosti toho, co přebírá. Rád bych uvedl příměr některého jiného řemesla, bohužel nic podobného, co zde v článku cituji, jsem sám nezažil. Seznámení má být provedeno prokazatelnou formou s uvedením obsahu seznámení, datem a stvrzenými podpisy účastníků. Seznamovanou osobou je ta osoba, která pře­jímá příslušné prostory se zabudovanou elektrickou instalací a pevně zabudované elektrické spotřebiče do užívání. Tato osoba je povinna seznámit další osoby, které budou ... Jak seznamujete své odběratele vy?
Igor Nováček, ze dne: 4.01.2022


Nahlédněme do dostupné odborné literatury ...

S každým elektrickým spotřebičem a/nebo instalací určeným k používání laiky musí být dodávána průvodní dokumentace, která kromě ujištění o shodě musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání. Průvodní dokumentace musí být dodávána současně s elektrickým zařízením určeným laikům a tvoří
nedílnou součást dodávky.

V průvodní dokumentaci elektrického zařízeni určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrického zařízení zahrnuje:
 • vypnutí a zapnutí zařízení,
 • vypnutí a zapnutí spínacích přístrojů (jističů, chráničů, vypínačů atd.) v rozvaděči nebo rozvodnici, pokud je obsluhuje laik,
 • nastavení regulačních přístrojů, pokud je obsluhuje laik,
 • připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic,
 • běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od napájení (elektrické instalace, sítě apod.),
 • výměnu světelných zdrojů (např. žárovek, zářivek a startérů apod.).
Tento výčet může být v průvodní dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě, jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.

Seznámení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky v bytových jednotkách, bu­dovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby musí být předány vlastníkovi nebo nájemci nejpozději při předání předmětných prostor.

Průvodní dokumentace, zejména návod k obsluze a údržbě výrobků, se zhotovuje podle ČSN EN 62079 a musí obsahovat alespoň následující doklady.

Pro skupinu A:
 • a) údaj o druhu prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,
 • b) u lokálních spotřebičů a zdrojů tepla údaje podle ČSN 06 1008,
 • c) pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno:
  - u spotřebičů, u nichž je dovoleno vestavění nebo zabudování, např. do kuchyňské linky nebo ná­bytkové sestavy, musí být uvedeny údaje pro bezpečné zabudování nebo vestavění spotřebiče,
  - u tepelných spotřebičů bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008,
  - upozornění, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný servis nebo oprávněná osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací,
 • d) pokyny pro obsluhu a údržbu, ve kterých je uvedeno:
  - pokyny pro seřízení, uvedení do provozu a pro obsluhu, včetně upozornění, které činnosti s elek­trickým spotřebičem nesmí laik provádět, kde to přichází do úvahy,
  - u spotřebičů, u nichž se vyžaduje dozor obsluhujícího na jejich správnou činnost, způsob jeho provádění,
  - pokyn pro bezpečné čištění povrchu a okolí spotřebiče,
  - v případě potřeby upozornění v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba a revize a kdo je k této činnosti oprávněn,
  - seznam a popis oprav a výměn náhradních dílů, které smí při splnění v pokynech uvedených pod­mínek provádět laik sám,
  - zakázané manipulace (např. snímání krytů nástrojem, výměna pohyblivých přívodů, apod.).
Pro skupinu B:
 • - proudové nebo výkonové zatížení,
 • - zákaz zasahování do zapojení.

Nač si tedy dát pozor?

Pohyblivé přívody
Se samostatnými pohyblivými přívody pro spotřebiče určenými pro pevné připojení, musí být do­dáváno bezpečnostní upozornění obsahující zejména:
 • popis významu barevného kódu volných vývodů žil,
 • upozornění, že ochranný vodič označený barevnou kombinací zelená/žlutá smí být připojen vý­hradně na ochrannou svorku spotřebiče třídy ochrany I označenou symbolem „zem“ a že tento typ přívodu nesmí být použit pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“. U pohyblivých přívodů napájejících elektrické spotřebiče nebo zařízení nn třídy ochrany I nesmí být použit společný vodič PEN;
 • u přívodů určených výhradně pro spotřebiče třídy ochrany II označené symbolem „dvojitý čtverec“ upo­zornění, že jsou použitelné jen pro tyto spotřebiče a nesmějí být použity pro spotřebiče třídy odíra­ný I, vyžadující připojení ochranného vodiče.

Prodlužovací přívody
Se samostatnými prodlužovacími přívody má být dodáváno bezpečnostní upozornění obsahující text „Nezasahujte do zapojení“. U prodlužovacích přívodů, které jsou navinuty na cívce (svinovací) má být vyznačena proudová nebo výkonová zatížitelnost při svinutém a rozvinutém stavu. Podmínky pro prodlužovací přívody stanovuje ČSN 34 0350 ed. 2.Svítidla a předměty určené pro pevné připojení
Se svítidly, elektrickým regulačním zařízením a s ostatními elektrickými spotřebiči určenými pro pevné připojení má být dodáváno upozornění, že bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a majetku (např. před požárem) závisí na správné montáži, kterou smí provádět pouze osoba s přís­lušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.

Spotřebiče
V případech, kde to vyžadují předmětové normy nebo charakter spotřebiče, tj. zejména v přípa­dech zvýšeného nebezpečí, má být výstražné upozornění nebo jeho část ve smyslu této normy umís­těna přímo na spotřebiči nebo zařízení.

Výstražné údaje na spotřebiči mají být výrazné, stručné, dobře čitelné a trvanlivé. Výstražná upo­zornění musí být umístěna na vnější straně spotřebiče ve směru obvyklé obsluhy, nemají však být na spodní straně. Ve zvláštních případech je lze umístit i na jiném místě.

Výstražná upozornění, bezpečnostní tabulky a značky musí splňovat požadavky podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1.

Identický text výstražného upozornění má být uveden i v návodu k obsluze, který je se spotřebi­čem nebo zařízením dodáván. V případě, že součástí dodávky elektrické instalace nebo zařízení jsou vestavné elektrické spotřebiče, musí se zásadně používat elektrické spotřebiče, které splňují poža­davky příslušných technických předpisů. K elektrickým spotřebičům musí být dodána průvodní do­kumentace včetně návodu k obsluze a údržbě.Pevné elektrické instalace
Pevné elektrické instalace nebo jejich části musí splňovat příslušné technické a bezpečnostní poža­davky pro dané vlivy prostředí a způsob jejího používání, ověřené výchozí revizí, o níž je vyhotovena zpráva. Při rekonstrukci nebo zásahu (opravě, úpravě) do části elektrické instalace je možné provést re­vizi pouze na upravenou část. (Viz ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.)

V prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo kde to vyžaduje zvláštní charakter elektrické instalace, musí být na vhodném místě instalována odpovídající výstražná upozornění, bezpečnostní tabulky a značky. Před uvedením elektrické instalace nebo její části do provozu (před předáním elektrické instalace nebo její části do užívání) musí osoba, která elektrickou instalaci zhotovila nebo jí zmocněná osoba, provést poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace.

Seznámení o správném a bezpečném používání elektrické instalace v bytových jednotkách, budo­vách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby by mělo obsahovat:
 • základní údaje o rozvodné soustavě (napětí, kmitočet),
 • způsob a stručný popis ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 • přehledové schéma pro elektrickou instalaci a pro rozváděč (rozvodnici) včetně jmenovitého prou­du jistících přístrojů,
 • popis elektrické instalace a ochrany před bleskem,
 • popis funkce a umístění přístrojů pro měření elektrické energie,
 • popis funkce a umístění hlavního vypínače bytové jednotky a/nebo budovy,
 • popis funkce a umístění vypínacího prvku CENTRAL STOP nebo TOTAL STOP (ČSN 73 0848),
 • popis funkce a umístění regulačních a měřicích zařízení přístupných uživateli (např. termostaty, regulátory atd.),
 • upozornění, že v elektrické instalaci jsou zásuvky pro všeobecné použití vybaveny doplňkovou ochra­nou proudovými chrániči,
 • upozornění na způsob užívání elektrických spotřebičů v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu (např. v koupelnách, domovních prádelnách, saunách, bazénu nebo v jeho blízkosti apod.) nebo na okolnosti, které by zvýšené nebezpečí spojené s užíváním elektrických spotřebičů mohly vyvolat (např. požár, výbuch apod.),
 • bezpečnostní pokyny pro obsluhu elektrické instalace, kterou může provádět laik, jako např. výměnu žárovek a závitových pojistek ve vypnutém stavu elektrického zařízení, test funkce proudového chrá­niče apod.,
 • upozornění, že pří odejmutých pojistkových vložkách a hlavicích a žárovkách jsou přístupné živé části,
 • upozornění na zákaz jakéhokoliv jiného než výše uvedeného zásahu do instalace laiky,
 • upozornění na správné umístění bytového zařízení s ohledem na připojení elektrických spotřebičů nebo elektrických zařízení,
 • doporučení o zaslepování zásuvek zejména v prostorách s přístupem dětí,
 • upozornění na zacházení s elektrickým zařízením a na vypínání elektrického napájení při mimo­řádných událostech, požárech a záplavách (ČSN 34 3085),
 • upozornění na zakázanou činnost v dosahu holých elektrických vedení, zejména:
 • zákaz instalovat a upevňovat antény, jiná vedení nebo předměty pod nebo přes venkovní elek­trická vedení nebo v jejich blízkosti, nebo na stožáry vedení,
 • zákaz takových činností (např. vztyčování dlouhých předmětů), při nichž by bylo nebezpečí snižo­vání bezpečných vzdáleností od venkovních vedení nebo používání konstrukcí elektrických zařízení na jiné účely.


Musí být provedeno i poučení o správném a bezpečném užívání dalších instalovaných elektrických a elektronických systémů, např. elektronického systému pro byty a budovy (HBES), elektrické požární sig­nalizace, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, systému přivolání pomoci, CCTV sledova­cího systému, systému kontroly vstupů, systému identifikačních karet, telekomunikačního zařízení, zařízení informačních technologií a jejich univerzálního kabelážního systému, Masového výstražného systému (místní - evakuační rozhlas), systému nouzového únikového osvětlení, přijímacího anténního systému, ka­belové sítě pro televizní a rozhlasové signály, audiovizuálního systému.

Způsob seznámení
Seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace ze strany předávajícího (zhoto­vitele, vlastníka, pronajímatele - fyzické nebo právnické osoby) může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Seznámení má být provedeno prokazatelnou formou s uvedením obsahu seznámení, datem a stvrzeným podpisy účastníků. Seznamovanou osobou je ta osoba, která pře­jímá příslušné prostory se zabudovanou elektrickou instalací a pevně zabudované elektrické spotřebiče do užívání. Tato osoba je povinna seznámit další osoby, které budou elektrickou instalaci a pevně zabudované elektrické spotřebiče spolu s ní užívat.


Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933