Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

České technické normy pod lupou (3/4)


Document Actions
České technické normy pod lupou (3/4)
V souvislosti s podmínkami spojenými s možným prodloužením lhůt pravidelných revizí je vhodné se zmínit i o související poznámce v příloze F mezinárodní normy. Za důležité je totiž možno považovat i to, že pravidelné revize se mohou u rozsáhlých instalací (např. ve velkých průmyslových závodech) nahradit odpovídajícím bezpečnostním režimem průběžného sledování a preventivní údržby ...
Michal Kříž, ze dne: 11.08.2006
reklama

České technické normy a technická normalizační informace pro revizi elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-6-61) a jejich využívání v praxi.

... pokračování

Přílohy ČSN 33 2000-6-61 se věnují:
A - měření izolačního odporu nebo izolační impedance podlah a stěn vůči zemi nebo ochranným vodičům. Tady je důležité, že ve střídavých sítích se měří izolační impedance, protože kapacitní proud podlah může být značný a i při vyhovujícím izolačním odporu může být nebezpečný;
C - měření odporu zemniče - používá se běžná Wennerova metoda. V textu normy (čl. 612.6.2) se připouští zjišťování odporu i měřením impedance zemní smyčky;
E - vysvětluje, jak chápat ustanovení normy. Pokud se týká prohlídek, je zaměřena na důležitost protipožárních opatření - přepážek a těsnění, ochrany před tepelnými účinky, ochrany před požárem; kontrolují se jistící prvky podle kapitoly 43 ČSN 33 2000 a zda jsou řádně instalovány proudové chrániče podle oddílu 482. Ověřuje se též odpovídající spojování vodičů (odpor spojení by neměl být větší než odpor spojovaného vodiče délky 1m). Z dalších velmi užitečných rad a pokynů je třeba se zmínit o požadovaných opatřeních z hlediska eliminace sníženého izolačního odporu za nepříznivých podmínek prostředí (hlídače izolačního stavu, citlivé proudové chrániče). O hodnotě impedance smyčky rovnající se dvěma třetinám podílu U0 /Ia, kterou je dobré naměřit, abychom měli jistotu, že je poruchová smyčka v pořádku není třeba se rozepisovat. Snad jen, že při hodnotě vyšší, ale nepřesahující uvedený podíl, je třeba provést trochu podrobnější rozbor, jehož postup je v normě naznačen. V TNI je rozvedena informace vztahující se k měření odporu ochranných vodičů, které se považuje za alternativní k měření impedance smyčky. Toto doplnění je obsaženo v mezinárodní normě, ne však již v evropské a naší normě.

Revize a ČSN 33 1500
Další obsažná informace v TNI se týká ČSN 33 1500, která se považuje z hlediska provádění revizí elektrických zařízení za základní normu. Novou právní úpravou řízenou především zákonem Č. 22/1997 Sb. se značně zjednodušil výklad článku 2.1 ČSN 33 1500 pro elektrická zařízení, kterými jsou výrobky ve smyslu tohoto zákona. Pro ověřování výrobků platí tento zákon s příslušnými nařízeními vlády. Ke stanoveným výrobkům výrobce před jejich uvedením na trh vydává písemné prohlášení o shodě (resp. ES prohlášení o shodě) a umísťuje na ně označení CE (popř. jiné označení). K výrobkům, které nejsou stanovenými (což není případ elektrických zařízení, pro něž platí nařízení vlády Č. 17/2003 Sb.), musí výrobce ve smyslu zákona Č. 102/2001 Sb. vypracovat potřebnou dokumentaci. Na toto ustanovení navazují i požadavky ČSN 33 2000-6-61. Účelem ustanovení článku 2.1 ČSN 33 1500 je, aby se při výchozí revizi neopakovaly zkoušky, které již provedl výrobce. V praxi to znamená, že jednotlivé elektrické předměty, stroje a přístroje opatřené některým z výše uvedených dokladů není třeba při výchozí revizi přezkušovat. V zásadě se ověřuje celá instalace a u jednotlivých použitých elektrických předmětů, strojů a přístrojů se při prohlídce elektrického zařízení předcházející zkouškám ověřuje, že nebyly poškozeny. Aby se mohlo předpokládat, že elektrické předměty byly před uvedením na trh a tím před použitím v elektrických zařízeních řádně vyzkoušeny, je nutné se o tom přesvědčit přezkoumáním značení nebo certifikátů. Zkušenosti ukazují, že je-li na výrobku jenom označení CE, nemusí to postačovat, takže se doporučuje ověřovat, zda jsou na výrobku i značky některých akreditovaných zkušeben. Je vhodné ověřovat též příslušné doklady (například doklad akreditované zkušebny) o tom, ze tyto předměty odpovídají normě. Tento postup je v souladu i s ČSN 332000-6-61, která v článku 611.2 uvádí možnost přesvědčit se o tom, že trvale připojené elektrické předměty vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení, přezkoumáním značení nebo certifikátů.

Další vysvětlivky jsou zaměřeny na případy rekonstrukcí elektrických instalací, jejich oprav, uvedení zařízení pod napětí ještě před ukončením výchozí revize atd. Pokud se týká revizí zařízení sestavovaných po částech, je účelné, aby doklady o provedených zkouškách jednotlivých části elektrických zařízeni byly podkladem pro provedení výchozí revize celého elektrického zařízeni.

Pokud se týká pravidelných revizí, jejich lhůty určené s ohledem na prostředí podle dříve platné ČSN 33 0300 byly nově převedeny na lhůty určené podle vnějších vlivů určených podle ČSN 33 2000-3. Účelem doplněné tabulky tedy nebylo změnit lhůty stanovené podle dříve platné normy, ale umožnit určení těchto lhůt, jestliže jsou určeny vnější vlivy v souladu s ČSN 33 2000-3, což bude v současné době stále běžnější případ a je možno předpokládat, že za určitou dobu již budou lhůty revizí určované již jenom podle vnějších vlivů.

Převedení tabulky 1 v ČSN 33 1500 na hlediska vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 vyvolalo potřebu zveřejnění a uplatnění dalších poznatků ohledně pravidelných revizí elektrických instalací. Ty se nashromáždily, aniž bychom si to příliš uvědomovali, během posledních několika let. Mění se skladba spotřebičů, způsob jejich užívání i uživatelé elektrických instalací. V současné době se nejen u nás, ale i v ostatní Evropě stále intenzivněji hledá cesta, jak pravidelně revidovat i elektrické instalace v bytech, protože v nich se objevují ty závady, které se z hlediska, ať už osob nebo majetku projevují nejnebezpečněji.

V souvislosti s podmínkami spojenými s možným prodloužením lhůt pravidelných revizí je vhodné se zmínit i o související poznámce v příloze F mezinárodní normy. Za důležité je totiž možno považovat i to, že se nepodařilo v plné míře prosadit moderní hledisko z informativní přílohy F evropské normy HD 384-6-61, totiž že pravidelné revize se mohou u rozsáhlých instalací (např. ve velkých průmyslových závodech) nahradit odpovídajícím bezpečnostním režimem průběžného sledování a preventivní údržby instalací, které provádějí osoby znalé. Toto hledisko je zmírněno na úroveň, kterou připouští již čl. 3.3 ČSN 33 1500:1990, totiž že v organizacích s vlastním řádem preventivní údržby, ve smyslu článku 3.4
ČSN 33 1500:1990, lze prodloužit lhůty pravidelných revizí až na dvojnásobek. (Revize i v těchto případech byly zachovány údajně proto, že se jako dogma vzal pro tento případ § 134a odst. 1c) zákoníku práce, kde se uvádí, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.)

Ještě jedna věc se ukazuje jako významná i v souvislosti s ČSN EN 50110. V čl. 3.4 ČSN 33 1500 je zmíněn pověřený pracovník, coby ten, který musí být o výsledcích pravidelných kontrol a o odstraňování závad informován (záznam o těchto úkonech jím musí být podepsán. Pověřený, jinak řečeno odpovědný pracovník, je osoba, která je seznámena s provozem zařízení a stará se o jeho bezpečnost. Je nanejvýš účelné, aby odpovědnost za určitou oblast - a v tomto případě za bezpečnost elektrických zařízení - nebyla dělena. Nejlepší je, když tuto oblast v podniku má na starosti jeden pracovník, a to po relativně dlouhou dobu, aby mohl sledovat zařízení a mělo něm potřebný přehled. (Srovnej též s definicí 3.2.2 v ČSN EN 50110-1 (34 3100) - osoba odpovědná za elektrické zařízení: osoba, pověřená přímou zodpovědností za elektrické zařízení; část odpovědnosti může být převedena na jinou osobu než pověřenou.)

Postup revize je v ČSN 33 1500 upraven v souvislosti s požadavky bezpečnosti, aby to odpovídalo předpisům, kterými se uplatňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. Základními požadavky bezpečnosti jsou míněny tytéž požadavky, které jsou uvedeny v příloze 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. (Uvedená příloha odpovídá též příloze I směrnice 73/23/EHS).

... pokračování

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933