Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 991
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Tradiční český výrobce přístrojů do rozvaděčů na jaře přichází s novým katalogem modulárních přístrojů. Právě probíhají tradiční Odborné semiináře v hlavních městech republiky, kde byl kromě produktových novinek představen také nový katalog Modulární ...

SLOVENSKO: Elektrotechnické cechy spoločne


Document Actions
SLOVENSKO: Elektrotechnické cechy spoločne
V Slovenskej republike vznikla Spoločná platforma elektrotechnických, elektronických a IT združení. Zástupcovia najvýznamnejších slovenských elektrotechnických, elektronických a IT združení, sa vďaka iniciatíve ZEP SR, zišli dňa 12. 7. 2005 na zakladajúcom stretnutí spoločnej platformy, kde bola odsúhlasená ...
Vladimír Kesegh, ze dne: 17.10.2005
reklama

Myšlienka potreby koordinácie aktivít elektrotechnických, elektronických a IT združení pri presadzovaní spoločných záujmov vyústila do záverečného spoločného rokovania a dohody o spolupráci. Zástupcovia najvýznamnejších slovenských elektrotechnických, elektronických a IT združení, sa vďaka iniciatíve ZEP SR, zišli dňa 12. 7. 2005 na zakladajúcom stretnutí spoločnej platformy, kde bola odsúhlasená zakladajúca listina Spoločnej platformy elektrotechnických, elektronických a IT združení (SPEEIZ).

Cieľom združení organizovaných v SPEEIZ nebolo založiť novú štruktúru, alebo niekoho zastrešovať, riadiť, prípadne niekomu vnucovať svoj názor, ale vytvoriť priestor pre užšiu vzájomnú spoluprácu na adresnú výmenu informácií, spojiť a koordinovať svoje sily pri riešení spoločných problémov. Nedostatok informácií o práci a aktivitách jednotlivých subjektov bolo výrazne cítiť napr. pri pripomienkovaní dôležitých zákonov pre podnikanie v oblasti elektrotechniky, keď vďaka nekoordinovanému postupu väčšina elektrotechnických, elektronických a IT združení mimoriadne prácne a obtiažne presadzovala svoje oprávnené záujmy.

Na zaladajúcom stretnutí SPEEIZ sa zúčastnili zástupcovia týchto združení:

 • Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT) - Ing. Mário Lelovský
 • Cech elektrotechnikov Slovenska (CES) – Ing. Vladimír Kesegh
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU) – Prof. Ing. František Janíček
 • IT Asociácia Slovenska (ITAS) – Ing. Juraj Sabaka v zast.
 • Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) – Ing. Vladimír Murín v zast.
 • Slovenský elektrotechnický výbor pri SÚTN (SEV SÚTN) – Doc. Ing. Juraj Wagner CSc. v zast.
 • Slovenský elektrotechnický zväz (SEZ) – Ing. František Kinčeš
 • Únia slovenských elektrotechnikov (ÚSE) – Ing. Jaroslav Pečínka
 • Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED) – Ing. Martin Ciran
 • Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) – Ing. Peter Kolárik, Ing. Jozef D. Hric, Mgr. Vlado Kalina

Zúčastnení predstavitelia elektrotechnických, elektronických a IT združení sa dohodli na spolupráci najmä v týchto veciach:

 • - koordinácii svojich záujmov a ich spoločnej prezentácie vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, regionálnej štátnej správy a samosprávy, zamestnávateľským a podnikateľským zväzom a združeniam pôsobiacim v Slovenskej republike a zahraničí, odborovým zväzom a združeniam reprezentujúcim záujmy zamestnancov v organizáciách rezortu Ministerstva hospodárstva SR.

 • - riešení úloh zameraných na zabezpečenie hospodárskej stability a prosperity subjektov, ktoré sú účastníkmi dohody.

 • - prehĺbení vzájomnej informovanosti, výmeny názorov a skúseností najmä v oblastiach spoločných záujmov ich členských organizácií.

 • - zjednocovaní stanovísk a vzájomnej podpory v otázkach spoločného záujmu, za predpokladu zhody stanovísk zúčastnených partnerských subjektov.

 • - koordinácii postupu pri riešení zásadných problémov hospodárskej politiky a postavenia hospodárskych subjektov vo vzťahu k ekonomickým rezortom a inštitúciám slovenského i európskeho hospodárstva.

 • - koordinácii presadzovania spoločných záujmov na úrovni vrcholových zamestnávateľských organizácií (Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora a ďalších).

 • - presadzovaní profesných a ekonomických záujmov vstupovaním do prípravy legislatívnych predpisov a ďalších normotvorných materiálov,napr. koncepcie a zásady hospodárskej politiky, tak, aby ochraňovali záujmy slovenských zamestnávateľov.

 • - stálom rozvoji mnohostrannej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi na báze obojstrannej výhodnosti.

Zúčastnení predstavitelia elektrotechnických, elektronických a IT združení sa súčastne dohodli na základných, demokratických, pravidlách práce v SPEEIZ:

 • - členovia Spoločnej platformy sú si rovní v právach a povinnostiach, záujmy svojich členov vyjadrujú predstavitelia jednotlivých združení.

 • - členovia Spoločnej platformy si navzájom nezasahujú do vnútorných záležitostí združených subjektov.

 • - prezentácia spoločného stanoviska sa uskutoční iba v prípade, ak sú o ňom všetci členovia informovaní a je dosiahnutý súhlas väčšiny všetkých členov a žiadny člen nie je proti.

 • - rozhodnutiami Spoločnej platformy nie sú dotknuté práva a záujmy jej členov.

 • - zástupcovia zúčastnených subjektov sa môžu dohodnúť na vytvorení odborných pracovných skupín k riešeniu konkrétnych problémov spoločného záujmu.

 • - zástupcovia zúčastnených subjektov budú informovať všetkých ostatných členov SPEEIZ o príprave a realizácii všetkých krokov vzťahujúcich sa k otázkam legislatívy a normotvorby.

Z dohody o vzájomnej spoločnej spolupráci a koordinácii desiatich najvýznamnejších elektrotechnických, elektronických a IT združení na Slovensku, ktoré sa prihlásili ku SPEEIZ bude mať osoh celá slovenská elektrotechnická a podnikateľská verejnosť, lebo po dlhých rokoch trieštenia síl pri individuálnych aktivitách rôznych menších či väčších združení, konečne zaznie spoločný silný hlas pri presadzovaní oprávnených záujmov elektrotechnikov, elektronikov, informatikov a všetkých združených podnikateľských subjektov v oblasti elektrotechniky, elektroniky a informačných technológií.

Od nášho spoločného hlasu SPEEIZ očakávame podstatne lepšiu pozíciu a lepšie možnosti argumentácie pri vyjednávaní..
Na základe osobnej skúsenosti, ktorú som získal pri práci v Cechu elektrotechnikov Slovenska, môžem posúdiť, aké je nesmierne ťažké presadzovanie aj dobrých a všeobecne prospešných myšlienok jedným združením, bez podpory a spolupráce ostatných združení. Darilo sa nám to, ale za cenu nesmierneho úsilia a osobnej angažovanosti. Som presvedčený, že keby SPEEIZ bola vznikla skôr, aj naše ciele by boli skôr, a v podstatne vyššej miere, naplnené.

Osobne som nesmierne rád, že predstavitelia elektrotechnických, elektronických a IT združení dokázali nájsť spoločnú reč v záujme dobrej veci a pristúpením ku SPEEIZ ukázali Slovenskej elektrotechnickej verejnosti svoj rozhľad a záujem o rozvoj celého elektrotechnického priemyselného odvetvia. Založením SPEEIZ sme dokázali, že elektrotechnici na Slovensku pochopili silu jednoty, že prekonali svoje parciálne záujmy a pre spoločnú vec sú ochotní, a schopní, sa dohodnúť a spoločne sa usilovať o neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia, zabezpečenie prosperity a stály rozvoj elektrotechniky na Slovensku.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Ing. Vladimír Kesegh
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické energie? Pokud se velkoobchodní cena elektřiny na denním trhu mění každou hodinu a elektrickou energii lze nakupovat na základě spotových cen s měsíčním vyúčtováním po hodinách, pak takový odběratel potřebuje účinný nástroj. Řeč je o úrovni úplného řízení odběrného místa za fakturačním elektroměrem. Nejde pouze o komunikaci a zobrazení měřených dat, není to ani jednoduché spínání několika relé vyjadřující okamžitý dynamický tarif. Je to sofistikované řízení neustále zpracovávané lokální výpočetní kapacitou ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Elektronický obchod za posledních deset let zcela změnil léta zažité tradice spotřebitelského nakupování. Obchodování mezi podnikajícími (B2B) je ovšem dost odlišná a složitější. S nadsázkou můžeme tvrdit, že se o dobytí svatého grálu B2B snaží mnoho různých aktivit. Mezinárodní online platforma merXu rozšiřuje alternativu obchodování mezi podnikajícími kromě mnohých dalších oborů, také do oblasti elektrotechniky. Co je cílem tohoto řetězce? Jak se přes něj prodává a nakupuje?
Těsně před konáním AMPERu 2011 jsme se s kamerou zastavili pozdravit zakladatele a členy Žďárského elektrotechnického cechu. Toto slavnostní setkání se uskutečnilo na ranči dvou elektrotechniků Jana Štefáčka a Luboše Pajla v Hamrech u Žďáru. Průvodní slovo měl samozřejmě cechmistr Jaroslav Miklík, který poukázal na osobnosti a pamětníky, kteří nám k tomuto výročí řekli několik slov na kameru. Více sledujte v tomto videoklipu ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933