Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 18.08.2017
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2021 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn


Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 18.08.2017I přes vyšší investiční náročnost jsou přípojky provedené zemním kabelem budoucími odbě­rateli stále více požadovány. Vyplývá to jednak z požadavků na estetickou úroveň připojo­vaného objektu, jednak na prostorové uspořádání a přenosové možnosti. Kabelové přípojky lze rovněž považovat za nejvhodnější způsob dodávky elektrické energiek odběrnému místu z hle­diska bezpečnosti a spolehlivosti dodávky. Normativní požadavky na přípojky provedené ka­belovým vedením jsou uvedeny v jiné kapitole.

Kabelové přípojky se montují převážně z kabelů s hliníkovým, případně měděným jádrem (vodičem) a s polyvinilchloridovou (PVC) izolací a pláštěm.

S účinností od 1. 6. 2006 byla vydána PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1kV— Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra jako náhrada za dvě zrušené a dlouhodobě používané normy ČSN pro kabely AYKY a CYKY, ale i proto, že nový soubor norem ČSN 34 7659 (HD 603) plně nerespektoval všechny požadavky energetiky.

PNE platí pro čtyřžilové kabely s hliníkovým nebo měděným jádrem o jmenovitém napětí 0,6/1 kV. Základní technické údaje celoplastových kabelů dle PNE 34 7659-3, kabelů typu 1-AYKY-J s hliníkovými jádry, 1-CYKY-J s měděnými jádry, PVC izolací a pláštěm, jsou pro potřeby přípojek uvedeny v tab. 14 a v následujícím textu za tabulkou; konstrukce kabelů vyplývá z obrázku.

Kabely jsou určeny pro silový rozvod elektrické energie ve volném uložení do země a pro volné a pevné uložení na lávky, do kabelových kanálů, na a do hořlavých podkladů - jme­novité napětí 0,6/1,0 kV.


Základní technické údaje kabelů 1-AYKY-J a 1-CYKY-J dle PNE 34 7659-3
Pro větší náhled kliknout!


Příklad úplného označení kabelu:

1-AYKY-J 4x35 RE, PNE 34 7659-3,
1-CYKY-J 4x25 RE, PNE 34 7659-3,

Kabelové přípojky se na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy většinou připojují:Konstrukce celoplastových kabelů
1 - Al nebo Cu vodivé jádro
2 - PVC izolace
3 - výplňový obal
4 - PVC obal černé barvyHloubku uložení kabelových vedení vzemi a způsoby kladení řeší ČSN 33 2000-5-52 Elek­trotechnické předpisy — Elektrická zařízení — Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení —Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, která vstoupila v platnost 1.4. 1998.

Poznámka:
Harmonizační dokument HD 60364-5-52:2008 byl přejímán jako podklad pro vydání ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Předpokládaný termín vydání v 04/2011. Obdobnou problematiku, ale v širším rozsahu z hlediska rozvodu elektrické energie v podmínkách energetiky, řeší připravovaná PNE 34 1050 s termínem vydání též v roce 2011.

Druh kabelu je nutno volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování a případ­ným nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů obsahují technické normy a podklady výrobců pro daný (zvolený) typ kabelu a dále ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů z května 1999 včetně vydaných změn Z1 a Z2. Norma informuje uživatele o vlastnostech a mezních
podmínkách elektrických kabelů, a tím vytváří předpoklad pro jejich správné použití.


Kabelová přípojka odbočující  z venkovního vedení
Ilustrativní foto www.fraja.cz


Poznámka:
Koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení (kam patří i elektrická silová ve­dení) řeší ČSN 13 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ze září 1994 a k ní vydané změny Z1 až Z4. Vedení pro přípojky zajišťující zásobování spotřebních objektů nebo provozních celků elektřinou jsou zařazeny z hlediska významu sítí technického vybavení do poslední — 4. kategorie (domovní —přípojková). Názvosloví související s elektrickými kabely obsahuje ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezi­národní elektrotechnický slovník —Část 461: Elektrické kabely, vydaná v srpnu 2009.

Více o domovních přípojkách zde!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.