Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Úplně nové příručky pro zkoušky elektrotechniků (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 15.08.2002
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2021 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Úplně nové příručky pro zkoušky elektrotechniků


Elektrotechnika je v současné době tak širokým oborem, že není možné, aby jedinec obsáhl její problematiku v celé šíři. Co brzy vyjde?
Jan Lojkásek, ze dne: 15.08.2002

Naše vydavatelství již od roku 1994 vydává v knižnici ELEKTRO příručky pro zkoušky elektrotechniků (celkem čtyři tituly tohoto názvu). Jejich autorem byl, dnes již zesnulý, Ing. Václav Honys. Je a trvale zůstane jeho nespornou zásluhou, že významným dílem přispěl k přechodu ze základních českých předpisových elektrotechnických norem na normy mezinárodní. Ve svých příručkách, a to nejen pro zkoušky elektrotechniků, dokázal popsat, mnohdy nezáživnou problematiku zejména bezpečnosti elektrických zařízení, svým typicky poutavým způsobem. A nejen to. Řada elektrotechniků, mnohdy až po přečtení jeho příručky, pochopila podstatu problému, díky logickému výkladu odvíjejícímu se od popisu nebezpečí ke způsobu ochrany před ním. Zejména proto se jeho příručky, které naše vydavatelství vydalo, staly doslova "bestselerem" v oblasti elektrotechnické literatury (jen příruček pro zkoušky elektrotechniků bylo za 8 let prodáno téměř 100 000 ks).
Vývoj však nelze zastavit. Elektrotechnika je v současné době tak širokým oborem, že není možné, aby jedinec obsáhl její problematiku v celé šíři. Již při přípravě poslední příručky pro zkoušky elektrotechniků, která byla vydána začátkem roku 2000, jsme s ing. Honysem diskutovali její novou koncepci. Tehdy však zůstalo jen u plánů, k jejichž realizaci bohužel již nedošlo.
Cílem činnosti naší firmy je poskytovat našim zákazníkům informace, které jim pomáhají pracovat kvalitně, bezpečně a efektivně. Proto se snažíme při přípravě našich edičních plánů vybírat pro nové příručky témata, která tyto předpoklady naplňují. Jsme si vědomi toho, že naše informační produkty (nejen příručky) do značné míry formují povědomí elektrotechniků o nových směrech a zásadách v oblasti podnikání v elektrotechnických oborech a o způsobech jejich naplňování v praxi.
Sledujeme jak technický, tak i legislativní vývoj našeho oboru. Snažíme se pak postupovat logicky, zejména v souladu s nejnovějšími technickými, ale i legislativními předpisy. To však vůbec není snadné, protože v řadě případů technický vývoj předbíhá (a dost podstatně) naši legislativu.
Přivítali jsme poslední novelu zákona č. 174/1968 Sb. provedenou zákonem č. 124/2000 Sb. K naplnění některých jejich (podle mého názoru dost zásadních) ustanovení však dodnes nedošlo (mám na mysli zejména nahrazení vyhlášek č. 50/1978 Sb, 20/1979 Sb. a 48/1982 Sb.). (Zde již z roků vydání uvedeného zákona i vyhlášek vyplývá, jak hodně technika legislativě "utekla".)
Koncem roku 2000 jsme ve spolupráci s Elektrotechnickým svazem českým, kde byla z naší iniciativy zřízena komise pro zpracování znalostních standardů, začali připravovat novou koncepci požadavků na znalosti elektrotechniků podle stupně jejich odborné způsobilosti (publikováno v časopise ELEKTRO č. 7/2000, č. 1 a 9/2001). Výsledky práce komise jsou prezentovány na www.in-el.cz.

Je možno namítnout: jakápak nová koncepce, z čeho vychází, o který předpis se opírá?
Naprosto otevřeně musím říct, že hlavní motivací je spíše potřeba praxe než naplnění ustanovení nějakého předpisu (i když z obecných ustanovení řady legislativních předpisů lze požadavek na jiný než v současné době převážně praktikovaný přístup ke zkouškám a přezkušování elektrotechniků jistě odvodit). Nakonec však i často zatracovaná (převážně právem) vyhláška č. 50/1978 Sb. v § 14 odst. 1 písmeno a) stanoví, že "Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou: a) předpisy k zajištění ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit," a v poznámce pod čarou jsou uvedeny i příklady.
Jsem proto přesvědčen, že je nejen naprosto legitimní, ale i navýsost potřebné, stanovit pravidla, a to přesnější než ono výše uvedené vágní ustanovení zastaralého legislativního předpisu. Nemyslím si totiž, že ať už nový legislativní předpis (kdo ví, kde je mu začátek a natožpak konec) stanoví cokoliv, s velkou pravděpodobností nebude moci stanovit podrobnosti, které budou vždy záviset na vývoji techniky, praktických zkušenostech a požadavcích nových technických norem. V principech, na nichž jsou postaveny nové, upřesněné požadavky na znalosti elektrotechniků, k nimž zmíněná komise ESČ dospěla, by se však lišit neměl. Ty jsou totiž postaveny především na praktických poznatcích a na požadavcích praxe. Nakonec po celou dobu, kdy jsou výsledky práce komise prezentovány k veřejné diskusi, jsme vážnější výhradu nezaznamenali (kromě jediného požadavku na zrušení revizních techniků).
Nové rozdělení požadavků na znalosti elektrotechniků jednak podle stupně jejich odborné způsobilosti, jednak podle druhu a napětí elektrických zařízení, na nichž budou pracovat nebo práce řídit, je možno vcelku považovat za, pro tuto chvíli, ukončené. I když nelze vyloučit, že toto rozdělení, jak se budou naplňovat požadavky na znalosti jednotlivých modulů konkrétním obsahem, dozná změn ještě před nabytím účinnosti nových legislativních předpisů. Mnohem náročnější však je naplňovat obsah jednotlivých modulů. Zřejmě je to tím, že přes citované ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. nikdy v praxi nedošlo k jeho skutečnému (mám zde na mysli nikoliv formálnímu, ale praktickým potřebám odpovídajícímu) naplnění. Čili, nejsou zkušenosti a skutečné potřeby je třeba nejen definovat, ale i do praxi odpovídající podoby realizovat.
První praktické výsledky činnosti komise ESČ by měly být široké elektrotechnické veřejnosti k dispozici již letos, a to právě formou nových příruček pro zkoušky elektrotechniků, které vydá naše firma. Přesto, že termín zpracování kompletní řady těchto příruček, které by měly obsáhnout celou řadu znalostních standardů, nelze v současné době odhadnout, měly by již ty první přinést elektrotechnikům určitou představu o tom, jaký přístup k jejich odborné způsobilosti bude preferován.

V současné době jsou autorsky zajištěny:
Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (zhruba podle § 5 a 6 současné vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kterou připravuje ing. Michal Kříž,
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (zhruba podle § 7 a 8 současné vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kterou připravuje Jiří Hemerka, dpt.,
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (podle § 10 současné vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kterou připravuje ing. Karel Dvořáček.
Právě tyto tři příručky by měly specifikovat základy neboli standard znalostí každého elektrotechnika, který bude chtít na elektrických zařízeních pracovat sám, práce řídit nebo projektovat. Přičemž pro řízení prací a projektování si bude muset ještě doplnit znalosti týkající se příslušného druhu a napětí elektrických zařízení.

K tomu již naše vydavatelství řadu příruček vydalo. Jedná se např. o:
Prozatímní elektrická zařízení a elektrická zařízení v pojízdných prostředcích, kterou napsal JUDr. Zbyněk Urban,
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů autora ing. Michala Kříže,
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů autorů ing. Jana Pohludky a ing. Jaromíra Hrubého,
Stavba a rekonstrukce kabelových vedení nn, kterou napsali Karel Holý, ing. Josef Hanzl a Václav Macháček,
Výroba a montáž rozvaděčů nn autora ing. Vincenta Czirika s kolektivem,
Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vn autorů Karla Holého a ing. Josefa Hanzla,
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (třetí - doplněné vydání) autora ing. Karla Dvořáčka,
Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech téhož autora.

Nově připravujeme k vydání příručku:
Bezpečnost elektrických zařízení strojů a výrobních systémů, kterou připravuje Jiří Hlinovský.

Již v současné době však jsou informace nejen z uvedených, ale i z dalších oblastí reprezentujících základní i nadstavbové moduly, uvedeny na www.in-el.cz.
Mnohem větší část tzv. "nadstavbových modulů" jednak pro vedoucí elektrotechniky, jednak pro projektanty elektrických zařízení však bude třeba ještě formou příruček zpracovat. Ten, kdo si přečetl zmíněné články v minulých číslech časopisu ELEKTRO nebo kdo sleduje informace z oblasti odborné způsobilosti na našich internetových stránkách, jistě má představu, kolik práce nás ještě čeká.

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 466 303 032 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.