Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 33
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Koho v každodenní praxi oslovují spojky, víka žlabu, trapézové úchyty, konzoly, stojiny, stropní držáky závitových tyčí, závitové tyče, závěsy, L-nosníky, zemnící spojky a třeba C-nosníky, pak může vytušit, že tento informační materiál se může hodit ...

Stmívání (4) v.... klasických i systémových instalacích EIB


Document Actions
stmiv_5.gif
Jednoduché řízení osvětlení i pro vysoké nároky. Elegantní řešení nabízí systémová instalace EIB. Připojení ke sběrnici. Výběr snímačů.
Josef Kunc, ze dne: 30.03.2004
reklama

Jednoduché řízení osvětlení i pro vysoké nároky
Čím vyšší nároky si budeme klást na režimy činnosti, na součinnost s jinými funkcemi v budovách, na způsoby ovládání, tím obtížněji můžeme plnit požadavky klasickými zapojeními v elektrických instalacích. Naopak, v systémové decentralizované elektrické instalaci s Evropskou instalační sběrnicí (EIB) řešíme stejně snadno méně náročné úkoly i úkoly s extrémně vysokými požadavky.
V klasických elektrických instalacích můžeme poměrně jednoduše zvládnout vytvoření jedné centrální funkce nebo i několika scén vyvolávaných infračerveným dálkovým ovladačem. Centrální funkce se běžně realizují využitím elektronických impulsních relé, která jsou opatřena dvěma vstupními obvody. První vstup je klasický, pro přepínání silového kontaktu z jedné polohy do druhé každým příchozím ovládacím pulsem. Ovládací napětí, přiložené na druhý z těchto vstupů, zabezpečuje pouze rozpojení silového kontaktu. Tyto druhé vstupy tak lze propojit paralelně na společný tlačítkový ovladač, jímž je možné aktivovat centrální vypnutí všech svítidel nebo i dalších spotřebičů, zahrnutých do této společné centrální funkce. Principiální schéma zapojení pro takto ovládané okruhy svítidel je na obr. 4.1.


Obr. 4.1: Elektronická impulsní relé v klasické instalaci s jednou centrální funkcí

Spotřebiče zařazené do společné centrální funkce jsou pevně dány elektrickým propojením, počty ovládacích míst rovněž závisí na pevné elektrické instalaci. Při potřebě vytvořit dvě nebo i více centrálních funkcí, navíc při potřebě zařazení některých spotřebičů do oboru více než jedné z těchto funkcí, je v klasické instalaci již nutné použití dalších relé, zabezpečujících potřebná logická propojení. Výrazně roste potřeba spínacích přístrojů, propojovacích vodičů, a tedy i pracnost při montáži a oživování instalace. Dalším nepříznivým důsledkem růstu počtu spínacích přístrojů je klesající spolehlivost takto zhotoveného elektrického rozvodu.

Elegantní řešení nabízí systémová instalace EIB
Systémová elektrická instalace vyžaduje počet výstupů spínacích, žaluziových, stmívacích či analogových akčních členů v počtu odpovídajícím počtu na sobě nezávisle ovládaných elektrických předmětů. Komunikace mezi ovládacími místy a ovládanými výkonovými prvky probíhá zcela jednoduše po společné sběrnici, jak je znázorněno na obr. 4.2.


Obr. 4.2: Zapojení systémové elektrické instalace EIB analogické k obr. 4.1

Tím se silová elektrická instalace výrazně zjednodušuje. Je omezena jen na připojení spínaného předmětu přes akční člen k silovému vedení příslušného okruhu v elektrické instalaci. Způsob vzájemné komunikace nezávisí na způsobu tohoto silového elektrického propojení, ale pouze na způsobu nastavení parametrů a naprogramování jednotlivých přístrojů. Veškerá komunikace probíhá po dvoužilové sběrnici. To ovšem znamená, že v systémové instalaci např. můžeme vytvořit potřebný počet centrálních funkcí. Máme také možnost vložit kterékoli ovládané elektrické předměty do oboru i několika vzájemně se prolínajících centrálních funkcí. Jakákoli pozdější změna je uskutečnitelná pouhým přeprogramováním, případně spojená s výměnou použitého ovládacího prvku (např. tlačítkového snímače).

Připojení ke sběrnici
V systémové elektrické instalaci každý aktivní prvek sestává ze sběrnicové spojky, aplikačního rozhraní a aplikačního modulu. Sběrnicová spojka BA (obr. 4.3) obsahuje mikroelektronické obvody zabezpečující poslech příchozích telegramů a vysílání telegramů odchozích. Její součástí jsou i paměti s uloženým aplikačním programem, s nastavením parametrů aplikačního modulu BE. Po sběrnici je sběrnicová spojka také napájena z napájecího zdroje o napětí kolem 24 V DC (napětí naprázdno 29 V DC s tolerancí 1 V).


Obr. 4.3: Připojení přístroje ke sběrnici EIB

Aplikační rozhraní AST může být tvořeno desetipólovým konektorem nebo jiným propojením s aplikačním modulem. Je určeno k přenosu elektrických signálů oběma směry a obvykle i k napájení všech obvodů aplikačních modulů snímačů, nebo řídicích elektronických obvodů akčních členů.
Aplikační modul obsahuje obvody zabezpečující kompletní funkci přístroje. Např. obvody aplikačního modulu tlačítkového ovladače obsahují mikrospínače a dvoubarevné indikační LED s přepínači barev. Za součást aplikačního modulu lze považovat i potřebné další snímací nebo akční části, jako jsou obvody infračerveného přijímače dálkového ovládání či indikace pohybu, regulátoru teploty, displeje nebo další potřebné obvody a také vzhledové ovládací prvky tlačítkových snímačů, čočky snímačů pohybu atd. Anebo výkonovou elektroniku stmívacích, spínacích, analogových a žaluziových akčních členů.
Jednotlivé části přístrojů podle obr. 4.3 mohou být ostře ohraničeny, avšak mohou také tvořit jediný konstruční celek, bez zřetelně vymezených těchto částí. Sběrnicová spojka BA často bývá samostatným konstručním dílem (zpravidla v případě konstrukční varianty pro montáž do elektroinstalačních krabic). Je opatřena polovinou aplikačního rozhraní AST – desetipólovou konektorovou zásuvkou. Stavebnicové aplikační moduly BE jsou vybaveny vícepólovou konektorovou vidlicí (druhou polovinou aplikačního rozhraní) a případně i potřebnými ovládacími prvky. Tato koncepce je výhodná především pro snímače používané namísto klasických elektroinstalačních přístrojů zapuštěných pod omítku nebo uložených v elektroinstalačních kanálech nebo v nástěnných krabicích. Jediný typ sběrnicové spojky tak může sloužit ke spolupráci se širokou škálou aplikačních modulů, viz příklad na obr. 4.4.


Obr. 4.4: Příklad výměnných aplikačních modulů a sběrnicové spojky

Výhodou této koncepce je snadnost výměny aplikačního modulu při změně nároků na funkcionalitu snímače na daném místě, anebo prostě jen při potřebě změny designu ovládacích prvků. V zapojení systémové instalace nemusí přitom docházet k žádným změnám, přesto lze dosáhnout potřebných změn ve způsobu nebo v místech ovládání jednotlivých funkcí.

Výběr snímačů
Již při prvním výběru snímačů je potřebné dbát na aplikační možnosti jednotlivých přístrojů. Potřebujeme-li mít jedno místo osazené snímačem teploty s regulátorem, tlačítkovými snímači pro spínání a stmívání osvětlení, včetně možnosti vytváření scén se zobrazením aktuálního nastavení jednotlivých stmívačů, dalšími ovladači pro řízení provozu žaluzií a pro zvýšení komfortu i infračerveným dálkovým ovládáním, máme na výběr několik možností. Dříve, než naznačíme tyto možnosti, si musíme upřesnit počty ovládaných předmětů. Zvolme příklad, v němž kromě topení a chlazení potřebujeme spínat další dvě svítidla, samostatně i společně ovládat dvě žaluzie a osvětlení uspořádat do čtyř předem stanovených kombinací (scén). Pro všechny tyto účely potřebujeme dvě infračervená rozhraní, deset samostatných tlačítek na tlačítkových snímačích, jeden termostat a jeden LCD displej. Při použití jednoduchých aplikačních modulů se středně náročnými aplikačními programy budeme potřebovat následující aplikační moduly:

- 1 ks termostat,
- 2 ks infračervené rozhraní se třemi tlačítkovými snímači,
- 1 ks LCD displej,
- 1 ks vícefunkční čtyřnásobný tlačítkový snímač.

Znamená to použití celkem pěti aplikačních modulů společně s pěti sběrnicovými spojkami. Příklad možného vzhledu některých z těchto aplikačních modulů je na obr. 4.5.


Obr. 4.5: Příklady aplikačních modulů snímačů

Všechny tyto přístroje by mohly být uloženy ve společném pětinásobném rámečku. Jednotlivým tlačítkům vícenásobného snímače se přiřadí požadované funkce během programování softwarem ETS2 (v současnosti verze 1.3; ve vývoji je software ETS3). Každému z tlačítek lze přiřadit prakticky libovolnou funkci, protože nastavování jejich činnosti je pouhým nastavováním parametrů. Příklad zobrazení parametrů a jejich nastavování v softwaru ETS je na obr. 4.6. Nejdříve je potřebné zvolit typ sběrnicové spojky (pokud je jich k dispozici více typů). V naznačeném případě lze zvolit sběrnicovou spojku, kombinaci sběrnicové spojky se spínacím akčním členem, anebo kombinaci sběrnicové spojky se stmívacím a spínacím akčním členem. Pro tento příklad byla vybrána třetí z těchto možností. Okno s parametry má celou řadu záložek, na každé z nich se nastavuje určitá část parametrů. Prozatím ponechme stranou záložky určené pro nastavování parametrů stmívače a všimněme si jen těch, které se týkají parametrizace jednotlivých tlačítek.

Volba funkce snímače
U každého z těchto tlačítek máme možnost volby režimu činnosti tlačítkového ovladače jako spínacího elementu (např. vlevo zapnout, vpravo vypnout), ovladače stmívače (krátkými pulsy spínat, dlouhými stmívat), ovladače žaluzií (krátkým stiskem krokování nebo nastavení lamel, dlouhým stiskem pohyb nahoru nebo dolů), spínání až dvou předmětů, vyvolání dvou scén anebo odesílání dvou osmibitových hodnot. Každý z dílčích tlačítkových snímačů je vybaven dvoubarevnou indikační LED, u níž se nastaví, zda její barva bude závislá na stavu příslušného komunikačního objektu (tedy na stavu ovládané funkce), anebo zda se použije jen jako orientační jednobarevné světlo.


Obr. 4.6: Okno pro nastavení parametrů vícenásobného tlačítkového snímače

Aplikační program sběrnicové spojky může být vytvořen tak, aby postihl i potřebné logické vazby pro scény vytvářené několika svítidly nebo jinými spínanými a regulovanými elektrickými předměty. Do těchto scén lze vzájemně svázat komunikační objekty (dílčí funkce akčních členů) ve velikostech 1 bit a 1 byte, tedy spínané spotřebiče a elektrické předměty s nastavením příkonu např. mezi 0 % až 100 %.

Kombinované snímače
Pro ovládání všech v příkladě naznačených funkcí můžeme použít ekonomičtější a současně i přehlednější řešení, k němuž vystačíme jen se dvěma sběrnicovými spojkami (další tři spojky představují značnou část úspory), propojenými s kombinovanými snímači podle obr. 4.7:

- 1 ks pětinásobný tlačítkový snímač s termostatem, LCD displejem a infračerveným rozhraním,
- 1 ks pětinásobný tlačítkový snímač s LCD displejem a infračerveným rozhraním.

Zajímavosti pro projektanty


Obr. 7: Kombinovaný aplikační modul

Souhrnná cena takovýchto dvou kombinovaných aplikačních modulů je nižší než součet cen všech pěti modulů ze zmíněného příkladu. Přitom o úspoře tří sběrnicových spojek jsme se již zmínili.

Jednotlivé tlačítkové snímače kombinovaného přístroje se parametrizují obdobným způsobem jako v předchozím příkladě – pro každé tlačítko lze vybrat režim činnosti nezávislý na režimech činnosti dalších tlačítek. Oba vybrané kombinované snímače jsou vybaveny také přijímači dálkového infračerveného ovládání. Dálkově lze ovládat pouze funkce odpovídající nastaveným možnostem pro ruční ovládání tlačítek. Ve společném prostoru lze využít dvou na sobě nezávislých pětic kanálů v infračerveném krátkovlnném spektru (kolem 950 nm).
LCD displej varianty s termostatem je svázán s údaji termostatu. V běžném provozním stavu zobrazuje aktuální měřenou hodnotu teploty, symbol provozního stavu (topení, ventilace nebo chlazení), symbol režimu činnosti (komfort, standby, noční pokles, mrazová nebo tepelná ochrana). Malé pomocné tlačítko v horní části přístroje může být naprogramováno pro změnu funkce horních dvou tlačítkových snímačů. Po stisku tlačítka se přerušovaně rozsvěcuje pomocná LED v horní části přístroje, na displeji se zobrazí nastavená hodnota standby nebo komfortního režimu, současně se symbolem režimu, který je právě provozován. Horním ovladačem se poté může měnit nastavená hodnota. Druhým ovladačem lze přepínat mezi standby a komfortním režimem.

LCD diplej kombinovaného snímače je volně programovatelný a lze jím zobrazovat stav až pěti funkcí. Pomocné tlačítko může sloužit pro uložení nového nastavení scén (nelze měnit přístroje zařazené do scény, ale mění se nastavení parametrů). Uživatel si tak snadno může změnit předvolené hodnoty a provozní stavy všech předmětů, zařazených do scény. Postup je velice jednoduchý: příslušnými ovladači nastavíme požadované hodnoty jasu jednotlivých svítidel a po stisku pomocného tlačítka a tlačítka s číslem scény, jejíž nastavení měníme, se uloží tato nová kombinace.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Bezdrátový systém xCOMFORT se těší stále větší oblibě. Instalace není podmíněna nepříjemným sekáním a je realizovaná podstatně snadněji než konkurenční, vyžadující metalickou sběrnici. A vzhledem k povaze jeho konstrukce je celkem jasné, že je prezentován i ve virtuální sféře. Osobní kontakt je bezpochyby velice důležitý, ovšem ty zásadní znalosti lze nastudovat apriori, tedy předem. Pokud se rozhodnete pro domácí samostudium, pak můžete počítat s tím, že xCOMFORT je opravdu nablízku. Zde jsme připravili přehled loňské dávky vědomostí ...
Digitalizace dle prognóz mění svět. Tzv. analogová anonymita se tiše vytrácí a i přes všechny snahy o ochranu dat jsme kompetentními orgány snadno vystopovatelní. A to již ať se nám to líbí, či nikoliv. Zkusme se na tento nezvratně rozrůstající "matrix" podívat z pohledu pro nás užitečného. Pokud jsem podnikající subjekt, ne vždy mám možnost přezkoumání bonity svého odběratele. A také ne všechny zakázky lze provést zálohovými platbami, hotovostní, nebo on-line platbou. A právě pro situace, kdy se pouštíte do nového, riskantního, nebo jen neznámého podniku se hodí tato nová služba. Vyzkoušejte si ji zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Repríza KNX výroční konference k 30. výročí KNX ve světě. Událostí prováděl Josef Kunc s Vítem Pivoňkou. Z programu této události očekávejte významné novinky pro všechny partnery KNX, jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům, poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace, chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim, představení všech ...
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933