Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
18.05.2017 Nechybí vám u prodejního místa označení EET? Dle zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb dle §25 musí být na každém místě, kde se uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelně a čitelně umístěno oznámení s přesně definovaným zněním. Proto vznikly čtyři verze tohoto oznámení, v plastu a samolepce vždy ve dvou velikostech. Toto oznámení je určenou pouze pro běžný režim EET, pokud byste požadovali text pro ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 564
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Ze stavby jednotky petrochemického průmyslu na jihu Iráku ... Stát ve kterém se stále bojuje potřebuje rekonstrukci infrastruktury. Stačí několik pohledů a asi není potřeba se moc rozepisovat. Pomoc přichází z různých oblastí světa a i Češi se ...
  • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Nevyhořet znamená také hodnotit rizika


Document Actions
Nevyhořet znamená také hodnotit rizika
Jak volit konstrukci nové nebo rekonstruované budovy, aby korespondovala s bezpečnostním pohledem hasičského sboru? Podle které normy stanovujeme rizika v tomto případě? Mějme na mysli dva základní aspekty, které nám pomohou. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů ...
Karel Dvořáček, ze dne: 17.05.2012
reklama

 

Výsledná opatření pro novostavby a rekonstrukci bytových domů
Požadavky, které vyplývají z nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 pro výstavbu bytových domů jsou v podstatě v oblasti norem pro elektrotechniku potvrzením skutečností, které byly již dříve vyžadovány specialisty hasičského záchranného sboru a které kopírovaly požadavky uplatňované v zahraničí.

Jako klasický případ přísnějšího hodnocení rizik na komunikacích je požadavek, aby u novostaveb či u rekonstruovaných staveb byly vymístěny elektroměrová jádra z podest do jiných prostor, nebo bylo použito elektroměrových rozváděčů s definovanou požární odolností, viz obrázek.

Jednoduchou variantou řešení problému umístění elektroměrových jader je též:

  • Soustředění elektroměrových jader v samostatné místnosti, mimo komunikaci sloužící k opuštění objektu (například u nižších objektů – 4podlažních) v bývalé kočárkárně
  • Při vytvoření dostatečně hluboké niky na podestě osazené dveřmi s požadovanou požární odolností.

Nicméně i normy pro požární bezpečnost staveb (například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) obsahují určitá ustanovení, která jsou příznivá k použití běžného elektromateriálu.

Zde nám mohou pomoci dvě základní podmínky:

  • 1. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Toto lze použít například pro posouzení elektroinstalace na veřejně přístupných komunikací bytových domů – byl k tomuto účelu posuzován typový objekt 8mi podlažní – podesty a schodiště s běžným vybavením (lištové rozvody, vodiče CYKY, plastová svítidla). V tomto případě bylo množství hořlavých částí nižší, než připouští požární norma. Pokud by však podlaha podesty byla pokryta krytinou z PVC, pak by množství překročilo přípustnou mez.
  • 2. Vodiče uložené pod omítkou o síle alespoň 1cm se nepovažují za umístěné v chráněném prostoru.
    Toto je ustanovení, které velmi usnadňuje možnost využití běžných a lacinějších vodičů. Je zde však zásadní problém přesvědčit projektanty (a prováděcí organizace stavebních prací) o vhodnosti vytvoření vhodných tras pro vložení a následné zaházení elektrického vedení.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (2007): Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Ochrana proti účinkům tepla - opatření pro ochranu před požárem.
Elektrické topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak aby se zabránilo:

  • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat
  • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.

Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.

POZNÁMKA: Ochrana koncových obvodů proudovými chrániči s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA je zajištěna i před nebezpečím vzniku požáru od elektrické instalace.

V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X nebo přídavnou izolací k izolaci základní.

ČSN 33 2000 – 7 – 711 (2004): Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Ochrana proti tepelným vlivům
Norma upozorňuje, že je třeba brát v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru v těchto místech a respektovat požadavkům IEC 60364-4-42 (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Motor, který je ovládán automaticky nebo na dálku a který není nepřetržitě pod dohledem musí být vybaven přístrojem chránícím proti překročení teploty s manuálním znovunastavením.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Malé podlažní zásuvky GES R2 jsou praktickým doplňkem každé elektroinstalace s rozlehlými prostory. Kdo myslí na přívody energie a dat dopředu má v budoucnu vyřešen nejeden problém. Jaké máme s touto krabicí možnosti připojení? Jaké jsou k dispozici provedení designu? Kde k těmto podlahovým krabicím přijdeme? Sledujte tuto krátkou reportáž ...
Rittal na největším elektrotechnickém veletrhu v Brně představil avízovanou novinku pro osvětlení rozvaděčů. Systémové LED svítidlo nám v článku rychle a názorně představuje Leoš Blažek. O svítidle víme, že osvětlí to podstatné, montáž je rychlá a bez potřeby zvláštního nářadí. Pokud jste na veletrhu nebyli, poslechněte si jeho představení nebo si dohledejte bližší parametry právě v tomto článku!
Publikace přesně odpovídá představě o informační pomůcce. Technická podpora EATON navazuje na dřívější vydání odborných podkladů pro navrhování a výběr a přichází s aktualizovanou verzí pro ochrany, které jsou dnes naprostou součástí všech elektroinstalací. Kredit tomuto informačnímu materiálu dává nejen sama značka, ale i autor. Ten je v České republice vyhlášeným znalcem na přístroje do rozvaděčů ...
Jediný tester s funkcí předběžné zkoušky izolace (Pretest)! Standardně umí měřit napájecí napětí (skutečnou efektivní hodnotu) a frekvenci, izolační odpor, spojitost obvodu, impedance smyčky a očekávaný zkratový proud, proudový chránič RCD (vypínací čas a vypínací proud), zemní odpor a kontrolu sledu fází. Odhaduje se, že při použití režimu automatického testu se zkracuje čas měření až o 40%! Tester spustí další test, jakmile zjistí síťové napětí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933