Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
18.05.2017 Nechybí vám u prodejního místa označení EET? Dle zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb dle §25 musí být na každém místě, kde se uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelně a čitelně umístěno oznámení s přesně definovaným zněním. Proto vznikly čtyři verze tohoto oznámení, v plastu a samolepce vždy ve dvou velikostech. Toto oznámení je určenou pouze pro běžný režim EET, pokud byste požadovali text pro ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 564
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Ze stavby jednotky petrochemického průmyslu na jihu Iráku ... Stát ve kterém se stále bojuje potřebuje rekonstrukci infrastruktury. Stačí několik pohledů a asi není potřeba se moc rozepisovat. Pomoc přichází z různých oblastí světa a i Češi se ...
  • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Neper, předpony a jednotky


Document Actions
Neper, předpony a jednotky
Po kom se jmenují jednotky elektrických a magnetických veličin? V elektrotechnické praxi se setkáváme s různými jednotkami elektrických a magnetických veličin. V tomto příspěvku uvádíme velmi stručné životopisy vědců a techniků, podle kterých se jednotky jmenují. Všímáme si však především jejich přínosu pro rozvoj elektrotechniky.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.10.2006
reklama

Autor: Doc. Ing. Jiří Myslík, CSc

...dokončení

Neper byla jednotka útlumu (zisku - zesílení). John Napier (lat. Neper) žil v letech 1550 až 1617. Mimo jiné navrhl vojenské vozidlo podobné dnešnímu tanku. Napier bývá považován za "vynálezce" logaritmů. Jejich tabulky (Mirifici logarithmorum canonis descriptio) uveřejnil v roce 1614.
V současné době je (jak jsme již uvedli) závaznou jednotkou útlumu (zisku) "bel". Pro praxi je však tato jednotka příliš veliká, a proto se běžně setkáme s "decibely". Problémem však je, že v "decibelech" při výpočtech v elektrotechnice bezprostředně nic nevychází. Tak třeba konstanta tlumení elektrického vedení v praxi zcela přirozeně vyjde v "neperech na kilometr" (Np/km), a je ji tedy třeba pomocí převodní konstanty přepočítat na "decibely na kilometr" (dB/km). Důvod je prostý. Bel je jednotka umělá, zavedená pomocí dekadického logaritmu. A takový logaritmus "příroda nezná". Jednotka neper byla zavedena pomocí logaritmu přirozeného.

Nejpikantnější ovšem je, že údaje v decibelech či neperech ve skutečnosti žádný rozměr nemají (podobně nemají žádný rozměr procenta). Jsou totiž zavedeny jako logaritmy poměru dvou stejných jednotek. U decibelů výkonů, u neperů pak napětí.
I když decibely ukazují na obor, který se často ještě dnes nazývá slaboproudá elektrotechnika, přineseme o nich zvláštní příspěvek. Dělit elektrotechniku na silnoproudou a slaboproudou, je v současnosti tak trochu přežitek. Obě se totiž v praxi většinou prolínají a vzájemně doplňují.
Uveďme příklad. Počítače bychom jistě bez váhání zařadili do oblasti slaboproudé elektrotechniky. Ale v těchto přístrojích jsou také elektromotorky. A motory tradičně (určitě jejich teorie) patří do oblasti elektrotechniky silnoproudé.
Zmiňme se na tomto místě ještě o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý historicky, kterému je v současné době vhodné se vyhnout (neexistuje například teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozuměly tři oblasti elektrotechniky:

  1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, vodiči, supravodiči, polovodiči, izolanty ap. Přihlíží (či přímo z ní vychází) ke struktuře hmoty.
  2. Teorie elektromagnetického pole, která děje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v čase.
  3. Teorie elektrických obvodů, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových prvků.

Uvedené tři oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se však ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy použili (archaické) označení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnější především pro elektrofyziku.

Oersted byla jednotka intenzity magnetického pole (1Oe = 1000/4π A/m). Hans Christian Oersted žil v letech 1777 až 1851. Stal se lékařem, ale věnoval se zejména chemii a fyzice. V r. 1820 zveřejnil práci "Pokusy týkající se působení elektrického konfliktu na magnetku". Oersted bývá považován za objevitele magnetických účinků elektrického proudu". Zlí jazykové tvrdí, že Oersteda na vychýlení střelky kompasu při zapnutí elektrického proudu upozornil školní zřízenec.
Pro mladší čtenáře bude možná překvapením, že ještě na počátku padesátých let minulého století se kapacita (a také indukčnost) celkem běžně udávala v centimetrech. Byl to důsledek volby základních jednotek soustavy. Kapacita jeden centimetr byla přibližně rovna kapacitě jednoho pikofaradu.

Předpony
V elektrotechnické praxi se běžně setkáváme zejména s předponami tera- (bilion), giga- (miliarda), mega- (milion), kilo- (tisíc), deci- (desetina), mili- (tisíci na), mikro- (miliontina), na no- (miliardtina) a piko- (biliontina). Jaký je jejich původ?
Řecké "teras" znamená netvor. "Gigas" je obrovský, "megas" velký a "chilioi" znamená tisíc. Latinské "decimus" znamená desátý a "mille" tisíc. Řecké "mikros" znamená malý a "nanos" trpaslík. Konečně italské "piccolo" znamená malý.
(Poznamenejme, že poněkud odlišný význam má předpona giga- v případě jednotky množství informací gigabyte. Většinou označuje nikoliv miliardu, ale 1073741824 =230 bytů.
Podobně je tomu s předponami kilo- a mega-.)

Přehled nejdůležitějších jednotek
Jedněmi ze základních jednotek současné mezinárodní soustavy jsou metr "m", kilogram "kg", sekunda "s" a ampér "A".
V tabulce uvádíme odvozené, v elektrotechnické praxi běžně používané jednotky. Aby se tabulka zjednodušila, vystupuje v ní jednotka elektrického napětí volt, "V". Ta se odvozuje z jednotky proudu a jednotky energie (či výkonu) a je V=m2kgs-3A-1.

Veličina Název jednotky Jednotka Rozměr
síla newton N mkgs-2
rychlost - - ms-1
zrychlení - - ms-2
frekvence hertz Hz S-1
mechanický moment - Nm m2kgs-2
práce, energie joule J m2kgs-2
výkon watt W m2kgs-3
náboj coulomb C As
intenzita magnet.pole - A/m Am-1
magnetická indukce tesla T Vsm-2
magnetický tok weber Wb Vs
indukčnost henry H VsA-1
permeabilita - H/m Vsm-1A-1
proudová hustota - A/m2 Am-2
odpor ohm Ω VA-1
vodivost siemens S AV-1
měrný odpor - Ωm VA-1m
měrná vodivost - S/m AV-1m
intenzita elektrického pole - V/m Vm-1
elektrická indukce - C/m2 Asm-2
kapacita farad F AsV-1
permitivita - F/m AsV-1m-1

Poznámka k tabulce: Pro větší přehlednost se u rozměrů často píše tečka ve významu "krát". Tak například namísto Vsm-2 se píše V.s.m-2.


Ukázka z knihy: Elektrotechnika jinak

 aneb další hlavolamy z elektrotechniky

rozsah 144 stran B5
autor Myslík Jiří
vazba brožovaná V2
vydal BEN - technická literatura
vydání 1. české
vydáno 29.3.2002
ISBN 80-86056-46-5
EAN 9788086056463
obj. číslo 120925 - Skladem
Vaše cena 99,00 Kč (včetně 5% DPH)

Knihu lze pohodlně objednat na dobírku níže uvedeným formulářem.

 

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Máte již plné zuby nekvalitních a nepřesných relé? Zkuste TELE HAASE relé VEO. Název pro přesnější a výkonnější přístroje. Pokud potřebujete mít jistotu a přesnost v relé, které vám spíná důležité celky, pak sledujte sérii Tele VEO. Ať již jde o hlídací relé motorů, které má pod kontrolou sled a výpadky fází, asymetrii, teplotu, nebo třeba zkraty přívodních vedení. Nastává čas, kdy si můžeme vybírat kvalitu z cenově dostupných alternativ, tak proč vždy to nejlevnější?
Máte rádi malé taháky jako rychlé pomůcky? Nikdo z nás si nemůže pamatovat všechno, proto jsou i pro staré ostřílené odborníky některé informační tabulky rychlým vysvobozením. Největší české nakladatelství odborné literatury vydává třetí aktualizaci populárních vědomostních pomůcek pro elektrotechniky. Jak tato publikace vypadá a v jakých verzích ji můžeme pořídit, sledujte v této krátké recenzi ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933