Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Bezpečnost při provádění revize


Document Actions
Bezpečnost při provádění revize
Jaké jsou zásady při provádění revizí, které dodržuje automaticky, intuitivně každý zkušený elektrotechnik? Co vše musí znát, vědět a uvědomovat si než se pustí do práce? Kde jsou uvedeny postupy revizí? ... zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací ... zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách ...
Autorský článek, Tým portálu Elektrika, ze dne: 15.07.2021
reklama

https://zdroje.elektrika.cz/book/provadeni-revizi-elektrickych-instalaci-do-1000v-v/page/26?t=408


Před revizí se musí provést a během revize dodržovat opatření k zajištění bezpečnosti, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, které revizi provádějí, ani osob, které se revize nezúčastňují. Protože revize elektrického zařízení je práce na elektrickém zařízení, je nutno při jejím provádění přiměřeným způsobem dodržovat příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha apráce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.

Při pracích v blízkosti částí pod napětím musí osoba provádějící revizi dbát na to, aby se ani ona ani jiná osoba nemohla částmi těla, oděvu nebo vodivými předměty přiblížit k čás­tem pod napětím na menší než dovolenou vzdálenost (viz tabuka).


Doporučené nejmenší vzdušné vzdálenosti osob od nebezpečných
živých částí elektrického zařízení (s uvážením ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015)

  1. Nebezpečná živá část - část s napětím a proudem jiným než bezpečným (v prostorech normálních i nebezpečných se jedná o střídavá napětí krátkodobě působící 50V a trvale působící 25V, pro stejnosměrná napětí krátkodobě působící 120V a trvale působící 60V- podrobněji viz příloha NC v ČSN 332000-4-41 ed. 2:2007).
  2. Platí ipro stejnosměrné napětí do 1,5kV.
  3. Práce pod napětím musí provádět alespoň dvě osoby, a to osoba alespoň znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací.
Kromě možného ohrožení elektřinou je nutné pamatovat i na nebezpečí dalšího ohrožení (např. mechanického, tepelného, chemického, škodlivým zářením).Dále je třeba:
  • a) rozumět zařízení a znát jeho jmenovité hodnoty,
  • b) zkontrolovat, že jsou splněna všechna bezpečnostní opatření,
  • c) zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací. Tyto normy jsou v Evropě zavedeny jako soubor EN 61557, v ČR jako soubor ČSN EN 61557. To že přístroj odpovídá příslušné normě toho­to souboru - např. normě pro přístroj pro měření impedance smyčky nebo ověřování proudových chráničů - znamená, že odpovídá také základní normě pro bezpečnost měři­cích přístrojů, kterou je ČSN EN 61010-1 ed. 2, resp. IEC 61010-1, resp. EN 61010-1);
  • d) zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách prováděných přístroji, jež vytvářejí zkušební napětí nad 50V nebo těch starších přístrojů, které používají napětí sítě pro zkoušení impe­dance smyčky nebo proudových chráničů. (Jednalo by se o přístroje, které ještě neodpoví­dají příslušným normám souboru IEC nebo EN 61557 - ČSN EN 61557.)


K elektrickému úrazu může dojít např. v důsledku vybíjení kapacitního náboje kabelů nabitých při měření impedance smyčky nebo proudového chrániče. Aby se nebezpečí mini­malizovalo, je třeba měření provádět při dodržení určitých (dále uvedených) mezí. Osoba provádějící revizi (revizní technik) musí mít nejen příslušnou kvalifikaci a být
dostatečně zkušená, ale musí mít též dostatečné znalosti o druhu instalace, kterou má revi­dovat, aby zjistila, že žádné nebezpečí nebude ohrožovat aniji ani další osoby, hospodářská zvířata nebo majetek. Revizi je třeba provádět takovým způsobem, aby k ohrožení nemohlo dojít při závadě v instalaci zařízení.

Tam, kde se jedná o rozšíření nebo změnu existujícího zařízení, je třeba ověřit, zda tako­vé rozšíření nebo změna vyhovuje příslušným normám a nesnižuje bezpečnost souvisejí­cích existujících zařízení (kontrolajištění, průřezu vodičů apod.).

Aby osoba provádějící revizi (revizní technik) co nejlépe eliminovala nebezpečí úrazu, ať už svého nebo, co je snad ještě důležitější, osob na revizi nezúčastněných (personálu a vůbec osob používajících revidovaná elektrická zařízení a elektrické instalace), je vhodné volit vhodný postup provádění revize.

Postupy revizí jsou stanoveny v technických normách i jiných materiálech a podkla­dech, popř. je nutno se řídit pokyny výrobce. Postupy revizí elektrických instalací jsou ur­čeny normou ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, projiná zařízení, např. jinými příslušnými norma­mi (např. ČSN 33 1600 ed. 2:2009 pro spotřebiče).Revize elektrické zařízení se provádí obvykle v tomto pořadí:
a) prohlídka zařízení,
b) ověřování stavu ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c) ověřování izolačního stavu,
d) ověřování funkčnosti zařízení.
e) vyhotovení zprávy o revizi.

Prohlídky, a kde je to účelné i zkoušky, se mají provádět postupně během montáže insta­lace. Prohlídka musí předcházet zkoušení před uvedením zařízení do provozu a má se obvykle provádět, kdyžje prohlížené zařízení bez napětí. Při prohlídce elektrické instalace se postu­puje směrem od zdroje, tj. od přípojky přes hlavní rozvaděč (rozvodnu) k podružným roz­vaděčům. Dále se prohlédne navazující rozvod a přístroje a zařízení v jednotlivých místnos­tech objektu. Teprve po provedení prohlídky, při které se ověří, že zařízení nebo instalace nejsou zjevně poškozené, se provedou ...
- Michal Kříž, Radek Roušar

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Katalog "Rozvodnicové a rozvaděčové skříně DI01-2024-CZ" od OEZ detailně popisuje různé typy skříní pro bytové, domovní a průmyslové aplikace. Obsahuje specifikace, montážní instrukce, obsah balení a příslušenství pro skříně DistriTon (oceloplastové, oceloplechové a plastové), DistriSet (pro domovní a infrastrukturní aplikace) a DistriBox (pro průmyslové aplikace). Nabízí také informace o systémech přípojnic a náhradních dílech, včetně technické podpory a servisních služeb.
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933